Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci18
 • absolwenci20
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna3
 • prawo2
 • różne17
 • sztuka/muzyka6
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • ekonomia/biznes3
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online4
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria1
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Holandia2
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Włochy3
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy3
 • Austria2
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Stany Zjednoczone7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy) – Niemcy

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 01.05.2017

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy) – Niemcy

Stypendia umożliwiają przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.

Czas trwania stypendium:
Od 1 do 6 miesięcy.
Ostateczną decyzję o czasie trwania stypendium podejmuje komisja kwalifikacyjna. Stypendium nie może zostać przedłużone.

Wysokość stypendium:
1.000 euro miesięczne, inne dodatkowe świadczenia.

Warunki ubiegania się o stypendium:

O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.

 • O stypendium mogą się ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc).
 • Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu. Osoby z tytułem doktora – najpóźniej 4 lata po ukończeniu studiów doktoranckich.
 • Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego (do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego).
 • Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce dostępnej pod adresem: www.daad.de/extrainfo.

Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać:
DAAD prosi złożyć dokumenty w trzech oddzielnych kompletach (powinien być to wydruk z portalu DAAD) w następującej kolejności:

 1. Formularz DAAD (złożenie aplikacji możliwe jedynie poprzez portal DAAD: www.funding-guide.de).
  Dodatkowe informacje także na stronie: www.daad.pl.
 2. Szczegółowy życiorys (CV)(maks. 3 str.).
 3. Czas i miejsce pobytu dokładnie sprecyzowane.
 4. Opis projektu badawczego: Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu badawczego w Niemczech z opisem dotychczasowych badań w Polsce, uzgodniony z niemieckim partnerem naukowym (maks. 10 str.). (Punkt ten jest najważniejszym kryterium wyboru).
 5. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego (w zaklejonej kopercie) ze stopniem naukowym co najmniej doktora, informująca o kwalifikacjach kandydata, sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym m.in. na stronie: www.funding-guide.de. Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
 6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego. (p. Informacje ogólne – Egzaminy/zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego oraz
  angielskiego).
 7. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów zarówno I, II oraz III stopnia (jeśli dotyczy): licencjat/inżynier, magister, doktorat (jeśli dotyczy) w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu  z wykazem ocen (w języku angielskim).
  Uwaga: Nie należy kopiować indeksu.
 8. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier, magister, doktorat – jeśli dotyczy): kserokopia polskiego oryginału oraz tłumaczenie (samodzielne) polskiego oryginału na język niemiecki lub angielski. Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do dnia rozpoczęcia stypendium.
 9. Zaproszenie i zaświadczenie o opiece naukowej na czas pobytu w Niemczech od niemieckiego nauczyciela akademickiego. Z zaproszenia powinno wynikać, iż osoba zapraszająca zapoznała się z projektem badawczym kandydata i udostępnia mu miejsce do prowadzanie badań.
 10. Lista publikacji (ewentualnie) (maks. 10 str.).
 11. Zaświadczenie o dopuszczeniu do studiów doktoranckich w Polsce (jeśli kandydat jest uczestnikiem studiów doktoranckich, nie dotyczy postdocs).

Uwaga:
• Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD (p. www.funding-guide.de).
• Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• DAAD prosi koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2016 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2017 do 30.11.2017).
1 maja 2017(okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2017 do 31.05.2018).
(decyduje data stempla pocztowego)

Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji poprzez portal DAAD.

Informacje pochodzą ze strony www.daad.pl

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
tel. 22 395 54 00
daad@daad.pl
www.daad.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Informacja ogólna