Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Irlandia1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • cały świat4
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia im. Lane’a Kirklanda

organizator:

Fundacja Liderzy Przemian

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, inni
Zasięg:
Polska
termin składania wniosków: 01.03.2018

Stypendia im. Lane’a Kirklanda

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu) oraz Fundacja Liderzy Przemian (Administrator Programu) ogłosiły kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji i Ukrainy na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018/2019.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Do składania wniosków zaprasza się kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

DZIEDZINY:

Ekonomia i zarządzanie
Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
Prawo
Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny.
WARUNKI FINANSOWE:

– Stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy).
– Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich

Ponadto Administrator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4200 zł miesięcznie):
– zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy
– ubezpieczenie KL, OC i medycznego w prywatnej służbie zdrowia
– podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
– opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej
– opłaty wizowe
– zakup materiałów i pomocy naukowych
– udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów
– kursu języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

PROGRAM STYPENDIUM:

• Kurs przygotowawczo-informacyjny (2 połowa września 2018 r.) informacyjny (8-10 dni, 2 połowa września 2018 r.)
• Zajęcia akademickie (dwa semestry) na jednej z uczelni w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu lub Lublinie
• Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych na koniec każdego semestru
• 3-4 zjazdy integracyjno-warsztatowe stypendystów
• Staż zawodowy (2-4 tygodnie)
• Szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (2 semestry)
• Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2018 r.)

KANDYDACI:

W roku akademickim 2018/2019 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
• urzędnicy państwowi i samorządowi
• prawnicy
• przedsiębiorcy
• kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
• liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
• nauczyciele akademiccy
• dziennikarze

KRYTERIA FORMALNE:

• Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
• Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
• Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
• Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
• Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym
• Studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane w języku polskim albo angielskim (studia w języku angielskim nie są możliwe dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy), przy czym jedynie w języku polskim możliwe jest pełne korzystanie z oferty edukacyjnej na polskich uczelniach oraz wykorzystanie stażu zawodowego oferowanego w Programie.
Kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim, w momencie rozpoczęcia stypendium muszą wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z zajęć akademickich i umożliwiającym napisanie pracy dyplomowej (B2). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wskazana jest znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator Programu zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.)
Kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu i Rosji, planujący studia w języku angielskim są zobowiązani do wskazania konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku w wymienionych powyżej pięciu ośrodkach akademickich. Osoby te obowiązuje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz podstawowa znajomość języka polskiego – A1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.)

PREFERENCJE:

Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce
Kandydaci wybierający studia po polsku
REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 30.03-30.04.2018).
Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do końca marca 2018 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2018 r. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie pod warunkiem poprawy znajomości języka polskiego będą mieli możliwość zdania egzaminu językowego w polskich placówkach dyplomatycznych zagranicą organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:
• ankieta danych personalnych
• uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).
2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z pracownikami Programu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać e-mailem na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa: 1 marca 2018 r.

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony studytours.home.pl

Kontakt

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa

fundacja@leadersofchange.pl
studytours.home.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Ogłoszenie