Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne18
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • Norwegia1
 • online1
 • cały świat7
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia im. Lane’a Kirklanda do Polski

organizator:

Fundacja Edukacja dla Demokracji, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Rodzaj:
ekonomia/biznes, nauki humanistyczne/społeczne, nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe, prawo
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
Europa
termin składania wniosków: 01.03.2016

Stypendia im. Lane’a Kirklanda do Polski

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.
Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

DZIEDZINY:

 • Ekonomia i zarządzanie
 • Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp naukowy).

KANDYDACI:

W roku akademickim 2016/2017 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

 • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
 • przedsiębiorcy, menedżerowie
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • nauczyciele akademiccy
 • dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:

 • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda).
 • Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra).
 • Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat).
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1 (praca pisana po polsku) oraz co najmniej A1 (praca pisana po angielsku).

PREFERENCJE:

 • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
 • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
 • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:

 • ankieta danych personalnych
 • projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).

2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (wypełnione według wzoru w języku polskim, angielskim lub rosyjskim) wysłane drogą elektroniczną na adres kirkland@kirkland.edu.pl.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowany termin 13–30.04.2016)

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2016.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.kirkland.edu.pl/pl/formularz-zgloszeniowy
Należy go wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres biura Programu.

Listy referencyjne oraz kopie dyplomu należy zeskanować i wysłać na adres: kirkland@kirkland.edu.pl
Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa: 1 marca 2016 r.

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
WARUNKI FINANSOWE:

Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski i koszt wizy.

PROGRAM STYPENDIUM:

Inauguracja Programu (połowa września 2016)
Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)
Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
Cztery zjazdy wszystkich stypendystów
Zajęcia z zakresu animacji liderów i indywidualnego rozwoju
Staż zawodowy (minimum 2 tygodnie) zwykle na zakończenie programu akademickiego
Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2017 w Warszawie)

Informacje pochodzą ze strony www.kirkland.edu.pl

LINKI:
www.kirkland.edu.pl/pl/formularz-zgloszeniowy

Kontakt

Fundacja Edukacja dla Demokracji, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
ul. Hoża 59 m. 1A
00-681 Warszawa

kirkland@kirkland.edu.pl
www.kirkland.edu.pl

Dokumenty

do pobrania