Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat4
 • Norwegia1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Studia we Włoszech – Uniwersytet Bocconi

organizator:

Uniwersytet Bocconi

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 11.05.2013

Studia we Włoszech – Uniwersytet Bocconi

Stypendium Bocconi dla studentów międzynarodowych na rok akademicki 2013/2014

Dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów magisterskich na uniwersytecie Bocconi.
Uniwersytet Bocconi oferuje do 40 opartych na potrzebach stypendiów dla międzynarodowych studentów rozpoczynających studia magisterskie na Bocconi. Podczas przydzielania stypendium brane są pod uwagę także dokonania naukowe aplikantów.

STYPENDIUM

Stypendium składa się z pełnego zniesienia rocznego czesnego w wysokości około  11,500.00 €, na maksymalnie 2 lata. Przedłużenie stypendium wymaga spełnienia określonych kryteriów. Wnioski online o stypendium muszą zostać złożone do tego samego terminu, co wnioski o przyjęcie na Uniwersytet (patrz tabela poniżej).

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
Tylko kandydaci na pierwszy rok studiów magisterskich na Uniwersytecie Bocconi, którzy spełniają poniższe kryteria będą brani pod uwagę podczas przydzielania stypendiów:
• nie-włoskie obywatelstwo
• miejsce zamieszkania inne niż Włochy
• nie-włoski dyplom licencjacki (uzyskany za granicą lub we Włoszech – wymiany międzynarodowe)

Studenci, którzy spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów NIE BĘDĄ brani pod uwagę:
• wcześniej zapisał się na studia magisterskie we Włoszech lub za granicą
• pobiera stypendium na rok akademicki 2013/2014 z organizacji prywatnej lub publicznej

SKŁADANIE WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIE STYPEDNIUM
Kandydacie muszą wypełnić i wysłać online Wniosek Stypendialny Bocconi, dostępny na www.unibocconi.eu/finaidapplications, w tym samym terminie, co wniosek o przyjęcie na Uniwersytet Bocconi. Proszę kierować się terminami wymienionymi w poniższej tabeli – aplikacje złożone po właściwych terminach nie będą rozpatrywane. Aplikacja online wymaga podania konkretnych danych finansowych dotyczących sytuacji ekonomicznej kandydata i jego rodziny. Niezależnie od statusu finansowego wnioskodawcy, informacje na temat sytuacji jego rodziców i rodziny również będą brane pod uwagę.

Proszę zwrócić uwagę, że wnioski muszą być złożone do godziny 15:00 czasu włoskiego (GMT+1), danego dnia.
Wnioskujący zostaną poinformowani o przyznaniu stypendium, kiedy decyzja zostanie opublikowana (około 2 tygodnie później), przed ostatecznym terminem składania wniosków o rejestrację na Uniwersytecie.

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE:
Kandydaci, którzy złożą wnioski o przyjęcie i o stypendium w danym terminie, ale zostaną umieszczenie na „liście oczekujących” przez biuro rekrutacji, będą rozpatrywani (zarówno pod względem stypendium jak i przyjęcia) w kolejnych etapach. Biuro Obsługi Studenta powiadomi kandydata, w którym etapie jego wniosek będzie rozpatrywany.
Stypendia będą przyznawane przez komisję, której decyzje są ostateczne, nie przysługują od nich odwołania.

PROCEDURA POSTĘPOWANI DLA STUDENTÓW NAGRODZONYCH STYPEDNIUM

Studenci nagrodzeni stypendium muszą wypełnić następujące kroki (niewypełnienie ich będzie oznaczało anulowanie stypendium, nie będą czynione żadne wyjątki):
1. Zapisać się na Uniwersytet w ramach czasowych określonych przez biuro rekrutacji i zapłacić pierwszą ratę czesnego w wysokości 2,043.00 € (cała kwota zostanie zwrócona w przybliżeniu do końca stycznia 2014 roku przez Uniwersytet Bocconi)
2. Przysłać następujące dokumenty w ciągu 60 dni od zawiadomienia o otrzymaniu stypendium:
• formularz podsumowujący, dołączony do emaila potwierdzającego złożenie wiosku o przyjęcie na Uniwersytet Bocconi dla Studentów Międzynarodowych
• kopia aktualnego paszportu studenta
• w przypadku nie-włoskich dochodów i majątku, następujące dokumenty muszą zostać złożone w języku oryginalnym wraz z urzędowym tłumaczeniem na język włoski lub angielski (każdy dokument w dwóch wersjach językowych); dokumenty muszą być zatwierdzone przez przedstawiciela lokalnych włoskich władz (dla tłumaczeń na język włoski) lub przez klauzulę Apostille -Konwencja Haska z 5 października 1961 roku (dla tłumaczeń na język angielski), w krajach, w których jest to możliwe:
o dokument potwierdzający skład osobowy gospodarstwa domowego studenta; dokument powinien zawierać wszystkich członków rodziny zameldowanej pod tym samym adresem co kandydat; proszę zwrócić uwagę, że stan finansowy rodziny kandydata będzie oceniany z uwzględnieniem pochodzenia członków rodziny wskazanych w dokumencie;
o kopia deklaracji podatkowych za rok 2011 dla wszystkich członków gospodarstwa domowego (jeżeli zeznania podatkowe nie są udostępniane w kraju studenta, każdy członek gospodarstwa domowego powinien dostarczyć zaświadczenie o dochodach brutto od swojego pracodawcy za rok 2011, łącznie z zaświadczeniem z odpowiedniego urzędu podatkowego, potwierdzającym, że dana osoba nie ma żadnych zobowiązań podatkowych wobec rzeczonego urzędu za rok 2011);
o deklaracja rocznego dochodu brutto za rok 2011 od każdego zatrudnionego członka gospodarstwa domowego, wystawiona przez pracodawcę; dla niepracujących członków gospodarstwa domowego należy dostarczyć zaświadczenie o niezatrudnieniu , emeryturze/rencie lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub uczelni;
o jeżeli jeden lub więcej członków gospodarstwa domowego studenta prowadzi (lub współ-prowadzi) działalność gospodarczą, należy dostarczyć kompletny bilans dochodów i strat do dnia 31 grudnia 2011 oraz dodatkowy dokument zaświadczający o liczbie akcji będących własnością każdego członka gospodarstwa domowego; jeśli bilans nie jest udostępniany w kraju zamieszkania kandydata należy dostarczyć następujące dokumenty: A)końcowy bilans pieniężny na dzień 31 grudnia 2011 B)całkowita wartość wszystkich zasobów na dzień 31 grudnia 2011 C)wszystkie pozostałe aktywa i własności na dzień 31 grudnia 2011;
o jeżeli jeden z członków gospodarstwa domowego studenta jest właścicielem nieruchomości, należy dostarczyć dokument poświadczający wielkość nieruchomości w metrach kwadratowych, dokument poświadczający brak obciążenia hipotecznego nieruchomości lub ewentualnie kwotę obciążenia na dzień 31 grudnia 2011;
o jeżeli rodzina studenta mieszka w wynajętej domu/mieszkaniu, należy dostarczyć kopię umowy najmu, na której znajduje się wysokość czynszu i opłat;
o jeżeli rodzina kandydata mieszka w domu/mieszkaniu nie będącym własnością jednego z członków gospodarstwa domowego, należy dostarczyć dokument zawierający dane właściciela;
o dokumenty opisujące ruchomości będące w posiadaniu członków gospodarstwa domowego na dzień 31 grudnia 2011(konta bankowe, zarówno bieżące jak i oszczędnościowe, akcje, dywidendy, udziały, części udziałów w przedsiębiorstwach);
• dla przychodów i środków we Włoszech (jeśli występują) należy dostarczyć deklaracje ISEE/ISEEU na rok 2012 i D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) odnoszące się do roku kalendarzowego 2011;
Wszystkie dokumenty dostarczone przez studentów zostaną zweryfikowane. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między danymi wpisanymi przez studenta we wniosku online a przysłanymi pocztą dokumentami, student zostanie o tym poinformowany, a stypendium zostanie cofnięte. Nieujawnienie informacji może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi.
Wnioskujący, którzy otrzymają stypendium będą zobowiązani do wysłania wymienionych dokumentów listem poleconym na adres, który razem z ostatecznym terminem zostanie wysłany emailem do nagrodzonych.

KRYTERIA ODNOWIENIA STYPEDNIUM
Nagroda może być odnowiona maksymalnie na kolejny rok akademicki, dla studentów studiów magisterskich, zgodnie z wytycznymi określanymi każdego roku przez Wymagania i Ustalenia

Aplikowania o Stypendium Bocconi dla studentów spełniających poniższe kryteria:
• są zapisani na odpowiedni rok studiów i dokonali zapłaty pierwszej raty czesnego do 18 wrześnie 2014 roku;
• na drugim roku studiów (2014/2015) osiągną przynajmniej 49 punktów do 10 sierpnia 2014 roku ze średnią ocen co najmniej 26/30; średnia ocen jest obliczana jako średnia ważona wszystkich ocen z egzaminów, kursów zaliczonych i zatwierdzonych w danych akademickich stypendysty;

Przedłużenie stypendium na drugi rok nie wymaga ponownego składania dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej rodziny studenta.

WYKLUCZENIE I COFNIĘCIE STYPENDIUM BOCCONI

Studenci automatycznie tracą stypendium, gdy:
• nie przyjmą nagrody, zgodnie z wytycznymi obecnymi w mailu potwierdzającym przyznanie stypendium;
• dostarczą nieprawdziwe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej;
• otrzymają sankcje dyscyplinarne ze strony Uniwersytetu; takie sankcje skutkują natychmiastowym wycofaniem wszystkich świadczeń, włączając w to te za rok, w którym miało miejsce sankcjonowane zachowanie;
Studenci, którym odebrano stypendium muszą uregulować wszystkie należności finansowe w biurze TCA.

Tłumaczenie MK

Informacje pochodzą ze strony www.unibocconi.eu

Kontakt

Uniwersytet Bocconi
www.unibocconi.eu