Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci8
 • absolwenci8
 • doktoranci19
 • naukowcy13
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka1
 • różne13
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes3
 • projektowanie/architektura1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • prawo1
 • medycyna3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Japonia1
 • Ukraina2
 • Szwajcaria2
 • online1
 • Turcja2
 • Włochy3
 • Litwa1
 • cały świat3
 • Indie1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone4
 • Łotwa1
 • Singapur1
 • Australia1
 • Słowacja1
 • Niemcy8
 • Belgia1
 • Estonia1
 • Kanada1
 • Europa1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Semestralne stypendia do Niemiec dla polskich studentów i doktorantów

organizator:

GFPS-Polska, Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 14.11.2013

Semestralne stypendia do Niemiec dla polskich studentów i doktorantów

Informacje ogólne

W ramach programu stypendialnego GFPS-Polska, rekrutujemy polskich stypendystów do Niemiec oraz opiekujemy się niemieckimi stypendystami w Polsce. Semestralne stypendia do Niemiec przyznawane są polskim studentom i doktorantom wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy:

 • na semestr letni (od kwietnia do sierpnia)
 • na semestr zimowy (od października do lutego)

Wysokość stypendium

Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:

 • miesięczne stypendium w wys. 580 euro,
 • pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej,
 • udział w dwóch czterodniowych seminariach (seminarium integracyjno-powitalne „Dni Miast” na początku semestru oraz seminarium podsumowujące pod koniec semestru pobyt tzw. „Stip-Seminar”).

W nowym miejscu studiów stypendysta może liczyć na pomoc i wsparcie członków GFPS przy immatrykulacji i organizacji pobytu oraz w nawiązaniu kontaktów naukowych i kulturalnych

Z chwilą immatrykulacji stypendyści GFPS stają się pełnoprawnymi studentami.

Kto może ubiegać się o stypendium GFPS?

O stypendium mogą ubiegać się obywatele polscy:

 • studenci studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia),
 • asystenci i słuchacze studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia)

Stypendium naukowo-kulturalne j przyznawane przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckie przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami.

Oczekiwania wobec kandydatów

Od kandydatów oczekuje się komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

Mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych). Preferowani są również kandydaci, którzy nie przebywali dotychczas przez dłuższy okres na stypendium za granicą.

Oferta GFPS nie jest skierowana do osób immatrykulowanych na uczelniach zagranicznych.

Miejsce studiów w Niemczech

Składając wniosek o stypendium kandydatom zaleca się wskazanie trzech ośrodków akademickich, w których chcieliby studiować. W miarę możliwości preferencje stypendystów co do miejsca studiów są brane pod uwagę, jednakże nie zawsze te życzenia mogą być spełnione. Jest to związane z działalnością naszych grup lokalnych, które na miejscu załatwiają wszelkie formalności na uczelni a później zapewniają opiekę i pomoc.

Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Franfurt nad Menem, Frankufurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja, Kornheim, Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Oldenburg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar. Stypendyści kierowani są do miast, w których działają grupy lokalne.
Kwalifikacja na stypendia

Kwalifikacja na stypendia przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną (na semestr zimowy) i jesienią (na semestr letni). Terminy składania wniosków (decyduje data stempla pocztowego):

– na semestr zimowy – do 31 marca danego roku kalendarzowego
– na semestr letni – do 14 listopada roku poprzedzającego wyjazd

Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:

1. Komisja Stypendialna GFPS dokonuje oceny nadesłanych wniosków. Jeśli projekt zostanie przyjęty Komisja Kwalifikacyjna zaprasza kandydata na rozmowę.
2. Komisja Stypendialna przeprowadza rozmowę z wyłonionymi w poprzednim etapie kandydatami.

Akcję kwalifikacyjną organizuje GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej. Zgłoszenia bądź wypełnione już wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres Komisji Stypendialnej.

GFPS-Polska
Komisja Stypendialna
Skrytka Pocztowa 34
00-950 Warszawa 1

Semestr letni
: termin nadsyłania wniosków do 14 listopada, odpowiedź Komisji Stypendialnej nastąpi w listopadzie, rozmowa kwalifikacyjna będzie miała miejsce w grudniu, zaś czas pobytu w Niemczech: kwiecień – sierpień.

Semstr zimowy:
termin nadsylania wniosków do 31 marca, odpowiedź Komisji Stypendialnej nastąpi w pierwszej połowie maja, rozmowa kwalifikacyjna będzie miała miejsce w drugiej połowie maja, zaś czas pobytu w Niemczech: październik-luty.

Objaśnienia: * Komisja Stypendialna rozpatruje WSZYSTKIE wnioski dopiero po upływie terminu ich nadsyłania. Przykładowo: jeśli wyślesz wniosek o stypendium na semestr zimowy już w lipcu, Komisja Stypendialna sprawdzi go i odpowie Ci dopiero pod koniec listopada.

W razie niejasności możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji pod adresem stypendia@gfps.pl. Zanim zadasz pytanie – przeczytaj zakładkę „Pytania i odpowiedzi”!

W skład kompletu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o stypendium GFPS wchodzą:

 • wypełniony formularz wniosku o stypendium w dwóch egzemplarzach (drugi egzemplarz może być kserokopią) + w wersji cyfrowej (prosimy o przesłanie na: komisja.stypendialna@gfps.pl). Prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich rubryk, łącznie z podaniem przez jaki okres kandydat przebywał na innych stypendiach zagranicznych (jeśli dotyczy). Jeśli było to stypendium w Niemczech i trwało dłużej niż 1 semestr osoba  taka nie może ubiegać się o stypendium GFPS-Polska.
 • dwustronicowa prezentacja w języku niemieckim oraz polskim motywów i powodów ubiegania się o stypendium GFPS oraz własnych zainteresowań (wersja papierowa + cyfrowa wysłana na ww. adres email),
 • plan pobytu w Niemczech w języku niemieckim i polskim, obejmujący również informację o już ukończonych bądź przygotowywanych pracach naukowych (uczelnia, kierunek, promotor, temat, ew. uzyskana ocena). Plan pobytu to konkretny POMYSŁ na pobyt (projekt badawczy, eksperyment, warsztaty itp. – które planujesz zrealizować podczas studiów w Niemczech)(Wersja papierowa + cyfrowa wysłana na ww. adres email). Plan pobytu może mieć formę tekstową lub graficzną (np. tabela z podziałem na 5 miesięcy).
 • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w całym toku studiów wystawione lub potwierdzone przez dziekanat (konieczna pieczątka uczelni i podpis wystawiającego). Prosimy nie przesyłać wykazu realizowanych przedmiotów, wystarczy zaświadczenie z dziekanatu z wyliczoną średnią łącznie z wszystkich lat studiów. W przypadku doktorantów prosimy o kopię dyplomu ukończenia studiów (tego dokumentu nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki)
 • kopie lub ksero ostatniego świadectwa dotychczasowej nauki języka niemieckiego (np. kopia świadectwa maturalnego, zaświadczeń o odbytych kursach i zdanych egzaminach itp.) (tych dokumentów nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki),
 • opinie dwóch pracowników naukowych, z którymi kandydat miał najwięcej kontaktów w czasie studiów. Opinie mogą być wystawiona również przez zagranicznych profesorów, w językach polskim, niemieckim lub angielskim. Opinii nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki. Wskazane jest, by jedna opinia pochodziła od promotora. Ze względu na wymóg poufności opiniodawca powinien przekazać opinię zainteresowanemu w zaklejonej kopercie z własnym podpisem i pieczątką urzędową przybitą w miejscu zaklejenia. W tej niezmienionej postaci należy dołączyć opinię do wniosku o stypendium. Inne opinie nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty w wersji cyfrowej (plik tekstowy doc lub PDF) prosimy o nadsyłanie z opisem wg wzoru:
imie_nazwisko_wniosek
imie_nazwisko_plan_pobytu_pl
imie_nazwisko_plan_pobytu_de
imie_nazwisko_prezentacja_pl
imie_nazwisko_prezentacja_de

Uwaga: Nadesłane podania nie podlegają zwrotowi. Prosimy o nieprzesyłanie oryginalnych dokumentów, za wyjątkiem formularza wniosku i opinii. Dokumenty powinny być zebrane w teczce lub koszulce.

Informacje ze strony: www.gfps.pl

Kontakt

GFPS-Polska, Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej
Skrytka pocztowa 34
00-950 Warszawa

stypendia@gfps.pl
www.gfps.pl