Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci12
 • absolwenci17
 • doktoranci19
 • naukowcy20
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura3
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne14
 • języki obce4
 • ekonomia/biznes4
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • projektowanie/architektura1
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna6
 • prawo1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Turcja1
 • online3
 • Chiny1
 • Norwegia1
 • Austria1
 • cały świat9
 • Indie1
 • Niemcy9
 • Włochy2
 • Japonia1
 • Szwecja1
 • Unia Europejska1
 • Singapur1
 • Stany Zjednoczone6
 • Szwajcaria3
 • Czechy1
 • Hiszpania1
 • Węgry1
 • Europa3
 • Australia2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa15
 • firma2
 • instytucja rządowa11
 • samorząd3
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

organizator:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Polska
termin składania wniosków: 05.07.2017

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza nabór do PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA (edycja 2017/2018)

OFERTA
W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia II stopnia prowadzone w języku polskim (poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia nauki w Polsce) oraz na studia III stopnia prowadzone w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (lista uczelni pod poniższym linkiem). Wysokość stypendium, z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania, wynosi 1350 PLN miesięcznie.
Oferta skierowana jest do obywateli krajów rozwijających się – beneficjentów oficjalnej pomocy rozwojowej Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD) – lista krajów pod poniższym linkiem (bez krajów Partnerstwa Wschodniego).

W pierwszej kolejności oferta stypendialna adresowana jest do obywateli następujących krajów: Angola, Etiopia, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma, Mongolia, Mozambik, Nigeria, Palestyna, Republika Południowej Afryki, Senegal, Tanzania, Wietnam.

STUDIA II STOPNIA
Stypendia oferowane na studia II stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia nauki w Polsce1.

Profil kandydata:

 • absolwent studiów I stopnia (studia ukończone w 2016 lub 2017 roku) lub student ostatniego roku studiów I stopnia w roku akademickim 2016/2017 prowadzonych w wyżej wymienionych obszarach nauk;
 • w przypadku braku formy studiów I stopnia w systemie szkolnictwa wyższego kraju, w którym został wydany dyplom absolwent studiów magisterskich lub równoważnych (studia ukończone w 2016 lub 2017 roku) lub student ostatniego roku studiów magisterskich lub równoważnych w roku akademickim 2016/2017 prowadzonych w wyżej wymienionych obszarach nauk;

Rekrutacja:
Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów na których chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Ewentualna zmiana dotychczasowego kierunku studiów jest dopuszczalna w ramach tego samego obszaru wiedzy.

Kwestionariusz kandydata należy pobrać ze strony Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (do pobrania pod adresem buwiwm.edu.pl/rekrutacja_il/ ).

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do polskich placówek dyplomatycznych wypełniony i podpisany kwestionariusz wraz z następującymi załącznikami:

 • opisem proponowanej pracy dyplomowej według następującej specyfikacji: 1,5-2 stron formatu a4, czcionka 12, odstęp 1,5; wymagane elementy opisu to: propozycja tematu, problemu i metody badawczej);
 • kopią dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, w przypadku braku formy studiów I stopnia w systemie szkolnictwa wyższego kraju pochodzenia – kopią dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równoważnych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o ocenach uzyskanych w sesji zimowej na ostatnim roku studiów I stopnia lub ostatnim roku studiów magisterskich lub równoważnych oraz planowanym terminie ich ukończenia2;
 • kopią zaświadczenia o stanie zdrowia;
 • kopią paszportu.

W przypadku kandydatów, którzy są uczestnikami lektoratów języka polskiego prosimy o dołączenie opinii lektora – dotyczy osób pochodzących z państw gdzie w ośrodkach akademickich prowadzone są lektoraty języka polskiego (zwłaszcza przez lektorów skierowanych przez MNiSW).

Dokumenty wydane w innym języku niż język polski muszą zostać przetłumaczone na język polski lub angielski.

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI UPŁYWA Z DNIEM 23 CZERWCA 2017 r.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru:
Weryfikacja kandydatur pod względem spełniania wymogów formalnych programu i wyłonienie stypendystów przeprowadzone zostanie na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów.

Ogłoszenie wyników naboru:
Informacje o wynikach naboru zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych do dnia 1 SIERPNIA 2017 r.

Dodatkowe informacje:
Rozpoczęcie studiów II stopnia na wybranym przez stypendystę kierunku studiów poprzedzone będzie rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia nauki w Polsce („rok zerowy”).

Po pierwszym roku studiów stypendyści będą mogli wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus (dotyczy uczelni, które zawarły stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi).

Językiem studiów jest zasadniczo język polski. Studia w innym języku są możliwe pod następującymi warunkami:

 • studia na wybranym kierunku są nieodpłatne;
 • spełnienia wymogów dotyczących potwierdzenia znajomości języka wykładowego – gdy jest to warunek uczelni przyjmującej.

STUDIA III STOPNIA
Stypendia oferowane na studia III stopnia w następujących dziedzinach nauk: matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych3.

Profil kandydata:

 • absolwent studiów magisterskich lub równoważnych ukończonych nie dawniej niż 3 lata temu (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);
 • preferowani będą absolwenci studiów magisterskich lub równoważnych ukończonych w kraju pochodzenia kandydatów (nie wyklucza to jednak możliwości ubiegania się o stypendium przez osoby posiadające dyplom ukończenia polskiej uczelni).

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które już kształcą się na studiach III stopnia w Polsce. W tym przypadku wymagane jest, aby kandydaci na stypendia odbywali studia na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców, nie ponosząc jednocześnie kosztów kształcenia.

Rekrutacja:
Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na których chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się na studia oraz spełnić wymagania uczelni dotyczące rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów – pozytywne przejście procesu rekrutacji na uczelni nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium.
Ewentualna zmiana dotychczasowego kierunku studiów jest dopuszczalna w ramach tej samej dziedziny nauk.
Kwestionariusz kandydata należy pobrać ze strony Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (do pobrania pod adresem buwiwm.edu.pl/rekrutacja_il/ ).

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć, za pośrednictwem uczelni przyjmującej cudzoziemca na studia III stopnia, do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej wypełniony i podpisany kwestionariusz wraz z następującymi załącznikami:

 • konspektem pracy doktorskiej sporządzonym według następującej specyfikacji: 4-5 stron formatu a4, czcionka 12, odstęp 1,5; wymagane elementy opisu to: propozycja tematu, problemu badawczego, hipotezy głównej i metody badawczej pracy, opis rozdziałów);
 • kopią dyplomu (wraz z suplementem) ukończenia studiów magisterskich uprawniającego do podjęcia studiów doktoranckich w państwie jego wydania (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);
 • dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez uczelnię (lub promesę przyjęcia), w trybie przewidzianym dla cudzoziemców, na studia III stopnia ze stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego z zaznaczeniem, iż warunki finansowe ulegną zmianie w przypadku gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);
 • opiniami dwóch samodzielnych pracowników naukowych (prof. lub dr hab.), w tym co najmniej jednego z Polski);
 • życiorysem wraz z listem motywacyjnym;
 • kopią zaświadczenia o stanie zdrowia (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);
 • kopią paszportu;
 • kopią dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (dotyczy osób już studiujących w Polsce lub posiadających ważną wizę).

Dokumenty wydane w innym języku niż język polski muszą zostać przetłumaczone na język polski lub angielski.

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI UPŁYWA Z DNIEM 5 LIPCA 2017 r.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru:
Weryfikacja kandydatur pod względem spełniania wymogów formalnych programu i wyłonienie stypendystów przeprowadzone zostanie na podstawie dokumentów złożonych przez kandydatów.
Informacje o wyniku naboru zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem uczelni przyjmujących do dnia 10 SIERPNIA 2017 r.

Dodatkowe informacje:
Językiem studiów jest zasadniczo język polski, ale za zgodą uczelni przyjmującej możliwe są studia w innym języku.
Po pierwszym roku stypendyści będą mogli wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus (dotyczy uczelni, które zawarły stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi).

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU IM. I. ŁUKASIEWICZA.
1. Stypendia są realizowane na warunkach ogólnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2006r. Nr 190, poz.1406 z późn. zm).
2. Realizację stypendiów zapewnia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
3. Stypendyści są zobowiązani posiadać polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty leczenia, obejmującą okres pobytu na stypendium – wykupioną w kraju zamieszkania, bądź w Polsce.
4. Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.
5. Do obowiązków stypendysty należy:

 • udział w zajęciach przewidzianych programem nauczania oraz uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich przedmiotów wymaganych w toku studiów;
 • obrona pracy dyplomowej zgodnie z harmonogramem studiów;
 • udział w rocznym kursie przygotowawczym (dotyczy studiów II stopnia);
 • udział w zjazdach i spotkaniach uczestników programu stypendialnego organizowanych w trakcie roku akademickiego.

6. Nie wywiązanie się stypendysty z ww. obowiązków, złamanie prawa stwierdzone prawomocnym workiem sądu, a także naruszenie regulaminu studiów obowiązującego w uczelni powoduje automatyczne przerwanie udziału w programie stypendialnym.

1Informacje na temat obszarów wiedzy – załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2Kandydaci kończący studia będą zobowiązani do przekazania kopii świadectwa ukończenia studiów najpóźniej do dnia 15 lipca 2017 r.
3Informacje na temat dziedzin nauk – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Informacje pochodzą ze strony buwiwm.edu.pl

LINKI:
Wersja angielska

Kontakt

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
buwiwm.edu.pl

Dokumenty

do pobrania