Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci10
 • absolwenci13
 • doktoranci18
 • naukowcy16
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • projektowanie/architektura1
 • medycyna4
 • prawo1
 • sztuka/muzyka2
 • różne15
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • języki obce4
 • ekonomia/biznes3
 • literatura3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Singapur1
 • Stany Zjednoczone5
 • Szwajcaria2
 • Japonia1
 • Szwecja1
 • Unia Europejska1
 • Europa2
 • Australia1
 • Czechy1
 • Hiszpania1
 • Turcja1
 • online3
 • Kanada2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • cały świat8
 • Indie1
 • Niemcy9
 • Włochy2
 • Chiny1
 • Norwegia1
 • Austria1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa14
 • firma2
 • instytucja rządowa11
 • samorząd3
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

NAWA: Program im. prof. Franciszka Walczaka 2022

organizator:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
medycyna
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 22.04.2022

NAWA: Program im. prof. Franciszka Walczaka 2022

Ministerstwo Zdrowia i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłaszają nabór wniosków do trzeciej edycji programu im. prof. Walczaka. Udział w programie to dla naukowców lekarzy okazja do odbycia staży trwających od 3 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych.  

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru nauk medycznych. W ramach Programu możliwe są wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Osoby realizujące Projekty w ramach Programu zyskają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, a także zdobycia cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym, co w efekcie przyczyni się do poprawy opieki medycznej w Polsce.

Program zapewnia finansowanie stypendium przez okres realizacji Projektu w zagranicznym Ośrodku goszczącym w wysokości 15 000 zł na każdy pełny miesiąc pobytu w tym ośrodku, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy (ryczałt na koszty podróży) w wysokości 10 000 zł.

Program przeznaczony jest dla naukowców prowadzących badania z zakresu nauk medycznych, posługujących się biegle językiem angielskim. Ośrodek goszczący może być zlokalizowany wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

 1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
 2. zdobyciu nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w Ośrodku goszczącym (job-shadowing);
 3. podnoszeniu kompetencji dydaktycznych (działanie dodatkowo punktowane w ramach kryterium 3 oceny merytorycznej)
 4. pozyskaniu materiałów do pracy naukowej;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – innych formach aktywności naukowej lub akademickiej.

Wnioskodawca przedstawia Projekt obejmujący jedno lub więcej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym Ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, oraz uzasadniając wybór Ośrodka goszczącego i zespołu badawczego dla planowanych działań i opisując korzyści z Projektu zarówno dla naukowca, jak i dla jednostki macierzystej. W przypadku Projektów, których działaniem wiodącym jest zdobycie nowego doświadczenia zawodowego Wnioskodawca jest zobowiązany szczegółowo opisać sposób realizacji Projektu oraz wskazać, czy możliwe jest nabycie przez Wnioskodawcę praktycznych umiejętności.

Uprawnieni Wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się:

 1. naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowym instytucie naukowym lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły i posiadającym kategorię naukową albo podmiocie leczniczym, lub
 2. uczestnicy szkół doktorskich (doktoranci), lub
 3.  inne osoby posiadające status doktoranta potwierdzony przez podmiot prowadzący kształcenie doktorskie, lub
 4. inne osoby w chwili składania Wniosku zatrudnione w ramach stosunku pracy w polskich uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n. oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia Wniosku),

posiadający zaproszenie z Ośrodka goszczącego i udokumentowany dorobek naukowy.

Ramy czasowe realizacji projektu

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 6 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2023 r., a najpóźniej 31 października 2023 r.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 22 kwietnia 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa). Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są w Ogłoszeniu wraz z załącznikami.

Informacje pochodzą ze strony: nawa.gov.pl

Zajrzyj do innych zagranicznych ofert stypendialnych!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel.+48/22 390 35 64
walczak@nawa.gov.pl
www.nawa.gov.pl