Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci15
 • doktoranci16
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • literatura1
 • sztuka/muzyka5
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe11
 • różne20
 • ekonomia/biznes3
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki humanistyczne/społeczne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Stany Zjednoczone8
 • Ukraina1
 • Indie1
 • Niemcy7
 • Tajwan1
 • Włochy5
 • Portugalia1
 • Europa6
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • cały świat8
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd1
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

MSCA/EF: Marie Skłodowska-Curie European Fellowships

organizator:

Komisja Europejska

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
termin składania wniosków: 14.09.2016

MSCA/EF: Marie Skłodowska-Curie European Fellowships

Celem projektu jest rozwój międzynarodowej kariery zawodowej doświadczonych naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w europejskich instytucjach akademickich oraz organizacjach z szeroko pojętego sektora pozaakademickiego.

O stypendium mogą się ubiegać doświadczeni naukowcy (ER – Experienced Researchers), każdej narodowości i pochodzący z dowolnego kraju świata, którzy w momencie zamknięcia danego konkursu mają stopień doktora. W przypadku jego braku badacz musi wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych (liczonym od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym). Aplikujący naukowcy muszą także spełnić warunek mobilności (do daty zamknięcia danego konkursu).

Granty badawczo-szkoleniowe realizowane są od 12 do 24 miesięcy przez naukowca w wybranej przez niego instytucji znajdującej się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z programem H2020. Mogą one dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu zaproponowanego przez naukowca, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. Oprócz pracy badawczej naukowcy powinni uczestniczyć w różnych konferencjach i szkoleniach naukowych oraz kursach poszerzających ich wiedzę i umiejętności (np. autoprezentacja, etyka, zarządzanie projektem/zespołem, przedsiębiorczość, IPR), a także zaangażować się w działalność popularyzatorską. W trakcie projektu możliwe jest wykonanie różnych zadań wpisujących się w jego cele w dowolnej instytucji/instytucjach znajdujących się w tym samym lub innym kraju europejskim co instytucja goszcząca (np. uczelnia, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, bank, szpital). Pobyt w takiej instytucji odbywa się na zasadzie oddelegowania (secondment) i może trwać do 3 miesięcy przy 18-miesięcznych projektach lub do 6 miesięcy przy 24-miesięcznych. Udział w konferencjach (w tym poza Europą) czy krótkie pobyty w innych instytucjach niż goszcząca, np. celem zebrania bibliografii, są zwyczajowym działaniem projektu i traktowane są jako krótkie wizyty (short visits).

 

Typy projektów:

Ze względu na adresata, granty European Fellowships dzielą się na cztery następujące typy projektów:

 • Standard European Fellowships (SF): aplikować mogą wszyscy doświadczeni naukowcy, którzy jednocześnie spełniają warunek mobilności warunkujący wybór instytucji, w której będzie realizowany projekt. Mówi ona o tym, że grantu nie można realizować w kraju instytucji przyjmującej, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.
 • Career Restart Panel (CAR): adresowany jest do naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12-miesięcznej przerwie (bezpośrednio przed zamknięciem konkursu) spowodowanej np. urlopem rodzicielskim/wychowawczym, pracą o charakterze nienaukowym. Dodatkowo naukowiec musi spełnić warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.
 • Reintegration Panel (RI): został utworzony z myślą o naukowcach – obywatelach krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 pracujących w krajach trzecich i zainteresowanych realizacją swojej dalszej kariery naukowej w Europie. W celu realizacji grantu naukowiec musi przyjechać bezpośrednio z kraju trzeciego do kraju UE lub stowarzyszonego z H2020, spełniając jednocześnie warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. Naukowcy, którzy przed zamknięciem konkursu w takiej instytucji już pracują mogą także ubiegać się o grant pod warunkiem zgodności z powyższą zasadą. Grant jest także adresowany do naukowców nie mających obywatelstwa wyżej wspomnianych krajów europejskich, którzy prowadzili co najmniej 5-letnie badania (bez przerw) w Europie.
 • Society and Enterprise Panel (SE): ten multidyscyplinarny został utworzony w celu wspierania międzysektorowej mobilności doświadczonych naukowców oraz stworzenia możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Naukowiec każdej narodowości aplikuje o grant z jednostką pochodząca z sektora nieakademickiego. Warunek mobilności w tym panelu: nie można składać wniosku z instytucją z kraju, w którym się przebywało dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.

ZASADY FINANSOWANIA

Naukowiec powinien zostać zatrudniony przez instytucję przyjmującą na czasową umowę o pracę. Budżet liczony jest automatycznie na podstawie planowanej liczby osobomiesięcy grantu (od 12 do 24 miesięcy) i składa się z:

Kosztów osobowych:

Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 4 650 euro/osobomiesiąc. Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu (dane w Programach pracy dla MSCA), właściwemu dla kraju, w którym naukowiec realizuje grant i jest kwotą, od której odprowadzane są składki (pracownika i pracodawcy) na ubezpieczenia oraz podatki zgodnie z obowiązującym prawem w kraju przyjmującym;

Mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc (może podlegać opodatkowaniu);

Family allowance – dodatek dla naukowców posiadających rodzinę w kwocie 500 euro/osobomiesiąc (może podlegać opodatkowaniu).

Kosztów instytucji:

koszty badań i szkoleń w wysokości 800 euro/osobomiesiąc;

koszty zarządzania i koszty pośrednie w wysokości 650 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Wnioski, przygotowane wspólnie przez naukowca i wybraną przez niego instytucję przyjmującą, składa się elektronicznie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony na Participant Portal. Aplikujący naukowiec musi założyć własne konto na portalu, a każda instytucja przyjmująca musi być zarejestrowana w portalu i posiadać Participant Identification Code (PIC). Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu PIC. Po zarejestrowaniu się na PP, dostępne są zweryfikowane numery PIC instytucji. Składanie wniosku, komunikacja z KE, informacje o wynikach konkursu, a następnie zarządzanie przyznanym grantem odbywa się poprzez portal Participant Portal.

Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej w systemie) i opisowej (dołączanej jako załącznik pdf). Szczegółowy opis celów i zasad aplikowania znajduje się w Guide for Applicants dostępnym na stronie danego konkursu w zakładce Call documents. Nie dołącza się do wniosku żadnych listów intencyjnych od instytucji przyjmujących. W formularzach projektowych należy natomiast podać dane opiekuna merytorycznego z instytucji przyjmującej oraz udostępnić mu pełny dostęp do elektronicznego wniosku.

W tym roku do programu można aplikować do 14 września 2017 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.kpk.gov.pl

LINKI:
KE: Participant Portal
Strona KPK PB UE
Strona KE dedykowana MSCA
Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania
Europejski portal dla naukowców EURAXESS
www.euraxess.pl

Kontakt

Ekspert do Komitetu H2020, Koordynator


tel.: +48 664 032 124
anna.wisniewska@kpk.gov.pl