Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • cały świat4
 • Norwegia1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.12.2016

Konkurs BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze

Na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 62/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. oraz na podstawie Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zawartego dnia 2 czerwca 2016 r., Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze.
Niniejsze ogłoszenie reguluje zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych.

Adresaci konkursu:
W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły naukowe, w których pracami zespołu polskiego kieruje kierownik ze strony polskiej, natomiast pracami zespołu niemieckiego kierownik ze strony niemieckiej.
Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą występować niżej wymienione podmioty, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

 • jednostki naukowe;
 • konsorcja naukowe;
 • sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 • centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • centra naukowe uczelni;
 • biblioteki naukowe;
 • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • centra naukowo-przemysłowe.

Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.);
2. które obejmują wyłącznie dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybrane dyscypliny nauk ścisłych i technicznych określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
3. których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
4. których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
5. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie BEETHOVEN;
6. w których kierownik projektu:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • jest zatrudniony w jednym z podmiotów, o których mowa w pkt 1.2. będącym miejscem realizacji polskiej części wnioskowanego projektu;
 • występuje w charakterze kierownika tylko w jednym wniosku składanym w ramach konkursu BEETHOVEN 2;
 • nie występuje w charakterze kierownika projektu w innych konkursach NCN w danej edycji konkursów (ogłaszanych i zamykanych w tym samym dniu);
 • w chwili wystąpienia z wnioskiem nie kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN bądź kieruje dwoma projektami badawczymi i nie pełni roli kierownika w innym projekcie badawczym, będącym w trakcie oceny.

Sposób i termin składania wniosków:
Wspólne polsko-niemieckie wnioski o finansowanie projektu badawczego składa się równocześnie w dwóch systemach informatycznych: OSF i ELAN. Kierownik niemieckiego zespołu badawczego składa wspólny wniosek w Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) za pośrednictwem systemu ELAN elan.dfg.de, w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. zgodnie z zakresem informacji wymaganych we wniosku. Równocześnie kierownik polskiego zespołu badawczego składa wspólny wniosek w formie elektronicznej do Narodowego Centrum Nauki do dnia 15 grudnia 2016 r. za pośrednictwem systemu OSF osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć w siedzibie Centrum lub wysłać do dnia 15 grudnia 2016 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs BEETHOVEN 2”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (obecnie Poczta Polska S.A.).
Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, składa wraz z wnioskiem informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Zasady oceny wniosków:
Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej. Oceny formalnej dokonują Koordynatorzy NCN i DFG. Ocena formalna wniosku obejmuje ocenę kompletności wniosku oraz ocenę, czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN jak i DFG. Oceny merytorycznej wniosków dokonują wspólne Zespoły Ekspertów wybrane przez NCN i DFG oraz eksperci zewnętrzni.
Ocena merytoryczna przebiega w dwóch etapach:

 • I etap – ocena wstępna przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-niemieckim wniosku o finansowanie projektu badawczego przez ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i DFG, niebędących członkami Zespołu Ekspertów.
 • II etap – ocena końcowa dokonywana jest podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów złożonego z członków wskazanych przez NCN i DFG i polega na analizie wniosków i dyskusji.

Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 a) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
2. osiągnięcia naukowe kierowników polskich i niemieckich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
3. osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców i ich adekwatność w stosunku do badań proponowanych we wniosku;
4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
5. nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
7. znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
9. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.
W trakcie oceny wniosków przez Zespoły Ekspertów przyjmuje się następujące zasady:
1. kosztorys polskiej części wniosku nie podlega zmianom;
2. procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej wniosków;
3. wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową;
4. podstawą decyzji Zespołu Ekspertów o ocenie końcowej wniosku jest jego analiza i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania wniosku, na tle innych wniosków ocenianych w konkursie;
5. oceną końcową wniosku jest jego pozycja na ustalonej przez Zespół Ekspertów liście rankingowej.
Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania przez NCN wnioski, dla których suma wnioskowanych środków finansowych nie przekracza wysokości środków ustalonych przez Radę na konkurs.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do końca października 2017 r.

Finansowanie:
Środki finansowe przeznaczone na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki. Środki finansowe na realizację projektów badawczych przez niemieckie zespoły naukowe przyznaje DFG Grant Committee. Środki finansowe przekazywane są wnioskodawcy na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z wnioskodawcą i z kierownikiem polskiego zespołu naukowego.
 W umowie określa się:
1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację polskiej części projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
3. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
4. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
5. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
6. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego;
7. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej.
Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, zawierającej jego plan badań i kosztorys polskiej części projektu oraz wykonać inne czynności wskazane w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.

Nakłady finansowe:
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN 2 w kwocie 30 mln zł i zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków w konkursie, najpóźniej do dnia posiedzenia Zespołu Ekspertów.

Informacje pochodzą ze strony: ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel. 12 341 90 00
biuro@ncn.gov.pl
ncn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania