Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fulbright Senior Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.04.2015

Fulbright Senior Award

Stypendia przeznaczone dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych pracujących na polskiej uczelni wyższej lub w innej jednostce naukowo-badawczej  w Polsce na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, w placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych w USA. Przyjmowane są zgłoszenia kandydatów ze wszystkich dziedzin.

Konkurs jest aktywny!

Zgłoszenia na wyjazd w roku akademickim 2016-17 przyjmujemy do 30 kwietnia 2015 r.

Czas trwania stypendium: od 4 do 9 miesięcy

Co oferujemy

 • Status Visiting Scholar w wybranej instytucji: prowadzenie pracy badawczej lub badawczo-dydaktycznej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora, dostęp do zaplecza naukowego uczelni (bibliotek, laboratoriów, konsultacji);
 • Wizę J-1 dla stypendysty i J-2  dla członków rodziny. Wizy J sponsorowane przez Departament Stanu USA podlegają przepisowi Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement;
 • Podstawowe ubezpieczenie medyczne.

Jednorazowo

 • Zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do/z USA;
 • Dodatek na koszty związane z relokacją stypendysty;
 • Dodatek na koszty związane z zagospodarowaniem się w USA;
 • Dodatek na koszty związane z realizacją projektu/badań oraz udziałem w konferencjach.

Miesięcznie

 • Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania (wysokość zależna od miejsca pobytu w USA);
 • Dodatek na koszty utrzymania jednego członka rodziny (męża lub dziecka do 21 roku życia) towarzyszącego stypendyście przez min. 80% czasu trwania stypendium, zgłoszonego w formularzu aplikacyjnym jako dependent.

Wysokość stypendium i dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Wymagania wobec kandydatów

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi na stałe mieszkającymi w Polsce;
 • Posiadają stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra. Osoby z tytułem magistra mogą się ubiegać o stypendium tylko, jeśli są aktualnie wykładowcami na uczelni nie krócej niż 5 lat;
 • Posiadają co najwyżej stopień doktora habilitowanego uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat. Kandydaci ze stopniem naukowym doktora habilitowanego mogą zgłaszać się do konkursu tylko, jeśli poza badaniami będą prowadzić zajęcia z amerykańskimi studentami;
 • Są zatrudnione w polskiej placówce o charakterze naukowo-dydaktycznym lub badawczym. Jeśli kandydat podejmował pracę za granicą, całkowity okres zatrudnienia poza Polską w ciągu ostatnich 5 lat musi być krótszy niż 1 rok.
 • Posiadają zaproszenie z uczelni amerykańskiej;
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które:

 • Posiadają podwójne, polsko-amerykańskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu w USA (zielona karta);
 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie stypendium przebywały w USA na innym stypendium dłużej niż 6 miesięcy;
 • W ubiegłych latach otrzymały stypendium Fulbrighta w kategorii „Senior Award”;
 • Chcą prowadzić badania wymagające kontaktu z pacjentem.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz aplikacyjny w systemie Embark online, w tym następujące dokumenty:

 • Opis projektu badawczego oraz bibliografia w formacie MLA;
 • List zapraszający z instytucji goszczącej, wystawiony przez kierownika danej jednostki;
 • Życiorys (CV) z listą największych osiągnięć akademickich i zawodowych (wzór do pobrania poniżej);
 • Trzy listy rekomendacyjne w języku angielskim wystawione w systemie Embark (instrukcje dla recenzentów: https://embarksupport.zendesk.com/forums/41835/entries/31800);
 • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w polskiej placówce o charakterze naukowo-dydaktycznym lub badawczym;
 • Wynik testu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub inny akceptowany na arenie międzynarodowej egzamin). W przypadku dokumentów innych niż wymienione certyfikaty Komisja zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości języka angielskiego;
 • Dla kandydatów, którzy planują prowadzić zajęcia ze studentami:

1. Sylabus proponowanych zajęć (wraz z bibliografią);
2. Dokument potwierdzający wstępną akceptację sylabusa przez uczelnię goszczącą lub list od amerykańskiego wykładowcy współprowadzącego kurs.

Dodatkowo, następujące dokumenty wymagane są wersji papierowej (wzory do pobrania poniżej):

 • Wypełniony w języku polskim formularz adresowy;
 • Wypełniony i podpisany signature form.

Jak aplikować

 • Zapoznaj się z instrukcjami: cies.org/sites/default/files/Visiting-Scholar-Application-Instructions.pdf
 • Załóż konto w systemie Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/
 • Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.
 • Wypełnij formularz aplikacyjny.
 • Przygotuj wymagane dokumenty. Ścisłe przestrzegaj wytycznych. Dokumenty załączaj w formacie .pdf, w rozdzielczości 300DPI.
 • Złóż formularz w systemie Embark i dostarcz jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 30 kwietnia 2015 r. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4, I piętro
00-362 Warszawa


www.fulbright.edu.pl