Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne16
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Norwegia1
 • cały świat4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Senior Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 16.06.2017

Fulbright Senior Award

Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-2019 trwa do 16 czerwca 2017 roku.

Status Visiting Scholar
Stypendium zapewnia status Visiting Scholar w wybranej instytucji, który pozwala na prowadzenie pracy badawczej lub badawczo-dydaktycznej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora, dostęp do zaplecza naukowego instytucji goszczącej (w tym bibliotek i laboratoriów).

Stypendia oferowane są na okres od 3 do 9 miesięcy.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Stypendium jest przeznaczone na koszty utrzymania stypendysty szacowane wedle stawek uzgodnionych z Council for International Exchange of Scholars (w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej). Może ono również obejmować:

 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA;
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA;
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach;
 • Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego;
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

Wiza

Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje bezpłatną wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

Ubezpiecznie medyczne
W ramach stypendium wykładowca będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium
Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty opieką Komisji Fulbrighta, instytucji goszczącej oraz Council for International Exchange of Scholars, instytucji administrującej programem Fulbrighta w USA.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 160 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do prestiżowego grona jego absolwentów oraz korzystanie z sieci kontaktów w ramach International Exchange Alumni network.

Wymogi i ograniczenia
O stypendium Fulbright Senior Award mogą ubiegać się osoby, które:
1. Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
2. Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający 1 rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat.
3. Spełniają wymogi formalne wizy J-1;
4. Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, a jeśli mają stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora, mogą zgłaszać się do konkursu pod warunkiem, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze studentami.
5. Są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
6. Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
7. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Jak aplikować?

> Zapoznaj się z instrukcjami

 • Przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.
 • Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta, który znajdziesz poniżej w dokumentach do pobrania.
 • W systemie Embark nie należy używać polskich znaków (również w imionach i nazwiskach).
 • Listy rekomendacyjne muszą być uzupełnione zanim aplikacja w systemie Embark zostanie wysłana. Kandydat powinien monitorować w systemie, czy osoby rekomendujące złożyły listy na czas. Instrukcje dla osób wystawiających rekomendacje dostępne są tutaj.
 • Załączniki powinny być przygotowane w formacie PDF.

>Załóż konto w systemie Embark

 • Aplikacja na stypendium odbywa się za pośrednictwem systemu Embark: apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/.
 • Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.

> Dokumenty aplikacyjne

Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego, w tym z następujących dokumentów w języku angielskim:

 • Opisu projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA (tzw. Project Statement) oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA;
 • Aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce;
 • Aktualnego listu zapraszającego z instytucji goszczącej w USA, wystawionego przez kierownika danej jednostki na potrzeby konkursu;
 • Życiorysu wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji oraz zgłoszeń patentowych;
 • Dokumentu poświadczającego bardzo dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Trzech listów rekomendacyjnych, które osoby rekomendujące wystawiają elektronicznie za pośrednictwem systemu Embark.
 • Od kandydatów, którzy będą prowadzić zajęcia ze studentami, dodatkowo wymagane są:
 • Sylabus proponowanych zajęć z rzetelną bibliografią w formacie MLA;
 • Dokument potwierdzający wstępną akceptację sylabusa przez instytucję goszczącą;

oraz z formularza adresowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oraz listą kontrolną (dostępne tutaj).

> Wyślij aplikację

Do 16 czerwca 2017 roku, do godziny 23:59 wyślij:

 1. Kompletny formularz zgłoszeniowy przez system Embark.
 2. Formularz adresowy, zgodę na przetwarzanie danych oraz listę kontrolną przez Google Forms.

Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kalendarz rekrutacji
16 czerwca 2017 – ostatni dzień składania wniosków.
Listopad 2017 – rozmowy z wybranymi kandydatami.
Grudzień 2017 – informacja o nominacji do stypendium przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.
Sierpień 2018 – najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia stypendium.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

LINKI DO SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
www.facebook.com/FulbrightPolska
twitter.com/FulbrightPoland
www.youtube.com/user/FulbrightPoland

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. 22 10 100 40

www.fulbright.edu.pl

Dokumenty

do pobrania