Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci6
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • literatura3
 • różne17
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • języki obce1
 • prawo2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka5
 • medycyna2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Kanada1
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
 • Unia Europejska1
 • Norwegia1
 • cały świat3
 • Wielka Brytania2
 • Finlandia1
 • Austria1
 • Ukraina1
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry3
 • Stany Zjednoczone6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa13
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Senior Award 2020-21

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 10.06.2019

Fulbright Senior Award 2020-21

Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych polskich instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych w USA. W czasie pobytu w USA, trwającego od 3 do 9 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Poza realizacją projektu badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Ważna zmiana: wymóg obligatoryjnego prowadzenia zajęć dydaktycznych dla naukowców z tytułem doktora habilitowanego przestał obowiązywać.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21 trwa od 1 lutego do 10 czerwca 2019.

Komisja szuka:

 • Osób, które potrafią umotywować, dlaczego ich projekt badawczy powinien zostać  zrealizowany w USA i w jaki sposób przyczyni się do rozwoju nauki w Polsce.
 • Ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie.
 • Gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Szczególnie zachęcamy do aplikowania kandydatów reprezentujących nauki ścisłe (tzw. STEM, z angielskiego: “science, technology, engineering, mathematics”), a także osoby zajmujące się problematyką cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej. Beneficjentami Programu są także artyści, humaniści i pasjonaci nauk społecznych.

Udział w programie obejmuje

Stypendium

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych (2750/3100/3500 USD miesięcznie, w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).

Stypendium może również obejmować:

 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD).
 • Dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD miesięcznie).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą). Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu aplikacyjnym.

Bilety lotnicze

Stypendium zapewnia pokrycie kosztów zakupu biletu lotniczego i podróży do i z USA stypendysty w wysokości 1500 USD.

Wiza
Jeśli nie cyklinujesz podłogi, wypełnij szczeliny szpachlą do parkietu dobraną do rodzaju drewna (sklepy budowlane, 8 zł). Wąskie szczeliny łatwo wypełnisz za pomocą pistoletu i masy akrylowej

Ubezpieczenie medyczne
Przez cały czas trwania stypendium stypendysta jest objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym, zgodnym z wymogami wizy J-1, Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Ubezpieczenie ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne.

Przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną (tzw. pre-departure orientation) dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać kontakty.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta w kategorii studenckiej można znaleźć na stronie: blog.fulbrightonline.org.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji i aktywnie promować ideę Programu Fulbrighta – budowę pokojowych relacji i dialogu między USA i Polską.

Przynależność do społeczności absolwentów

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu do Polski ze stypendium.

Absolwenci Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci Programu są cenionymi ekspertami, zapraszanymi na gościnne wykłady czy do wypowiedzi w mediach.

Alumni są aktywnie zaangażowani w prace Komisji, rekrutacje na stypendia i promocję Programu. Zachęcają swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. Dlatego o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobytu w USA.

Wymogi i ograniczenia

O stypendium Fulbright Senior Award mogą się ubiegać osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne  wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Informacje dla aplikujących

Instrukcje

Zanim zaczniesz wypełniać aplikację
Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorem.
Zapoznaj się z  Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta.
Zapoznaj się z  instrukcjami, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne
Lista wymaganych dokumentów znajduje się w sekcji „Wymagane dokumenty”.

Załóż konto w systemie elektronicznym
Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie (prosimy nie przesyłać papierowej wersji aplikacji do biura Komisji). Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza należy kierować się naszymi instrukcjami.

Link do formularza zgłoszeniowego:  apply.iie.org/fvsp2020.

Wyślij aplikację w systemie elektronicznym

Zanim wyślesz aplikację upewnij się, że jest kompletna i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można jej modyfikować. Aplikacje przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty

Aplikacja składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać poniższe dokumenty jako pliki PDF. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. angielskim.

Project statement
Opis projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association).

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce. Zaświadczenie może być w języku polskim.

Curriculum Vitae
Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji (również tych będących w recenzji lub w druku) oraz zgłoszeń patentowych.

Listy rekomendacyjne
Trzy listy rekomendacyjne przygotowane przez osoby wskazane przez kandydata. Kandydat zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe 3 osób zaprasza je do przygotowania rekomendacji. Na podane adresy wysyłane są dane do logowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem zgłoszenia. Kandydat nie ma wglądu w treść rekomendacji.

Certyfikat potwierdzający znajomość języka
Dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (na poziomie min. B2), np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy (uznawane jest również zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen. Dokument może być w języku polskim.

Zaproszenie z instytucji goszczącej
Aktualny list zapraszający z instytucji goszczącej w USA, wystawiony przez kierownika danej jednostki na potrzeby konkursu.

Dodatkowe dokumenty:
Od kandydatów, którzy planują prowadzić zajęcia ze studentami, dodatkowo wymagane są:

 • Sylabus proponowanych zajęć z rzetelną bibliografią w formacie MLA – liczba i kształt proponowanych zajęć zależą od możliwości oraz potrzeb uczelni i kandydata.
 • Dokument potwierdzający wstępną akceptację sylabusa przez instytucję goszczącą.

Harmonogram

1 lutego – 10 czerwca 2019
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21.. Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

10 czerwca – 17 czerwca 2019
Ocena formalna zgłoszeń. Wszystkie kompletne zgłoszenia zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrzone.

Czerwiec – październik 2019
Ocena merytoryczna zgłoszeń dokonywana przez 3 niezależnych recenzentów. Po zakończeniu oceny merytorycznej wszyscy kandydaci, którzy złożyli wniosek, otrzymają informację e-mailową z wynikami pierwszego etapu.

Listopad 2019
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią ocen 3 niezależnych recenzentów. Rozmowy przeprowadza Komisja Selekcyjna, która składa się z przedstawicieli Rady Komisji, Ambasady USA, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwentów programu i innych zaproszonych osób. Rozmowa dotyczy głównie planów kandydata, potencjału jego projektu, a także gotowości zaangażowania w realizację misji Programu Fulbrighta w trakcie i po zakończeniu stypendium. Rozmowy odbywają się w biurze Komisji w Warszawie (dojazd na rozmowy na koszt kandydata). Rozmowę można odbyć za pośrednictwem komunikatora internetowego, np. Skype

Grudzień 2019 – styczeń 2020
Lista osób nominowanych do stypendium jest zatwierdzana najpierw przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, a następnie przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.​​ Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie. Po zakończeniu procesu kandydaci otrzymają informację drogą e-mailową.

Styczeń  – marzec 2020
Zakończenie procesu afiliacji oraz formalności związanych z przygotowaniem do wyjazdu w wybranych przez stypendystów instytucjach w USA.

Kwiecień – maj 2020
Spotkanie informacyjne, tzw. pre-departure orientation, dla stypendystów w Warszawie.

Sierpień 2020 lub później
Wyjazd na stypendium. Stypendium może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2020 oraz powinno zakończyć się do 31 grudnia 2021.

Wrzesień 2021
Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów Programu Fulbrighta w Warszawie.

Kontakt do koordynatora: justyna.maziarska@fulbright.edu.pl, tel. 534-217-213.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. 534-217-213
justyna.maziarska@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl