Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne17
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Norwegia1
 • cały świat6
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Senior Award 2019-20

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 30.05.2018

Fulbright Senior Award 2019-20

Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyjmuje zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Szczególnie Komisja zachęca do aplikowania kandydatów reprezentujących nauki ścisłe, a także specjalizujących się w tematyce bezpieczeństwa w sieci lub edukacji medialnej.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-20 trwa od 1 lutego do 30 maja 2018.

Komisja szuka:

 • Osób, które potrafią przekonać Komisję, dlaczego ich projekt powinien zostać zrealizowany w USA i jak pobyt na stypendium wpisze się w ich plany badawcze oraz rozwój nauki w Polsce.
 • Ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie.
 • Gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.

Czas trwania
3-9 miesięcy.

Udział w programie obejmuje

Stypendium

Stypendium przeznaczone jest w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych (2750/3100/3500 USD miesięcznie, w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej).

Może ono również obejmować:

 • Koszty podróży stypendysty do/z USA (1500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD miesięcznie).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie za każdą osobę).

Wiza
Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje bezpłatną wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

Ubezpieczenie medyczne
W ramach stypendium student będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym. Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki, nawiązać kontakty i rozwiać wątpliwości.

Po przyjeździe do USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej, którzy służą swoim wsparciem. Będąc jednym z uczestników społeczności Fulbrighta w USA stypendysta może brać udział w wielu naukowych i pozaakademickich wydarzeniach, podczas których ma możliwość pogłębienia wiedzy o wybranych aspektach życia społecznego, politycznego czy ekonomii USA oraz poszerzyć swoją sieć kontaktów.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji a tym samym w szerzenie idei Programu Fulbrighta.

Przynależność do społeczności absolwentów

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 170 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do tego prestiżowego grona i korzystanie z międzynarodowej sieci kontaktów.

Jako absolwenci Programu mają Państwo możliwość współpracy z Komisją Fulbrighta przy działaniach promocyjnych. Dla kandydatów na stypendia to właśnie absolwenci są doskonałym źródłem wiedzy na temat korzyści płynących z pobytu w USA oraz skutecznej aplikacji do Programu. Komisja zachęca do dzielenia się swoim sukcesem i wiedzą poprzez kontakty osobiste z potencjalnymi kandydatami, uczestnictwo w naszych prezentacjach oraz poprzez organizację spotkań promujących Program Fulbrighta w Polsce. Organizator zaprasza również do podejmowania innych inicjatyw na które można otrzymać środki z funduszu Karen Kirchgasser Fund. Fundusz ten oferuje finansowanie projektów absolwenckich do kwoty 1000 zł na każdy nowy projekt.

Kolejną możliwością współpracy z Komisją jest włączenie się w proces rekrutacji przyszłych stypendystów, czy to poprzez recenzję wniosków czy też poprzez uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych. Co roku organizowane są również sesje informacyjne dla stypendystów wyjeżdzających do USA lub przyjeżdzających do Polski, podczas których absolwenci Programu prezentują istotne kwestie związane z pobytem, nauką, prowadzeniem badań i wykładów w USA lub w Polsce.

Nową inicjatywą Komisji jest program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds, realizowany wspólnie z organizacją partnerską Stowarzyszeniem Top 500 Innovators. Program ten skierowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym oraz w szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych. Mentorami w Programie są absolwenci Programu Fulbrighta oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators. Program trwa od marca do czerwca każdego roku, rekrutację mentorów rozpoczyna się we wrześniu.

Ponadto, w ciągu roku Komisja organizuje szereg regionalnych i kameralnych spotkań dla absolwentów oraz Fulbright Alumni End of Summer BBQ we wrześniu w Warszawie a także uroczysty obiad z okazji Święta Dziękczynienia w listopadzie również w Warszawie.

Jako absolwenci Programu Fulbrighta mogą Państwo zostać członkami kliku organizacji absolwenckich. W Polsce działają dwa niezależne od Komisji stowarzyszenia absolwenckie: Stowarzyszenie Alumni oraz Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta. W USA działa stowarzyszenie Fulbright Association. Komisja zachęca również do rejestracji w międzynarodowej bazie absolwentów prowadzonej przez Departament Stanu USA: alumni.state.gov.

Wymogi i ograniczenia
O udział w programie Fulbright Senior Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.
 • Kandydaci ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub profesora zatrudnieni w uczelniach mogą zgłaszać się do konkursu pod warunkiem, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze studentami.

Informacje dla aplikujących

Instrukcje

Sprawdź, czy spełniasz wymagania formalne

 • Przeczytaj uważnie wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorem.
 • Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta, który znajdziesz tutaj: fulbright.edu.pl/dokumenty.

Załóż konto w systemie Embark

 • Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie, za pośrednictwem systemu Embark.
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.
 • Przy wypełnianiu aplikacji w systemie Embark należy kierować się instrukcjami: https://goo.gl/T1Bdsy.

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne

 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce „Wymagane dokumenty”.

Wyślij aplikację w systemie Embark

 • Kompletną aplikację, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty wyślij nie później niż 30 maja 2018 r. do godziny 23:59. Aplikacje przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wypełnij formularz adresowy

 • Po wysłaniu aplikacji w systemie Embark wypełnij formularz adresowy: https://goo.gl/D6JeSd. Bez formularza aplikacja nie jest kompletna i nie zostanie rozpatrzona.

Wymagane dokumenty

Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego w systemie Embark, w tym z następujących dokumentów w języku angielskim, które należy wgrać do systemu, najlepiej jako pliki PDF:

Project statement

Opis projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association).

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce.

List zapraszający

Aktualny list zapraszający z instytucji goszczącej w USA, wystawiony przez kierownika danej jednostki na potrzeby konkursu.

Curriculum Vitae

Życiorys wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji oraz zgłoszeń patentowych.

Dokument potwierdzający znajomość j. angielskiego

Dokument poświadczający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (na poziomie min. B2), np. wynik zdanego testu/egzaminu/certyfikat językowy (uznawane jest również zaświadczanie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen.

Listy rekomendacyjne

Trzy listy rekomendacyjne, które osoby rekomendujące wystawiają elektronicznie za pośrednictwem systemu Embark.

Od kandydatów, którzy będą prowadzić zajęcia ze studentami, dodatkowo wymagane są:

 • Sylabus proponowanych zajęć (min. 1 kurs) z rzetelną bibliografią w formacie MLA – liczba i kształt proponowanych zajęć zależą od możliwości oraz potrzeb uczelni i kandydata,
 • Dokument potwierdzający wstępną akceptację sylabusa przez instytucję goszczącą.

Kontakt do koordynatora: aleksandra.matuszewska@fulbright.edu.pl, tel. 534-217-213. Do kontaktu telefonicznego Komisja zaprasza w poniedziałki (13:00-16:00), środy (11:00-14:00) i piątki (10:00-13:00). W pozostałych terminach osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

LINKI:
Formularz aplikacyjny

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. 534-217-213
aleksandra.matuszewska@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl