Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne16
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Norwegia1
 • cały świat4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Junior Research Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 19.05.2017

Fulbright Junior Research Award

Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-2019 trwa do 19 maja 2017 roku.

Status Visiting Student Researcher
Stypendium zapewnia status Visiting Student Researcher w wybranej instytucji, który pozwala na prowadzenie pracy badawczej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora oraz dostęp do zaplecza naukowego uczelni.

Stypendia oferowane są na okres od 6 do 9 miesięcy.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Stypendium jest przeznaczone na koszty utrzymania stypendysty szacowane wedle stawek uzgodnionych z Institute of International Education (w zależności od lokalizacji instytucji goszczącej). Może ono również obejmować:

 • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA;
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA;
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach;
 • Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego;
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

Wiza
Na czas przyznanego stypendium stypendysta otrzymuje bezpłatną wizę J-1 dla siebie oraz wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

Ubezpieczenie medyczne
W ramach stypendium student będzie objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) finansowanym przez Departament Stanu USA.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty opieką Komisji Fulbrighta, instytucji goszczącej oraz Institute of International Education, instytucji administrującej programem Fulbrighta w USA.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 160 krajów. Stypendium umożliwia dołączenie do prestiżowego grona jego absolwentów oraz korzystanie z sieci kontaktów w ramach International Exchange Alumni network.

Wymogi i ograniczenia

O stypendium Fulbright Junior Research Award mogą ubiegać się osoby, które:
1. Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
2. Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny. Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu ostatnich 5 lat;
3. Spełniają wymogi formalne wizy J-1;
4. Przygotowują rozprawę doktorską w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce, a ich rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium;
5. Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
6. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Jak aplikować?

> Zapoznaj się z instrukcjami

 • Przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.
 • Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta, który znajdziesz poniżej w dokumentach do pobrania.
 • Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi procesu afiliacji, które znajdziesz poniżej w dokumentach do pobrania.
 • W systemie Embark nie należy używać polskich znaków (również w imionach i nazwiskach)
 • Listy rekomendacyjne muszą być uzupełnione zanim aplikacja w systemie Embark zostanie wysłana. Instrukcje dla osób wystawiających rekomendacje dostępne są tutaj.
 • Załączniki najlepiej mieć przygotowane w formacie PDF.

> Załóż konto w systemie Embark
Aplikacja na stypendium odbywa się za pośrednictwem systemu Embark: apply.embark.com.
Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.

>Dokumenty aplikacyjne

 • Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego, w tym z następujących dokumentów w języku angielskim:
 • Opisu projektu badawczego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w USA (tzw. Research Objectives) oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA;
 • Listu motywacyjnego (tzw. Personal Statement);
 • Aktualnego zaświadczenia o statusie doktoranta;
 • Życiorysu wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji (również tych będących w recenzji lub w druku) oraz zgłoszeń patentowych;
 • Oceny merytorycznej projektu badawczego kandydata wystawionej przez promotora pracy doktorskiej z polskiej instytucji macierzystej kandydata wraz z zaświadczeniem o zaawansowaniu pracy doktorskiej kandydata;
 • Aktualnych wyników testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. Od wszystkich finalistów programu, którzy nie posiadają aktualnych wyników TOEFL/IELTS lub których wyniki są niesatysfakcjonujące będzie wymagane bezpłatne przystąpienie do testu TOEFL;
 • Trzech listów rekomendacyjnych, które osoby rekomendujące wystawiają elektronicznie za pośrednictwem systemu Embark, w tym jednego listu od promotora

oraz z formularza adresowego, zgody na przetwarzanie danych oraz listy kontrolnej (dostępne tutaj).

> Wyślij aplikację

Do 19 maja 2017 roku, do godziny 23:59 wyślij:

1. Kompletny formularz zgłoszeniowy przez system Embark,
2. Formularz adresowy, zgodę na przetwarzanie danych oraz listę kontrolną przez Google Forms.

Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kalendarz rekrutacji
19 maja – ostatni dzień składania wniosków.
Czerwiec 2017 – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami
Lipiec 2017 – informacja o nominacji do stypendium oraz akceptacja kandydatów przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
Sierpień 2018 – najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia stypendium.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

LINKI DO SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
www.facebook.com/FulbrightPolska
twitter.com/FulbrightPoland
www.youtube.com/user/FulbrightPoland

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. 22 10 100 40

www.fulbright.edu.pl

Dokumenty

do pobrania