Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci16
 • doktoranci14
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • różne18
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • online2
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Francja1
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy2
 • Ukraina1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Junior Research Award 2020-21

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 10.06.2019

Fulbright Junior Research Award 2020-21

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji naukowych na realizację projektu badawczego w USA. Celem stypendium, trwającego od 6 do 9 miesięcy, jest zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej. W czasie pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21 trwa od 1 lutego do 10 czerwca 2019  23:59.

Komisja szuka doktorantów:

 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na badania, które potrafią uzasadnić, że powinny zostać zrealizowane w USA i mogą przyczynić się do rozwoju nauki w Polsce. Kandydat powinien być aktywny w środowisku akademickim, posiadać osiągnięcia naukowe i ciekawe publikacje.
 • W naborze na rok 2020-2021 priorytetem Komisji będzie wspieranie projektów w obszarze nauk ścisłych (tzw. STEM, z angielskiego: “science, technology, engineering, mathematics”), a także cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej. Beneficjentami Programu są także artyści, humaniści i pasjonaci nauk społecznych.
 • Ważne są Twoje realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne, jakościowe skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy “Fulbrighter” to jednak nie tylko świetny naukowiec. Pokaż, że charakteryzuje Cię ponadprzeciętna otwartość, idealizm, kreatywność oraz potencjał, by stać się inicjatorem społecznych zmian, liderem ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Udział w programie obejmuje

Stypendium

Stypendia przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stawek stypendialnych szacowana jest przez IIE lub uczelnię, przykładowo: University of Florida (Gainesville): 1340 USD miesięcznie, Columbia University (New York): 2000 USD miesięcznie.
Ostateczna wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych.

Stypendium może również obejmować:

 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD).
 • Dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD miesięcznie).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA (250 USD miesięcznie na każdą osobę towarzyszącą). Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu aplikacyjnym.

Bilety lotnicze

Stypendium zapewnia pokrycie kosztów zakupu biletu lotniczego i podróży do i z USA w wysokości 1500 USD.

Wiza J-1

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wyrobienia wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną (mąż/żona i dzieci), mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Ubezpieczenie medyczne

Przez cały czas trwania stypendium stypendysta jest objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym, zgodnym z wymogami wizy J-1, Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Ubezpieczenie ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne.

Przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną (tzw. pre-departure orientation) dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać kontakty.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta w kategorii studenckiej można znaleźć na stronie: blog.fulbrightonline.org.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji i aktywnie promować ideę Programu Fulbrighta – budowę pokojowych relacji i dialogu między USA i Polską.

Przynależność do społeczności absolwentów

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu do Polski ze stypendium.

Absolwenci Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci Programu są cenionymi ekspertami, zapraszanymi na gościnne wykłady czy do wypowiedzi w mediach.

Alumni są aktywnie zaangażowani w prace Komisji, rekrutacje na stypendia i promocję Programu. Zachęcają swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. Dlatego o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobytu w USA.

Wymogi i ograniczenia

O udział w programie Fulbright Junior Research Award mogą ubiegać się osoby, które:

O stypendium Fulbright Junior Research Award mogą się ubiegać osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Przygotowują rozprawę doktorską w polskich uczelniach, federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutach naukowych, instytutach badawczych działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotach prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
 • Rozprawę doktorską ukończą nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne  wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Zanim zaczniesz wypełniać aplikację

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne

 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w sekcji „Wymagane dokumenty”.

Załóż konto w systemie elektronicznym

 • Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie (prosimy nie przesyłać papierowej wersji aplikacji do biura Komisji).
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.
 • Przy wypełnianiu formularza kieruj się naszymi instrukcjami.
 • Link do formularza zgłoszeniowego:  apply.iie.org/ffsp2020

Wyślij aplikację w systemie elektronicznym

 • Zanim wyślesz aplikację upewnij się, że jest kompletna i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można jej modyfikować.
 • Aplikacje przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacja składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego,do którego należy wgrać następujące dokumenty jako pliki PDF. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. angielskim.

Research Objectives
Opis projektu badawczego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w USA oraz bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association).

Personal Statement
Personal statement to list motywacyjny, w którym przekonujesz komisję rekrutacyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. Na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia, zarówno na uczelni jak i poza nią, powinieneś zaprezentować, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych celów. Uzasadnij, w jaki sposób to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem. Wyjaśnij, jak badania w USA pomogą w zrealizowaniu Twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych.

Curriculum Vitae
Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji (również tych będących w recenzji lub w druku) oraz zgłoszeń patentowych.

Zaproszenie z instytucji goszczącej
Aktualne zaproszenie wystawione na potrzeby konkursu przez kierownika instytucji goszczącej w USA. Prosimy o korzystanie ze wzoru dostępnego tutaj.

Listy rekomendacyjne
Trzy listy rekomendacyjne, w tym jeden od promotora pracy doktorskiej. List może być przygotowany wcześniej jako plik .PDF, a następnie wgrany do systemu. Kandydat wysyła zaproszenie osobie rekomendującej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – instrukcje oraz dane logowania zostaną wysłane na podany adres e-mail. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem zgłoszenia. Kandydat nie ma wglądu w treść rekomendacji.

Zaświadczenie o statusie doktoranta
Aktualne zaświadczenie o statusie doktoranta wystawione przez dziekanat. Ten dokument może być przygotowany w j. polskim lub angielskim

Certyfikat potwierdzający znajomość języka
Aktualne wyniki testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (np. zaświadczenie z lektoratu, certyfikat ukończenia kursu w szkole językowej). Ten dokument może być przygotowany w j. polskim lub angielskim.

Harmonogram

1 lutego – 10 czerwca 2019
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21. Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

10 czerwca – 17 czerwca 2019
Ocena formalna zgłoszeń. Wszystkie kompletne zgłoszenia zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozaptrywane.

Czerwiec – wrzesień 2019
Ocena merytoryczna zgłoszeń dokonywana przez 3 niezależnych recenzentów. Po zakończeniu oceny merytorycznej wszyscy kandydaci, którzy złożyli wniosek, otrzymają informację e-mailową z wynikami pierwszego etapu.

Połowa września 2019
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią ocen 3 niezależnych recenzentów. Rozmowy przeprowadza Komisja Selekcyjna, która składa się z przedstawicieli Rady Komisji, Ambasady USA, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwentów programu i innych zaproszonych osób. Rozmowa dotyczy głównie planów kandydata, potencjału jego projektu, a także gotowości zaangażowania w realizację misji Programu Fulbrighta w trakcie i po zakończeniu stypendium. Rozmowy odbywają się w biurze Komisji w Warszawie (dojazd na rozmowy na koszt kandydata). Rozmowę można odbyć za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Koniec października 2019
Lista osób nominowanych do stypendium jest zatwierdzana najpierw przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, a następnie przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA. Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie. Po zakończeniu procesu kandydaci otrzymają informację drogą e-mailową.

Listopad 2019 – styczeń 2020
Zakończenie procesu afiliacji oraz formalności związanych z przygotowaniem do wyjazdu w wybranych przez stypendystów instytucjach w USA.

Kwiecień – maj 2020
Spotkanie informacyjne, tzw. pre-departure orientation dla stypendystów w Warszawie.

Sierpień 2020 lub później
Wyjazd na stypendium. Stypendium może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2020 oraz powinno zakończyć się do 30 września 2021.

Wrzesień 2021
Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów Programu Fulbrighta w Warszawie.

Kontakt do koordynatora: patrycja.golab@fulbright.edu.pl, tel. 882-013-012.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. 882 013 012
patrycja.golab@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl