Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne17
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • cały świat6
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Graduate Student Award 2020-21

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 26.04.2019

Fulbright Graduate Student Award 2020-21

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na drugi rok. Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21 trwa od 1 lutego do 26 kwietnia 2019 r. 23:59

Komisja szuka:

 • Osób, które wiedzą, dlaczego chcą studiować właśnie w USA i potrafią przekonać Komisję, że pobyt na amerykańskiej uczelni świetnie wpisuje się w ich plany naukowe lub zawodowe po powrocie do Polski,
 • W naborze na rok 2020-2021 priorytetem Komisji będzie wspieranie projektów w obszarze nauk ścisłych (tzw. STEM, z angielskiego: “science, technology, engineering, mathematics”), a także cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej. Beneficjentami Programu są także artyści, humaniści i pasjonaci nauk społecznych.
 • Ważne są dla nas Twoje realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy “Fulbrighter” to jednak nie tylko świetny naukowiec. Pokaż nam, że charakteryzuje Cię ponadprzeciętna otwartość, idealizm, kreatywność oraz potencjał, by stać się inicjatorem społecznych zmian, liderem ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Udział w programie obejmuje:

Pomoc w przygotowaniu aplikacji

Kandydaci nominowani do stypendium Fulbright Graduate Student Award mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek:

 • IIE-Placed – doświadczeni doradcy z Institute of International Education (IIE) – instytucji administrującej Programem Fulbrighta w USA, wspierają kandydata w wyborze uczelni, a następnie w jego imieniu składają wszelkie wymagane dokumenty do uczelni amerykańskich oraz negocjują z uczelniami jak najlepsze warunki. Kandydat nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem aplikacji oraz podejściem do wymaganych egzaminów GRE oraz TOEFL. Uczelnie i programy preferowane przez kandydata zostaną wzięte pod uwagę pod warunkiem, że jego kwalifikacje, wedle oceny IIE, będą spełniać wymogi aplikacyjne, a program będzie dopasowany do potrzeb i celów kandydata.
 • Self-Placed – kandydat ma pełną dowolność wyboru uczelni i programu, samodzielnie składa wszelkie wymagane dokumenty do uczelni amerykańskich, ponosząc koszty z tym związane, np. koszty testów i opłat aplikacyjnych, oraz samodzielnie negocjuje z uczelniami warunki przyjęcia. Na każdym etapie przygotowania aplikacji kandydat może skorzystać z bezpłatnej porady doradcy EducationUSA oraz koordynatora programu.

Stypendium

Stypendia przyznawane są w wysokości ​do 47 000 USD i przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stawek stypendialnych szacowana jest przez IIE lub uczelnię, przykładowo: University of Florida (Gainesville): 1340 USD miesięcznie, Columbia University (New York): 2000 USD miesięcznie.

Ostateczna wysokość stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych.

Stypendium może również obejmować:

 • Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat uczelnianych (zależnie od dostępnych środków).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD).
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach lub zakup pomocy naukowych (1000 USD)

Bilety lotnicze

Stypendium zapewnia pokrycie kosztów zakupu biletu lotniczego i podróży do i z USA w wysokości 1500 USD.

Wiza

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wyrobienia wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną (mąż/żona i dzieci), mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Ubezpieczenie medyczne
Przez cały czas trwania stypendium stypendysta jest objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym, zgodnym z wymogami wizy J-1, Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Ubezpieczenie ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne.

Przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną (tzw. pre-departure orientation) dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać kontakty.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta w kategorii studenckiej można znaleźć na stronie: blog.fulbrightonline.org.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji i aktywnie promować ideę Programu Fulbrighta – budowę pokojowych relacji i dialogu między USA i Polską.

Przedłużenie stypendium na drugi rok

Stypendium dla osób kontynuujących naukę na drugim roku studiów może być przyznane w kwocie nie wyższej niż na pierwszym roku, pomniejszonej o koszty podróży stypendysty do/z USA.

Dofinansowanie drugiego roku może być przyznane pod warunkiem uzyskania wysokiej średniej z pierwszego semestru studiów w USA.

Przynależność do społeczności absolwentów

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu do Polski ze stypendium.

Absolwenci Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci Programu są cenionymi ekspertami, zapraszanymi na gościnne wykłady czy do wypowiedzi w mediach.

Alumni są aktywnie zaangażowani w prace Komisji, rekrutacje na stypendia i promocję Programu. Zachęcają swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. Dlatego o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobytu w USA.

Wymogi i ograniczenia

O stypendium Fulbright Graduate Student Award mogą się ubiegać osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień licencjata/inżyniera w momencie składania aplikacji o stypendium lub uzyskają dyplom najpóźniej do czerwca w roku wyjazdu.
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne  wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Zanim zaczniesz wypełniać aplikację

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne

 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w sekcji „Wymagane dokumenty”.

Załóż konto w systemie elektronicznym

 • Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie (prosimy nie przesyłać papierowej wersji aplikacji do biura Komisji).
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.
 • Przy wypełnianiu formularza kieruj się naszymi instrukcjami.
 • Link do formularza zgłoszeniowego:  apply.iie.org/ffsp2020

Wyślij aplikację w systemie elektronicznym

 • Zanim wyślesz aplikację upewnij się, że jest kompletna i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można jej modyfikować.
 • Aplikacje przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacja składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać poniższe dokumenty jako pliki PDF. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. angielskim.

Study/Research Objectives
Esej w którym należy opisać swoje plany naukowe i zainteresowania badawcze. Wyjaśnij, jak studia w USA pomogą w zrealizowaniu twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych.

Personal Statement
List motywacyjny, w którym przekonasz komisję rekrutacyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. Na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia, zarówno na uczelni jak i poza nią, powinieneś zaprezentować, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych celów. Uzasadnij, w jaki sposób to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem.

Curriculum Vitae
Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć akademickich i pozaakademickich.

Dyplom ukończenia studiów
Dyplom ukończenia studiów na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera razem z suplementem. Jeśli kandydat ukończył więcej niż jeden kierunek lub poziom studiów (np. ma ukończone studia licencjackie i magisterskie) należy dołączyć wszystkie dyplomy razem z suplementami. Kandydaci, którzy jeszcze studiują powinni dostarczyć aktualny wykaz ocen (może być wygenerowany np. z systemu USOS) oraz zaświadczenie z dziekanatu o planowanym ukończeniu studiów do czerwca 2020 (Wyłącznie zaświadczenie z dziekanatu o planowanym ukończeniu studiów może być przygotowane w j. polskim lub j. angielskim).

Jeżeli dyplom i suplement do dyplomu nie zostały wydane w języku angielskim bezpośrednio przez uniwersytet, konieczne jest ich przetłumaczenie:

 • Przez tłumacza przysięgłego (do systemu należy załadować wersję oryginalną oraz tłumaczenie),
 • Przez tłumacza a następnie podstemplowane przez dziekanat uczelni (do systemu należy załadować wersję oryginalną oraz tłumaczenie).

Listy rekomendacyjne
Trzy listy rekomendacyjne napisane w j. angielskim. Kandydat wysyła zaproszenie osobie rekomendującej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – instrukcje oraz dane logowania zostaną wysłane na podany adres e-mail. ​Pamiętaj, że nie masz dostępu do treści listów rekomendacyjnych.

Certyfikat potwierdzający znajomość języka
Aktualne wyniki testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (np. zaświadczenie z lektoratu, certyfikat ukończenia kursu w szkole językowej itp.). Ten dokument może być przygotowany w j. polskim lub angielskim.

Harmonogram

1 lutego 2019 – 26 kwietnia 2019

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020/21.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

Do 11 maja 2019

 • Ocena formalna zgłoszeń. Wszystkie kompletne zgłoszenia zostaną przekazane do oceny merytorycznej.
 • Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrzone.

Do połowy czerwca 2019

 • Ocena merytoryczna zgłoszeń przez 3 niezależnych ekspertów.
 • Po zakończeniu oceny merytorycznej wszyscy kandydaci, którzy złożyli wniosek, otrzymają informację e-mailową z wynikami pierwszego etapu.

Koniec czerwca 2019

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią ocen 3 niezależnych recenzentów.
 • Rozmowy przeprowadza Komisja Selekcyjna, która składa się z przedstawicieli Rady Komisji, Ambasady USA, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwentów programu i innych zaproszonych osób.
 • Rozmowa dotyczy głównie planów kandydata, potencjału jego wniosku, a także gotowości zaangażowania w realizację misji Programu Fulbrighta w trakcie i po zakończeniu stypendium.
 • ​Rozmowy odbywają się w biurze Komisji w Warszawie (dojazd na rozmowy na koszt kandydata). Rozmowę można odbyć za pośrednictwem komunikatora internetowego, np. Skype.

Koniec lipca – sierpień 2019

 • Lista osób nominowanych do stypendium jest zatwierdzana najpierw przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, a następnie przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.​​
 • Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie.
 • Po zakończeniu procesu kandydaci otrzymają informację drogą e-mailową.

Sierpień – grudzień 2019

 • Formalności związane z wyborem uczelni i aplikowaniem na studia w USA.

Styczeń – maj 2020

 • Oczekiwanie na decyzje uniwersytetów, negocjowanie ofert.

Kwiecień/maj 2020

 • Spotkanie informacyjne, tzw. pre-departure orientation dla stypendystów w Warszawie.

Sierpień – wrzesień 2020

 • Wylot do USA i rozpoczęcie studiów.

Styczeń 2021

 • Złożenie aplikacji o przedłużenie grantu na drugi rok (tzw. Renewal).
 • Informacje o procesie aplikacji są przesyłane do stypendystów przez koordynatora programu.

Wrzesień 2021

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów Programu Fulbrighta w Warszawie lub rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego w USA.

Kontakt do koordynatora: patrycja.golab@fulbright.edu.pl, tel. 882-013-012.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. 534-217-213
patrycja.golab@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl