Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci8
 • absolwenci14
 • doktoranci15
 • naukowcy14
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • medycyna1
 • różne17
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • projektowanie/architektura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • prawo2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Włochy3
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone8
 • Europa6
 • Ukraina1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • Kanada1
 • Irlandia1
 • Indie1
 • cały świat7
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Darmasiswa Ri – program stypendialny

organizator:

Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Indonezji

Rodzaj:
języki obce, nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Indonezja
termin składania wniosków: 31.01.2012

Darmasiswa Ri – program stypendialny

DARMASISWA  jest programem stypendialnym dla studentów z krajów, z którymi Indonezja utrzymuje bliskie stosunki. Stypendium daje studentom zagranicznym możliwość nauki języka indonezyjskiego, sztuki, rzemiosła, gastronomii i turystyki na indonezyjskich uczelniach uczestniczących w programie.

Kursy prowadzone w ramach programu DARMASISWA nie kończą się przyznaniem tytułu naukowego (non-degree). Jego uczestnikom nie wolno prowadzić w Indonezji działalności politycznej i/lub biznesowej, ani pracy zarobkowej lub badań naukowych.

OFEROWANE  KURSY

1. PROGRAM DARMASISWA – REGULER 1 TAHUN
roczne stypendium na naukę języka indonezyjskiego, sztuki, gastronomii i turystyki
2. PROGRAM DARMASISWA – REGULER 6 BULAN
półroczne stypendium na naukę języka indonezyjskiego
3. KURS LETNI – REGULER 3 BULAN
trzymiesięczne stypendium na naukę określonych kierunków (zob. lista dostępnych kierunków)

STYPENDIUM

Uczestnicy programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości Rp 2000000 (dwóch milionów rupii indonezyjskich).
Ze względu na to, iż stypendium nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów życia w Indonezji, uczestnikom programu zaleca się zabranie ze sobą pewnej sumy pieniędzy w walucie USD.

Lista kierunków dostępnych w ramach stypendium rocznego i półrocznego tutaj.

WIZA
Aby studiować w Indonezji uczestnik programu DARMASISWA RI powinien posiadać wizę na cele społeczno-kulturalne (visa sosial budaya) wystawioną przez Ambasadę Republiki Indonezji w kraju zamieszkania uczestnika. Po przyjeździe do Indonezji wiza ta zostanie wymieniona na pozwolenie na pobyt czasowy ważne do roku.

Uczestnicy programu nie mogą przyjechać do Indonezji korzystając z wizy turystycznej.

UBEZPIECZENIE  ZDROWOTNE
Ministerstwo Edukacji Republiki Indonezji zapewni nie zapewnia uczestnikom programu ubezpieczenia, dlatego powinni  oni wykupić międzynarodowe ubezpieczenie przed wyjazdem do Indonezji.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU

1. Prawa uczestnika:

a). uczestnicy otrzymują comiesięczne stypendium,
b). uczestnicy mogą uzyskać od uczelni pomoc w poszukiwaniu zakwaterowania
c). uczestnicy odbierani są z lotniska przez przedstawicieli organizatorów programu

2. Obowiązki uczestnika:

a). uczelnia może zwrócić się do stypendysty z prośbą o pomoc w nauczaniu języka angielskiego oraz o udział w imprezach akademickich
b). uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia od początku do końca trwania kursu

c). przed wylotem do Indonezji uczestnicy są zobowiązani do popisanie deklaracji, że:

– zobowiązują się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na
uczelni
– nie będą próbowali zmieniać miejsca i kierunku kursu przed wylotem do Indonezji i w czasie pobytu w Indonezji
– podczas stypendium nie będą prowadzić działalności politycznej ani pracy zarobkowej na terenie Indonezji
– nie będą wwozić na teren Indonezji zabronionych środków odurzających
– podczas trwania stypendium nie będą wyjeżdżać poza granicę Indonezji więcej niż 1 (jeden) raz
– nie przyjadą do Indonezji z członkami rodziny
– będą w pełni odpowiedzialni za swój bagaż i w przypadku jego utraty nie będą obciążać odpowiedzialnością Ministerstwa Edukacji i Kultury
– są świadomi, iż w przypadku naruszenia nie dotrzymania powyższych
zobowiązań lub naruszenia przepisów prawa obowiązujących w Indonezji mogą zostać wydaleni do kraju pochodzenia

WARUNKI STAWIANE KANDYDATOM:

1. Wiek maksimum 35 lat
2. Wykształcenie minimum średnie
3. Dobry stan zdrowia
4. Znajomość języka angielskiego lub indonezyjskiego w stopniu komunikatywnym
5. Odpowiednia wiedza/umiejętności związane z tematyką kursu

PROCEDURA REKRUTACYJNA

Proces rekrutacji odbywać się będzie w dwóch etapach.

W pierwszym z nich kandydaci muszą dostarczyć swoje aplikacje do Ambasady Republiki Indonezji do dnia 31 stycznia 2012.

Aplikacja powinna zawierać:

1. formularz aplikacyjny
2. kopię paszportu (tylko strona ze zdjęciem i danymi kandydata) ważnego przez min. 18 miesięcy
3. kopię indeksu/dyplomu lub wyciąg ocen ze studiów
4. list rekomendacyjny z uczelni macierzystej
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.

Aplikację można dostarczyć pocztą lub osobiście na adres:

Ambasada Republiki Indonezji
ul. Estońska 3/5
03-903 Warszawa
z dopiskiem „Darmasiswa”

lub e-mailem (w formie skanów) na adres: dawid@indonesianembassy.pl

Od 1 do 10 lutego 2012 odbywać się będzie drugi etap rekrutacji, w którym wybrani kandydaci zapraszani będą do ambasady na rozmowy kwalifikacyjne.

KALENDARZ ZAJĘĆ

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Indonezji pod koniec kwietnia 2012.

Zajęcia dla uczestników kursów rocznych rozpoczynają się na początku sierpnia 2012 (w przypadku Universitas Indonesia pod koniec lipca 2012)i trwają do lipca 2013.

Zajęcia dla uczestników kursów semestralnych rozpoczynają się na początku sierpnia 2012 (w przypadku Universitas Indonesia pod koniec lipca 2012) i trwają do stycznia 2013.

Zajęcia dla uczestników kursów letnich rozpoczynają się na początku czerwca 2012 (w przypadku Universitas Indonesia pod koniec lipca 2012)i trwają do sierpnia 2012.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje dotyczące programu DARMASISWA można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) 617 51 08 lub mailowo: dawid@indonesianembassy.pl

Informacje pochodzą ze strony www.indonesianembassy.pl

Kontakt

Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Indonezji
ul. Estońska 3/5
03-903 Warszawa

dawid@indonesianembassy.pl
www.indonesianembassy.pl