Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne17
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • cały świat6
 • Norwegia1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

2015-2016 Fulbright Senior Award

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 13.04.2014

2015-2016 Fulbright Senior Award

2015-2016 Fulbright Senior Award

Stypendia przeznaczone dla pracowników naukowych pracujących w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej w Polsce na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Czas trwania:
Od 4 do 9 miesięcy. Najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu: sierpień 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 r.

Wymagania:

 • Polskie obywatelstwo. Osoby z podwójnym, polsko-amerykańskim obywatelstwem oraz starające się o kartę stałego pobytu w USA nie mogą aplikować.
 • Stopień naukowy doktora uzyskany po 2003 r., ale przed obroną pracy habilitacyjnej. W przypadku dziedzin artystycznych stopień doktora nie jest wymagany.
 • Naukowcy ze stopniem doktora habilitowanego oraz profesurą mogą zgłaszać się do konkursu tylko, jeśli poza badaniami będą prowadzić zajęcia z amerykańskimi studentami (wymagana wstępna akceptacja sylabusa przez uczelnię goszczącą lub list od współprowadzącego kurs).

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz aplikacyjny w systemie Embark (instrukcje do pobrania poniżej).
2. Opis projektu badawczego oraz bibliografia w formacie MLA
3. List zapraszający z instytucji goszczącej, wystawiony przez kierownika danej jednostki, zawierający opinię na temat projektu badawczego kandydata.
4. CV z listą największych osiągnięć akademickich i zawodowych (wzór do pobrania poniżej).
5. Trzy listy rekomendacyjne w języku angielskim wystawione przez system Embark (instrukcje dla recenzentów: (https://embarksupport.zendesk.com/forums/41835/entries/31800).
6. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w polskiej placówce o charakterze naukowym i/lub badawczym (ważne: jeśli kandydat podejmował pracę za granicą, całkowity okres zatrudnienia poza Polską w ciągu ostatnich 6 lat musi być krótszy niż 5 lat).
7. Dla kandydatów, którzy planują prowadzić zajęcia ze studentami:

 • Sylabus proponowanych zajęć.
 • Dokument potwierdzający wstępną akceptację sylabusa przez uczelnię goszczącą lub list od amerykańskiego wykładowcy współprowadzącego kurs.
 • Wynik testu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub inny).
 • Wypełniony i podpisany formularz adresowy (wzór do pobrania poniżej).
 • Wypełniony i podpisany signature form (wzór do pobrania poniżej oraz w systemie Embark).

Jak aplikować:

1. Załóż konto w systemie Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/. Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.
2. Wypełnij elektroniczny formularz aplikacyjny. Uważnie przeczytaj instrukcje dostępne do pobrania poniżej oraz przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.
3. Przygotuj wymagane dokumenty. Organizatorzy proszą o ścisłe przestrzeganie wytycznych. Nie wysyłaj nam oryginałów dokumentów, chyba, że wyraźnie o to organizatorzy poproszą. Wystarczą czytelne, czarno-białe kopie oraz wersje elektroniczne w formacie .pdf, w rozdzielczości 300DPI. Nie należy dołączać dokumentów innych niż wymienione.
4. Wydrukowane i podpisane zgłoszenie on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta do 13 kwietnia 2014 r. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Oferta:

 • Status Visiting Scholar w wybranej instytucji (za wyjątkiem szkół biznesu): prowadzenie pracy badawczej lub badawczo-dydaktycznej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora, dostęp do zaplecza naukowego uczelni (bibliotek, laboratoriów, konsultacji).
 • Wizę J-1 oraz podstawowe ubiezpieczenie medyczne dla stypendysty. Wizy J-1, sponsorowane przez Departament Stanu USA, podlegają przepisowi 2-year-home-residency.
 • Wizę J-2 dla członków rodziny.

Warunki finansowe:
Wysokość stypendium i dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.Na rok akademicki 2014-2015 zatwierdzono następujące kwoty:

Jednorazowo:

 • do $1500 (ekwiwalent w PLN refundowany po przedstawieniu rachunków) na zakup biletu lotniczego do i z USA (return ticket),
 • $800 wypłacane razem z pierwszą ratą stypendium (konieczność dostarczenia rachunków za poniesione wydatki do Komisji przed końcem stypendium) jako relocation allowance na opłacenie przesyłki dodatkowego bagażu, sprzętów i przedmiotów potrzebnych stypendyście podczas trwania stypendium lub na zakup biletu dla osoby towarzyszącej zgłoszonej w formularzu aplikacyjnym jako członek rodziny, pozostającej w USA przez co najmniej 80% czasu trwania stypendium,
 • $500 wypłacane razem z pierwszą ratą stypendium (konieczność dostarczenia rachunków za poniesione wydatki do Komisji przed końcem stypendium) jako settling-in allowance na zagospodarowanie się w USA tj. zakup mebli, sprzętów AGD lub innego asortymentu ułatwiającego mieszkanie w nowym miejscu,
 • do $1700 jako research/conference allowance (refundowane w USD po przedstawieniu rachunków) na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji badań/pracy naukowej oraz na udział i podróż na konferencje i sympozja naukowe podczas trwania stypendium.

Miesięcznie:

 • Stypendium w wysokości od $2750 do $3150 z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu w USA,
 • Dodatek na koszty utrzymania łącznie do $250 dla osób towarzyszących stypendystom podczas trwania stypendium przez 80% czasu trwania stypendium (współmałżonek, niesamodzielne finansowo dzieci do ukończenia 21 roku życia).

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 kwietnia 2014 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa


www.fulbright.edu.pl