Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zdolni z Pomorza 2020

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.07.2020

Zdolni z Pomorza 2020

Do 31 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2020/2021. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa osoba realizująca zadania opiekuna pedagogiczno-metodycznego określone we wniosku o dofinansowanie jednego z projektów tworzących przedsięwzięcie strategiczne „Zdolni z Pomorza”. Lista opiekunów pedagogiczno-metodycznych dostępna jest na portalu zdolnizpomorza.pl. Uwaga – powiat bytowski nie realizuje projektu wchodzącego w skład przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza”.

Wniosek o stypendium opracowywany jest dla zespołu projektowego – grupy minimum dwóch uczniów wspólnie realizujących projekt konkursowy na potrzeby „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. w roku szkolnym 2020/2021 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
 3. jest objęty wsparciem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK), a w konsekwencji jest uczestnikiem jednego z 19 projektów realizowanych przez samorząd województwa pomorskiego w partnerstwie z samorządami powiatowymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza”;
 4. aktywnie korzysta z form wsparcia oferowanych w przedsięwzięciu strategicznym, co rozumiane jest jako łączne spełnienie następujących warunków:
 • posiadanie minimum 60% frekwencji podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego lub uzyskanie pozytywnej opinii mentora w wypadku ucznia objętego opieką mentorską,
 • udział w minimum jednej akademickiej formie wsparcia,
 • udział w minimum jednej regionalnej formie wsparcia.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego, zmienionej uchwałą nr 278/XXI/20 z dnia 26 maja 2020 r. (poniżej publikujemy jego wersję ujednoliconą).

Wskazane we wniosku warunki przyznania stypendium muszą być spełnione łącznie. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków wyświetlony zostanie komunikat. Pola wniosku oznaczone ” * ” są obowiązkowe. W przypadku braku możliwości wpisania danych, w szczególności dotyczących danych osobowych ucznia (np. brak nr lokalu), odpowiednie pole wniosku należy wypełnić znakiem ” – „. Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach.

Wymagane do wypełnienia wniosku dane, które należy przygotować przed rozpoczęciem pracy z generatorem:

Dane wnioskodawcy (lista opiekunów pedagogiczno-metodycznych dostępna jest na portalu zdolnizpomorza.pl):

 1. Nazwa wnioskodawcy (Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w …),
 2. Nazwa instytucji realizującej zadania LCNK (nazwa szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej),
 3. Imię i nazwisko opiekuna pedagogiczno-metodycznego LCNK.

Dane opiekuna zespołu:

 1. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna zespołu,
 2. (opcjonalnie) adres e-mail i nr telefonu nauczyciela – opiekuna zespołu.

Odrębnie dla każdego z uczniów tworzących zespół projektowy:

 1. imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenia i zgody (pełnoletni uczeń, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego),
 2. (w wypadku ucznia niepełnoletniego) imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
 3. (opcjonalnie) dodatkowy adres e-mail i nr telefonu do rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
 4. dane ucznia: imię, nazwisko, PESEL, płeć,
 5. adres zamieszkania ucznia: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta, miejscowość, powiat, województwo,
 6. dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu,
 7. informację o typie szkoły i klasie, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020,
 8. informację o objęciu opieką przez LCNK,
 9. informację o objęciu opieką mentorską (jeśli dotyczy),
 10. nazwę uczelni, na której realizowana jest opieka mentorska (jeśli dotyczy),
 11. informację o posiadaniu minimum 60% frekwencji podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez LCNK,
 12. informację o udziale w minimum 1 akademickiej formie wsparcia: typ formy wsparcia (spotkania akademickie, zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie), opieka mentorska, warsztaty tematyczne/naukowe, e-learning), tytuł/temat/dziedzinę akademickiej formy wsparcia, datę akademickiej formy wsparcia,
 13. informację o udziale w minimum 1 regionalnej formie wsparcia: typ formy wsparcia (naukowe konferencje uczniowskie, spotkania i warsztaty autorskie, obozy naukowe, liga zadaniowa, konkurs projektów, warsztaty projektowe), tytuł/temat/dziedzinę regionalnej formy wsparcia, datę regionalnej formy wsparcia,
 14. informację o planowaniu pobierania nauki na terenie województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Dane projektu:

 1. liczba członków zespołu projektowego,
 2. tytuł projektu,
 3. obszar dziedzinowy projektu (matematyczno-fizyczno-informatyczny, biologiczno-chemiczny, kompetencji społecznych).

Opis projektu konkursowego: wymagane dane wskazane są we wzorze do pobrania na stronie organizatora (zgodnie z którym należy przygotować załącznik nr 3 do papierowej wersji wniosku).

W celu złożenia wniosku należy:

 • wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 • przygotować załącznik nr 3 do wniosku – „Opis projektu konkursowego”, opracowany zgodnie z wzorem do pobrania na stronie organizatora;
 • po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 • wydrukować wniosek z załącznikami w 2 kopiach;
 • wydrukować „Opis projektu konkursowego” w 2 kopiach;
 • we wskazanych miejscach opatrzyć wniosek oraz załączniki do wniosku:

1) pieczęcią wnioskodawcy,

2) podpisem wnioskodawcy,

3) podpisem pełnoletniego ucznia, a w wypadku ucznia niepełnoletniego podpisem rodzica/opiekuna prawnego (podpisy składane są odrębnie dla każdego z członków zespołu projektowego),

4) podpisem nauczyciela – opiekuna zespołu,

5) podpisem mentora (jeśli dotyczy).

 • jeden egzemplarz wniosku złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31 lipca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium Zdolni z Pomorza”.
 • zachować drugi egzemplarz wniosku u wnioskodawcy!

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Izabela Kupis, tel. 58 32 68 417, e-mail: i.kupis@pomorskie.eu;
Agnieszka Smugła, tel. 58 32 68 395, e-mail: a.smugla@pomorskie.eu;
Paula Giedziewicz, tel. 58 32 68 418, e-mail: p.giedziewicz@pomorskie.eu;
Karolina Krzemińska, tel. 58 32 68 418, e-mail: k.krzeminska@pomorskie.eu;
Sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 850, e-mail: des@pomorskie.eu.

Informacje pochodzą ze strony: des.pomorskie.eu

Nasza baza kryje też więcej ofert stypendialnych dla uczniów.

Kontakt

Sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 850
des@pomorskie.eu
https://des.pomorskie.eu/