Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne35
 • socjalne11
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zdolni na start – IV edycja stypendiów dla uczniów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 19.09.2014

Zdolni na start – IV edycja stypendiów dla uczniów

Stypendia dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych – województwo kujawsko-pomorskie

W 2014 roku będzie można aplikować w czwartej edycji projektu „Zdolni na start – IV edycja” przypadającego na rok szkolny 2014/2015, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:
1). będzie w roku szkolnym 2014/15 uczęszczać do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
2). przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w 2013 r. w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1078 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne nie przekracza 1246 zł;
3). spełnił przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a). w r. szk. 2012/13 lub 2013/14 uzyskał tytuł finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub uczniów gimnazjów organizowanym na podstawie rozp. MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.);
b).wodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanym na podstawie wyżej cytowanego rozporządzenia;
c). realizował w r. szk. 2013/14 indywidualny tok nauki potwierdzony wpisem do świadectwa szkolnego za ten rok szkolny przy średniej ocen z tego świadectwa na poziomie 4,6;
d). realizował w r. szk. 2013/14 indywidualny program nauki potwierdzony wpisem do świadectwa szkolnego za ten r. szk., przy czym przynajmniej jeden przedmiot objęty indywidualnym programem nauki znajduje się na liście przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych;
e). realizował w r. szk. 2013/14 samodzielną lub zespołową pracę naukową lub prowadził badania naukowe pod opieką pracownika naukowego potwierdzone zaświadczeniem z uczelni wyższej zawierającym tytuł/nazwę pracy naukowej lub przedmiot badań naukowych i stan realizacji pracy/badań.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie stypendium, dostępne wyłącznie na stronie www.zdolni4.kujawsko-pomorskie.pl, należy składać w terminie od 1 września 2014 r. do 19 września 2014 r. drogą pocztową lub osobiście, do Departament Edukacji i Sportu, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (pocztą), Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (osobiście) lub do jednego z przedstawicielstw w/w Urzędu.

Regulamin przyznawania stypendium dostępny na stronie www.zdolni4.kujawsko-pomorskie.pl określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium w roku szkolnym 2014/15.

Celem wsparcia stypendialnego jest ułatwienie i przyspieszenie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących się w województwie kujawsko-pomorskim, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, z zachowaniem zasad polityki równych szans, w tym równości płci.

Wysokość wsparcia wynosi 4.800,00 zł (400,00 zł x 12 m-cy). W roku szkolnym (2014/2015) zaplanowano wypłatę stypendiów dla 340 osób.

Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów ul. św. Jana 1/3 87-100 Toruń tel. (Biuro Projektu) 668 507 768, 668 506 972, 668 506 961.

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 668 507 768, 668 506 972, 668 506 961
zdolni4@kujawsko-pomorskie.pl
zdolni4.kujawsko-pomorskie.pl