Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
 • inne5
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

XVI Konkurs o stypendium Fundacji Crescendum Est – Polonia

organizator:

Fundacja Crescendum Est - Polonia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2011

XVI Konkurs o stypendium Fundacji Crescendum Est – Polonia

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są uczniowie, studenci i absolwenci państwowych szkół średnich i wyższych, będący obywatelami polskimi, posiadającymi w chwili składania wniosku stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Warunkiem stanięcia do konkursu o przyznanie stypendium jest przedstawienie przez aplikującego:
1. 3 listów referencyjnych, w tym co najmniej jednego od osoby będącej samodzielnym pracownikiem naukowym, przesłanych bezpośrednio przez opiniodawców do Biura Fundacji;
2. pisemnej rekomendacji władz szkoły, uczelni, jednostki badawczo-rozwojowej, wydziału lub instytutu;
3. potwierdzonej przez władze uczelni kopii indeksu studenckiego z dotychczasowego przebiegu studiów zawierającego średnią z egzaminów wyższą niż 4, 5 w skali 2-5 lub odpowiednich świadectw szkolnych i dyplomów;
4. wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego o przyznanie stypendium wraz z krótką analizą projektu, dla realizacji którego aplikant ubiega się o przyznanie stypendium (ca 2 strony maszynopisu);
5. świadectwa zdrowia;
6. curriculum vitae, wraz z listą publikacji, patentów, dodatkowych rekomendacji, zaproszeń do uczelni zagranicznych, itp.;
7. dowodu złożenia egzaminu z biegłego posługiwania się w mowie i piśmie językiem tego kraju, w którym znajduje się wybrana przez aplikanta uczelnia.

Dokumenty wymienione w pkt. 2 d, e, f, g winny być złożone poza polską wersją językową także w języku kraju, o wyjazd do którego ubiega się aplikant. Komplet dokumentów winien być złożony w Biurze Fundacji.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia w ramach XVI Konkursu o stypendium jest złożenie do 31 grudnia 2011 roku wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników pod adresem Biura Zarządu Fundacji:

Fundacja Crescendum Est – Polonia
ul. Różana 8 lok. 16
02-548 Warszawa

Kwestionariusz ten wraz załącznikami dostępny jest na stronie Dokumenty portalu Fundacji.

Informuję, że umowa o stypendium podpisywana z laureatami Konkursu przewiduje zobowiązanie zwycięzcy do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przepracowanie co najmniej 5 lat. Gwarancją wypełnienia tego zobowiązania jest podpis na wekslu „in blanco”. W przypadku nie wykonania tego postanowienia, stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.

Informacja pochodzi ze strony www.crescendumest.pl

Kontakt

Fundacja Crescendum Est - Polonia
ul. Różana 8 lok. 16
02-548 Warszawa


www.crescendumest.pl