Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki- Program Student

organizator:

.

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.12.1969

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki- Program Student

Warunki aplikacji

Informacja dotyczące programu STUDENT realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychOd 1 stycznia 2002 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program „STUDENT – pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym”. W ramach programu, ze środków PFRON, udzielana jest pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w szkole wyższej.
Od l stycznia 2005 roku rozpoczęła się realizacja rozszerzonej wersji programu STUDENT. Program realizowany jest pod nazwą „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”. W 2006 roku program uległ kolejnym modyfikacjom.Zasady realizacji programu STUDENT obowiązujące od l lipca 2006 roku:O przyznanie pomocy finansowej w ramach programu mogą ubiegać się osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:
 • studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albostudentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe
 • posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiachpodyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne- jednostkiuprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów
 • uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez innejednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów
 • słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lubnauczycielskich kolegiów języków obcych
 • uczniami szkół policealnych
 • studentami uczelni zagranicznych
 • studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.Program definiuje pojęcie „nauki w systemie stacjonarnym” jako nauki w systemie dziennym, zaś pojęcie „nauki w systemie niestacjonarnym” jako nauki w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu

Kryteria oceny

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:ˇ

 • posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,ˇ
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki.W programie nie mogą uczestniczyć osoby o średnich miesięcznych dochodach bruttoprzekraczających:ˇ
 • 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,ˇ
 • 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samotnych lub osóbsamodzielnie gospodarujących.

Zgodnie z postanowieniami programu, przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt l ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, póz. 776 z późn. zm.), tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia do uczestnictwa w programie Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód brutto przekracza kwoty określone w programie. Zasady podejmowana decyzji o przyjęciu do uczestnictwa w programie tych Wnioskodawców określają procedury realizacji programu.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować w szczególnościnastępujące koszty:ˇ

 • opłaty za naukę, z tym że w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia,studentów studiów drugiego stopnia lub studentów jednolitych studiów magisterskich,studiujących równocześnie na kilku kierunkach studiów, dofinansowanie możeobejmować sumę opłat za naukę na poszczególnych kierunkach
 • zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania)
 • dojazdów
 • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lubpsychicznej zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym komputerowychprogramów edukacyjnych
 • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.W przypadku osób będących beneficjentami programów Unii Europejskiej, studiujących w Polsce lub zagranicą lub odbywających staż za granicą, może być dofinansowany w ramach programu również wkład własny, wymagany zasadami programów Unii Europejskiej.

W ramach programu wykluczona została możliwość dofinansowania kosztów zakupu sprzętu komputerowego.Łączna wysokość dofinansowania udzielonego jednemu wnioskodawcy nie może przekroczyć w jednym półroczu pięciokrotności najniższego wynagrodzenia.Wysokość udzielonego dofinansowania, uzależniona jest od sytuacji majątkowej Wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawności, wysokości opłaty za naukę. Wysokość dofinansowania zwiększa się w przypadku osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe. Sposób wyliczania wysokości dofinansowania określają procedury realizacji programu.Dla studentów studiów pierwszego stopnia, studentów studiów drugiego stopnia,studentów jednolitych studiów magisterskich a także dla posiadaczy dyplomu ukończeniastudiów wyższych, którzy kształcą się na studiach podyplomowych oraz dla uczestnikówstudiów doktoranckich, którzy:ˇ

 • posiadają szczególne osiągnięcia w nauce
 • posiadają szczególne osiągnięcia w nauce i podejmują naukę na studiach wyższych zagranicznych,w uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu PFRON może przyznać ze środków przeznaczonych na realizację programu stypendium specjalne.
Wnioski o przyznanie dofinansowania, sporządzone na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu, należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby placówki, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej placówki (podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny).
Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o przyznanie dofinansowania w Oddziale Mazowieckim PFRON. Wnioski należy składać w terminie:
 • od 1 lutego do 28 lutego każdego roku realizacji programu oraz, ˇ
 • od 10 września do l0 października każdego roku realizacji programu.Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w siedzibie Oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby Uczelni.

Druk wniosku i szczegółowe informacje dotyczące programu STUDENT można uzyskać w Oddziale Małopolskim PFRON, nr telefonu (0-12) 415-91-19 : 415-86-35 wew. 150, jak również umieszczone są na stronie internetowej PFRON – http://www.pfron.org.pl

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki
ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków
tel: 012 431 18 90
fax: 012 431 18 82 wew.11
Stypendia
Agnieszka Maderak
tel: 012 431 18 90 wew. 120

Kontakt

.
.
.