Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci64
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe65
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd48
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wodzisław Śląski – stypendia w dziedzinie kultury 2021

organizator:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.04.2021

Wodzisław Śląski – stypendia w dziedzinie kultury 2021

Do 15 kwietnia można składać wnioski o stypendium lub nagrodę prezydenta miasta Mieczysława Kiecy w dziedzinie kultury i sztuki za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wśród wyróżnionych w poprzednich latach znaleźli się między innymi muzycy, malarze, tancerze czy twórcy literatury.

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury przyznawane są osobom, które na stałe zamieszkują teren Wodzisławia Śląskiego. Kandydat do stypendium musi wykazać się wynikami osiągniętymi w dziedzinie kultury, aktywnie uczestniczyć w formach działalności kulturalnej oraz wykazać, że jego działalność ma bezpośredni wpływ na promowanie miasta. Stypendia przyznawane są w jednej z następujących dziedzin: muzyka, plastyka, fotografia, teatr, taniec, film, literatura, regionalistyka, opieka nad zabytkami.

Prezydent przyznaje stypendium z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych twórców i artystów, stowarzyszeń zrzeszających twórców i artystów, dyrektorów instytucji kultury, komisji Rady Miejskiej właściwej ds. kultury lub innych jednostek organizacyjnych, których zakres obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki. W przypadku zgłoszenia wniosku przez osobę fizyczną do wniosku należy dołączyć co najmniej jedną rekomendację. Stypendium jest przyznawane w kwocie 1 tys. zł, 2 tys. zł lub 3 tys. zł. Jest wypłacane jednorazowo.

Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje prezydent miasta po zapoznaniu się z opinią komisji stypendialnej, w skład której wchodzą przedstawiciele prezydenta oraz Rady Miejskiej. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę: promowanie młodych talentów, przyczynienie się przedsięwzięcia do rozwoju życia kulturalnego i kształtownika tożsamości regionu, opieki nad zabytkami oraz rozwoju umiejętności artystycznych twórcy, cel, jaki zamierza osiągnąć stypendysta, realizując przedsięwzięcie w zgłoszonej dziedzinie, ocenę udokumentowanych dokonań i ich znaczenie dla kultury, w tym wkład w rozwój kultury i promocję miasta Wodzisławia Śląskiego.

Nagroda prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego w dziedzinie kultury i sztuki za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawana jest za szczególne dokonania w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków, amatorskiego ruchu artystycznego czy społecznego ruchu kulturalnego. W danym roku kalendarzowym tej samej osobie można przyznać tylko jedną nagrodę. Nagroda może zostać też przyznana za całokształt działalności. To samo osiągnięcie może być z kolei podstawą przyznania tylko jednej nagrody. Kwota przeznaczona na nagrody ustalana jest uchwałą budżetową w danym roku budżetowym.

Prezydent przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek instytucji kultury mających siedzibę na terenie miasta, organizacji pozarządowych lub związków twórczych i kulturalnych, komisji Rady Miejskiej właściwej ds. kultury.

Wniosek o przyznanie nagrody winien zawierać:

 • dane osobowe kandydata do nagrody tj.: imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL, oraz telefon kontaktowy. W przypadku osoby prawnej: nazwę, adres, NIP, telefon kontaktowy,
 • dane wnioskodawcy, tj.: nazwa, adres, telefon kontaktowy,
 • informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
 • wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje w złożonym wniosku są aktualne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia,
 • podpis wnioskodawcy i podpis kandydata do nagrody.

W tym przypadku także prezydent przyznaje nagrodę po zaciągnięciu opinii komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele jego oraz Rady Miejskiej. Przy ocenie wniosków komisja ta kieruje się następującymi kryteriami: działalność podejmowana społecznie na rzecz lokalnej społeczności, aktywność w środowisku lokalnym, działalność o zasięgu ponadgminnym (powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim), innowacyjność działalności kulturalnej, atrakcyjność i dostępność prowadzonej działalności kulturalnej dla mieszkańców miasta, promocja miasta o zasięgu ponadgminnym (powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim).

Składanie wniosków
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (ul. Bogumińska 4b). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 45 90 579 lub 501 054 369.

Informacje pochodzą ze strony: wodzislaw-slaski.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne oferty stypendiów artystycznych.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Dialogu, Promocji i Kultury Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4b
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 90 579, 501 054 369
kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
wodzislaw-slaski.pl