Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
 • artystyczne11
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Weź stypendium-dla rozwoju – projekt Szkoły Głównej Handlowej

organizator:

Biuro projektu Weź stypendium dla rozwoju

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 05.07.2010

Weź stypendium-dla rozwoju – projekt Szkoły Głównej Handlowej

Weź stypendium – dla rozwoju

to projekt adresowany do doktorantek i doktorantów, którzy będą na drugim i trzecim roku stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) w roku akademickim 2010/2011.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy naukowo-badawczej i podniesienie jakości pracy dydaktycznej w latach 2010-2012 wśród grupy co najmniej piętnastu osób odbywających studia III stopnia w trybie dziennym w SGH.

Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia będzie polegać na przyznaniu wybranym doktorantkom i doktorantom stypendiów na okres od jednego roku do dwóch lat. Wysokość miesięcznego stypendium ustalono na poziomie 4000 zł brutto, co ma stanowić atrakcyjną ofertę, porównywalną ze średnią płacą w sektorze przedsiębiorstw. Kwota stypendium ma nie tylko zapewnić stabilność finansową, ale ma również umożliwić stypendystkom i stypendystom pełne zaangażowanie się w prowadzenie prac badawczych i działalność publikacyjną. Przewiduje się, iż osoby będące na trzecim roku dziennych studiów doktoranckich otrzymają stypendium roczne, natomiast osoby będące na drugim roku dziennych studiów doktoranckich otrzymają stypendium na dwa lata.

Kryteria przyznawania stypendiów będą oparte na:

 • wynikach egzaminów z przedmiotów objętych programem odpowiednio I lub II roku stacjonarnych studiów doktoranckich;
 • postępach w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
 • zaangażowaniu w pracę dydaktyczną oraz organizacyjną świadczoną na rzecz SGH.

Warunki przyznawania stypendium, w tym procedurę wyłaniania stypendystek i stypendystów, określa regulamin stypendialny. Powołana – w myśl założeń projektu – Komisja Stypendialna będzie decydować o przyznawaniu i – jeśli zajdzie potrzeba – wstrzymaniu stypendiów osobom nie przestrzegającym zasad wynikających z regulaminu oraz umowy stypendialnej. Członkami Komisji Stypendialnej są:

– Prorektor SGH ds. Rozwoju z prawem głosu rozstrzygającego;
– przedstawiciele Dziekanów poszczególnych (tj. pięciu) Kolegiów Uczelni, legitymujący się statusem samodzielnego pracownika naukowego (tzn. posiadający stopień doktora habilitowanego);
* reprezentant Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Weryfikacja działalności stypendystek i stypendystów odbywać się będzie w każdym semestrze poprzez ocenę zajęć dydaktycznych (hospitacje) i ocenę pracy naukowej (opinia promotora). Całościowej oceny pracy naukowo-dydaktycznej stypendystek i stypendystów będzie dokonywać Komisja Stypendialna po zakończeniu każdego semestru studiów.

Dodatkowym celem projektu jest promocja tego przedsięwzięcia wśród przedsiębiorców i organizacji zrzeszających pracodawców, zwłaszcza tych prowadzących działalność w regionie Mazowsza. Ma to sprzyjać rozwijaniu współpracy pomiędzy sferą gospodarki a doktorantkami i doktorantami SGH. Osiągnięciu tego celu posłużą m.in. takie działania, jak:

 • prezentowanie sylwetek i osiągnięć naukowo-badawczych stypendystek i stypendystów projektu,
 • gromadzenie i publikowanie propozycji tematów do badań, których wyniki mogłyby mieć znaczącą przydatność dla praktyki gospodarczej. Takie tematy będą zgłaszane przez przedsiębiorców i organizacje zrzeszające.

Wnioski będzie można składać w biurze projektu (bud. G pokój 234) w okresie od 21 czerwca do 5 lipca br. włącznie *, w dniach:  poniedziałek – piątek, od godz. 15.00 do godz. 19.00. Wnioski przyjmuje Sekretarz Projektu, dr Kamil M.Kraj.

Informacje pochodzą ze strony www.akson.sgh.waw.pl/wezstypendium/o-projekcie

Kontakt

Biuro projektu Weź stypendium dla rozwoju
Al. Niepodległości 162 budynek G, pok. 234 (II piętro)
02-554 Warszawa