Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne6
 • sportowe15
 • naukowe18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Warto się uczyć – stypendia

organizator:

Urząd Gminy Pawłowice

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Warto się uczyć – stypendia

Rada Gminy Pawłowice uchwaliła wprowadzenie Programu Stypendialnego ”Warto się uczyć”, którego celem jest ułatwienie i przyśpieszenie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Zasady przyznawania stypendium:

Liczbę stypendystów ustala corocznie Wójt Gminy Pawłowice stosownie do posiadanych środków finansowych w ramach Programu Stypendialnego „Warto się uczyć”.

Stypendium może być przyznawane maksymalnie przez cztery lata na edukację w szkole ponadgimnazjalnej, jeżeli będą spełnione wymogi niniejszego regulaminu.

O przyznanie pomocy finansowej z Programu Stypendialnego „Warto się uczyć” może ubiegać się uczeń, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pawłowice, jest absolwentem gimnazjum lub uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełnia poniższe warunki:

 • uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej lub rocznej średnią ocen co najmniej: 4,5 – absolwent gimnazjum  4,0 – uczeń szkoły ponadgimnazjalnej,
 • dochód netto na jednego członka rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 75% netto minimalnego wynagrodzenia,
 • uczeń ubiegający się o stypendium nie korzysta z innego stypendium finansowanego z budżetu Gminy Pawłowice,
 • jest absolwentem gimnazjum, który z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym uzyskał średnią procentową klasyfikującą go wśród 30 najlepszych absolwentów gimnazjów z terenu Gminy Pawłowice.

Listę 30 absolwentów gimnazjów, którzy uzyskali najwyższą średnią procentową
z egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym ustalają dyrektorzy szkół w terminie do 10 września każdego roku.

Absolwent, który ukończył gimnazjum mające siedzibę poza terenem Gminy Pawłowice może ubiegać się o stypendium jeżeli uzyskał średnią, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. d i spełnia warunki określone w § 4 ust. 1 lit.a,b,c.

Wniosek oraz niezbędne dokumenty składa się do 15 września każdego roku.

Rozstrzygnięcie nastąpi do 15 października każdego roku.

Informacje pochodzą ze strony:http://www.pawlowice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice
tel. 32 4756 300
gmina@pawlowice.pl
www.pawlowice.pl