Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci28
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe15
 • naukowe19
 • socjalne4
 • artystyczne25
 • muzyczne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Pawłowice – Program Stypendialny Warto się uczyć

organizator:

Urząd Gminy Pawłowice

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2019

Pawłowice – Program Stypendialny Warto się uczyć

Ustanowienie programu Stypendialnego Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych osiągających wysokie wyniki w nauce ma na celu wspieranie i promowanie uczniów w rozwoju edukacyjnym.

Stypendium będzie przyznawane na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna). Będzie przyznawane na okres 10 miesięcy roku szkolnego w wysokości 200 zł. miesięcznie.

Stypendia powinny zachęcić młodzież do osiągania wysokich wyników w klasyfikacji szkolnej i z egzaminów zewnętrznych.

Stypendystą może zostać:

 • Absolwent szkoły podstawowej, uczeń szkoły ponadpodstawowej, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pawłowice, osiągnął na świadectwie średnią ocen co najmniej:
  4,75 – absolwent szkoły podstawowej, 4,5 – uczeń szkoły ponadpodstawowej,
 • uczeń ubiegający się o stypendium nie korzysta z innego stypendium finansowanego z budżetu gminy Pawłowice,
 • jest absolwentem szkoły podstawowej, który z wszystkich części egzaminu w danym roku szkolnym uzyskał średnią procentową klasyfikującą go wśród 30 najlepszych absolwentów z terenu gminy Pawłowice.

Listę 30 absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią procentową z egzaminu w danym roku szkolnym ustalają dyrektorzy szkół w terminie do 10 września każdego roku.
Absolwent, który ukończył szkołę podstawową mającą siedzibę poza terenem gminy Pawłowice może ubiegać się o stypendium jeżeli uzyskał średnią, o której mowa jw. i spełnia warunki regulaminu.

Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy roku szkolnego, może być przyznawane maksymalnie przez cztery lata na edukację w szkole ponadgimnazjalnej.

Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach na wskazany rachunek bankowy. Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie.

Warunkiem przyznania stypendium „Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych” jest: złożenie w terminie do 15 września za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65 następujących dokumentów:

 1. wniosku;
 2. kopii świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez szkołę, która je wystawiła;
 3. kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę, którą uczeń ukończył.

Wniosek o stypendium składa:

 1. w imieniu nieletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,
 2. pełnoletni uczeń.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony: www.oswiata.pawlowice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 65
43-250 Pawłowice
tel. 32 4756 300
gmina@pawlowice.pl
www.pawlowice.pl