Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci21
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • artystyczne16
 • socjalne7
 • naukowe26
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd21
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Pawłowice – Program Stypendialny Warto się uczyć

organizator:

Urząd Gminy Pawłowice

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2019

Pawłowice – Program Stypendialny Warto się uczyć

Ustanowienie programu Stypendialnego Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych osiągających wysokie wyniki w nauce ma na celu wspieranie i promowanie uczniów w rozwoju edukacyjnym.

Stypendium będzie przyznawane na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna). Będzie przyznawane na okres 10 miesięcy roku szkolnego w wysokości 200 zł. miesięcznie.

Stypendia powinny zachęcić młodzież do osiągania wysokich wyników w klasyfikacji szkolnej i z egzaminów zewnętrznych.

Stypendystą może zostać:

 • Absolwent szkoły podstawowej, uczeń szkoły ponadpodstawowej, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pawłowice, osiągnął na świadectwie średnią ocen co najmniej:
  4,75 – absolwent szkoły podstawowej, 4,5 – uczeń szkoły ponadpodstawowej,
 • uczeń ubiegający się o stypendium nie korzysta z innego stypendium finansowanego z budżetu gminy Pawłowice,
 • jest absolwentem szkoły podstawowej, który z wszystkich części egzaminu w danym roku szkolnym uzyskał średnią procentową klasyfikującą go wśród 30 najlepszych absolwentów z terenu gminy Pawłowice.

Listę 30 absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią procentową z egzaminu w danym roku szkolnym ustalają dyrektorzy szkół w terminie do 10 września każdego roku.
Absolwent, który ukończył szkołę podstawową mającą siedzibę poza terenem gminy Pawłowice może ubiegać się o stypendium jeżeli uzyskał średnią, o której mowa jw. i spełnia warunki regulaminu.

Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy roku szkolnego, może być przyznawane maksymalnie przez cztery lata na edukację w szkole ponadgimnazjalnej.

Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach na wskazany rachunek bankowy. Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie.

Warunkiem przyznania stypendium „Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych” jest: złożenie w terminie do 15 września za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65 następujących dokumentów:

 1. wniosku;
 2. kopii świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez szkołę, która je wystawiła;
 3. kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę, którą uczeń ukończył.

Wniosek o stypendium składa:

 1. w imieniu nieletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,
 2. pełnoletni uczeń.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony: www.oswiata.pawlowice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 65
43-250 Pawłowice
tel. 32 4756 300
gmina@pawlowice.pl
www.pawlowice.pl