Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne48
 • naukowe117
 • socjalne25
 • inne19
 • sportowe48
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII edycja stypendiów korporacyjnych dla studentów III i IV roku nauk społecznych

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2012

VII edycja stypendiów korporacyjnych dla studentów III i IV roku nauk społecznych

VII edycja stypendiów korporacyjnych dla studentów III i IV roku

Kryteria i warunki przyznawania stypendium
1. stypendia mogą się ubiegać osoby, które:
a). są stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych;
b). są studentami studiów stacjonarnych w polskich państwowych szkołach wyższych;
c). w roku ogłoszenia konkursu rozpoczną III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopnia po raz pierwszy;
d). studiują na jednym z następujących kierunków:

 • historia;
 • politologia;
 • europeistyka;
 • filozofia;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

e). napiszą esej dotyczący jednego z trzech obszarów tematycznych:

 • Polityka zagraniczna Polski po 89 roku;
 • Polska w Unii Europejskiej;
 • Opozycja demokratyczna w PRL i okres transformacji ustrojowej.

Ujęcie ww. problematyki powinno uwzględniać rolę, myśl i dorobek prof. Bronisława Geremka. Praca powinna zawierać od 8-12 tys. znaków.

f). uzyskały średnią nie niższą niż 4,0. Na minimalną średnią ocen uprawniającą do udziału w konkursie składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń podczas wszystkich lat studiów poprzedzających udział w Konkursie. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń terenowych.
2. O stypendia mogą się ubiegać studenci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie.
3. Stypendia przyznaje FEP na wniosek Komisji Konkursowej.
4. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Zarząd FEP na wniosek autorów i fundatorów. W skład Komisji wchodzą osoby wskazane przez Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację PZU (po jednej przez każdą organizację).

5. Kryteriami oceny są:
a). esej;
b). wyniki w nauce podczas studiów.
Kryteria oceniane są punktowo. Podstawą ostatecznej oceny jest suma punktów otrzymanych za oba kryteria łącznie. 70% oceny stanowią punkty za esej, 30% punkty za wyniki w nauce,. (Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej zawiera załącznik nr 1 do regulaminu).
6. Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową laureatów konkursu według liczby punktów.
7. Stypendia otrzymają laureaci Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów.
8. W roku akademickim Komisja przyzna do 10 stypendiów..
9. Decyzja FEP jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie. Możliwe jest jednak ponowne rozpatrzenie wniosków, które zostały prawidłowo i w terminie złożone do administratora Konkursu, jeśli podczas kwalifikowania wniosku popełniony został błąd lub jeśli nie z winy uczestnika Konkursu wniosek nie dotarł w terminie do FEP.
Prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku musi być złożona w FEP nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia listy stypendystów (w przypadku poczty tradycyjnej brana będzie pod uwagę data stempla pocztowego).

Zasady i tryb składania wniosków

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości wniosku.
2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię całego indeksu (od pierwszego do ostatniego wpisu), poświadczoną w dziekanacie za zgodność z oryginałem i zawierającą adnotację, że rok studiów poprzedzający przyznanie stypendium został zaliczony.
3. Wnioski należy nadsyłać do 31 sierpnia każdego roku na adres: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29

Realizacja stypendium
1. Nagrodą w konkursie jest roczne stypendium naukowe w wysokości 10.000 zł przyznawane i wypłacane w 10 miesięcznych ratach (od października do lipca).
2. Stypendium będzie przekazywane przelewem na indywidualne konto stypendysty.
3. Zwycięstwo w Konkursie daje prawo do otrzymania stypendium w semestrze zimowym roku akademickiego, na który zostało przyznane. Warunkiem wypłaty stypendium w semestrze letnim będzie przesłanie do FEP, do 10 marca roku akademickiego, na który zostało przyznane stypendium, zaświadczenia z dziekanatu o zaliczeniu semestru zimowego. Jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim.

Prawa i obowiązki
1. Podstawą wypłaty stypendium przez administratora Programu jest umowa zawarta pomiędzy FEP a stypendystą.
2. Student straci prawo do stypendium (zostanie wykluczony z dalszego udziału w Programie), jeśli:
a). zmieni charakter studiów na niestacjonarne, uczelnię na niepaństwową i/lub kierunek studiów, na taki, który nie daje prawa do udziału w konkursie;
b). otrzyma urlop dziekański;
c). przerwie studia.
O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendia-pomostowe.pl

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź


www.stypendia-pomostowe.pl