Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII edycja stypendiów korporacyjnych dla studentów III i IV roku automatyki,elektroniki,informatyki

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2012

VII edycja stypendiów korporacyjnych dla studentów III i IV roku automatyki,elektroniki,informatyki

O stypendia mogą się ubiegać osoby, które:
a). są stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych;
b). są studentami studiów stacjonarnych w polskich państwowych szkołach wyższych;
c). w roku ogłoszenia konkursu rozpoczną III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopnia po raz pierwszy;
d). studiują na jednym z następujących kierunków:

 • automatyka i robotyka;
 • elektronika i telekomunikacja;
 • elektrotechnika;
 • teleinformatyka;
 • informatyka;
 • informatyka (jako kierunek podstawowy) na Międzywydziałowych Studiach

Matematyczno-Przyrodniczych oraz

 • mechatronika.

e). uzyskały średnią nie niższą niż 4,0. Na minimalną średnią ocen uprawniającą do udziału w konkursie składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń podczas wszystkich lat studiów poprzedzających udział w Konkursie. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń
terenowych.
O stypendia mogą się ubiegać studenci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie.
Stypendia przyznaje FEP na wniosek Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa powoływana jest przez Zarząd FEP na wniosek fundatorów i administratora. W skład Komisji wchodzą dwie osoby wskazane przez fundatorów (po jednej przez każdego fundatora) i jedna na wniosek administratora Konkursu.
Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową laureatów konkursu.
Stypendia otrzymają laureaci Konkursu mający najwyższe średnie.
Liczba przyznanych stypendiów uzależniona jest od przyznanych administratorowi Programu środków.
Decyzja FEP jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie. Możliwe jest jednak ponowne rozpatrzenie wniosków, które zostały prawidłowo i w terminie złożone do administratora Konkursu, jeśli podczas kwalifikowania wniosku popełniony został błąd lub jeśli nie z winy uczestnika Konkursu wniosek nie dotarł w terminie do FEP.
Prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku musi być złożona w FEP nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia listy stypendystów (w przypadku poczty tradycyjnej brana będzie pod uwagę data stempla pocztowego).

Zasady i tryb składania wniosków:
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości wniosku.
2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię całego indeksu (od pierwszego do ostatniego wpisu), poświadczoną w dziekanacie za zgodność z oryginałem i zawierającą adnotację, że rok studiów poprzedzający przyznanie stypendium został zaliczony.
3. Zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać do 31 lipca każdego roku na adres: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29

Realizacja stypendium
1. Nagrodą w konkursie jest roczne stypendium naukowe w wysokości 5.000 zł przyznawane i wypłacane w 10 miesięcznych ratach (od października do lipca).
2. Stypendium będzie przekazywane przelewem na indywidualne konto stypendysty.
3. Zwycięstwo w Konkursie daje prawo do otrzymania stypendium w semestrze zimowym roku akademickiego, na który zostało przyznane. Warunkiem wypłaty stypendium w semestrze letnim będzie przesłanie do FEP, do 10 marca roku akademickiego, na który zostało przyznane stypendium, zaświadczenia z dziekanatu o zaliczeniu semestru zimowego. Jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim.

Prawa i obowiązki
1. Podstawą wypłaty stypendium przez administratora Programu jest umowa zawarta pomiędzy FEP a stypendystą.
2. Student straci prawo do stypendium (zostanie wykluczony z dalszego udziału w Programie), jeśli:
a). zmieni charakter studiów na niestacjonarne, uczelnię na niepaństwową i/lub kierunek studiów, na taki, który nie daje prawa do udziału w konkursie;
b). otrzyma urlop dziekański;
c). przerwie studia.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendia-pomostowe.pl

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź


www.stypendia-pomostowe.pl