Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VII edycja Konkursu Fundacji Grey House

organizator:

Fundacja Grey House Szara Kamienica

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2017

VII edycja Konkursu Fundacji Grey House

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych osobowości twórczych wśród artystów młodego pokolenia, wsparcie działań artystycznych uczestników, a także upowszechnienie idei promocji młodych talentów w środowisku artystycznym i biznesowym.

NAGRODA

1. Nagrodę stanowią:

1). Jednorazowe stypendium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), na które składa się kwota 5.000, 00 (słownie: pięć tysięcy) złotych wraz z kwotą stanowiącą równowartość podatku należnego od stypendium. Należną kwotą podatku wraz z deklaracją podatkową według ustalonego wzoru przekaże do właściwego organu podatkowego Organizator.

2). wystawa indywidualna w Galerii Szara Kamienica w Krakowie

2. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od dnia przekazania Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody oraz dokonania rozliczeń podatkowych.

KONKURS

1. Na konkurs można nadsyłać prace w następujących dziedzinach:

1). Malarstwo
2). Grafika
3). Rzeźba
4). Fotografia
5). Nowe media (video, instalacje, sztuka cyfrowa, performance)

2. W konkursie biorą udział studenci V roku kierunków artystycznych wyższych uczelni (bez limitu wieku) lub absolwenci tychże kierunków, którzy w roku przyznania Nagrody nie ukończyli 30. roku życia.

3. Konkurs składa się z 2 etapów:

1). Etap I – na podstawie nadesłanych materiałów Jury wybiera 5 (pięcioro) uczestników II etapu konkursu, których prace prezentowane będą na wystawie konkursowej.

2). Etap II – na podstawie oryginałów prac prezentowanych na wystawie konkursowej Jury wybiera jednego Laureata Nagrody Głównej.

WARUNKI

Wszyscy kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

1. Uczestnicy konkursu winni wysłać do dnia 15 lipca 2017 r. kompletne zgłoszenie, na które składają się:

1). Dzieło tj. max 3 reprezentatywne prace. Uczestnik może zgłosić 1 (jeden) poliptyk liczony jako jedna praca. Dzieło powinno być nadesłane w wersji cyfrowej w formacie jpg, tiff, mov, avi lub mp4. Maksymalny czas trwania wszystkich plików video określa się jako 15 minut. Waga przesłanych cyfrowo plików (po zsumowaniu) nie może przekroczyć 500 MB. Prace zgłoszone do I etapu konkursu (Dzieło) muszą być stworzone po 15 czerwca 2015 r.

2). CV

3). wypełniona karta zgłoszeniowa wraz z dokumentacją Dzieła tj. opisem techniki, formatu i zarysem koncepcji i/lub scenariusza Dzieła (jeśli występuje). Karta do pobrania na stronie Fundacji: www.szarakamienica.pl/public/picture/file/karta%20zgloszeniowa%207%20edycja%20konkursu%20FGH.doc

4). prezentacja planu działań artystycznych na rok kalendarzowy następujący po przyznaniu stypendium (od 1000 do 3000 znaków).

2. Zgłoszeń należy dokonywać droga internetową (e-mail) na adres: mailto:galeria@szarakamienica.pl – aplikacja jest ważna wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu otrzymania jej przez Organizatora (e-mail).

1). Prace w kategoriach: sztuka cyfrowa i wideo performance mogą (nie muszą) być dostarczone pocztą na płycie DVD/CD (formaty mov, avi, mp4) wraz ze szczegółowym opisem plików zawierającym tytuł, datę i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora dokumentacji, na adres: Fundacja Grey House Szara Kamienica, Rynek Główny 6, 31-042 Kraków. Przesłane w ten sposób materiały nie będą zwracane.

3. Uczestnicy II etapu konkursu zobowiązani są do przesłania do siedziby Fundacji wybranych wspólnie z kuratorem prac na wystawę konkursową w nieprzekraczalnym terminie – do 15 listopada 2017 r. Wszystkie prace uczestników II etapu konkursu udostępnione Organizatorowi zastaną zwrócone Właścicielom. Koszt transportu Dzieł na wystawę konkursową oraz ich odbioru ponosi Właściciel (autor) prac.

4. Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania drogą mailową na adres mailowy Fundacji Grey House w terminie 7 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu swojego portfolia zawierającego rozszerzone CV oraz prace artystyczne w formie reprodukcji, które złożą się na prezentację on-line.

5. Galeria Szara Kamienica zastrzega sobie prawo eksponowania wybranych prac wszystkich uczestników II etapu w galerii Szara Kamienica od 1 listopada 2017 do 10 stycznia 2018 r.

JURY

1. Członków Jury w liczbie co najmniej 5 osób powołuje Fundacja Grey House Szara Kamienica.

2. Skład Jury jest zmienny i jawny.

3. W każdej edycji Nagrody odbywa się 1 posiedzenie Jury poświęcone wyborowi Laureata Nagrody.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

TERMINY

1. Zgłoszenia do konkursu należy wysłać do dnia 15 lipca 2017 r. (w przypadku zgłoszeń pocztą liczy się data stempla pocztowego)

2. Ogłoszenie wyników I etapu – do 20.09.2017

3. Wystawa konkursowa 02.12.2017 – 10.01.2018.

4. Wernisaż i ogłoszenie nazwiska Laureata Nagrody – do uzgodnienia

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu konkursu w całości.

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszone/dostarczone na konkurs i wystawę konkursową Dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego), a w razie ich ujawnienia poniesie odpowiedzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Materiały zgłoszeniowe (nośniki CD/DVD i in.) wysłane do Organizatora nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

4. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Dzieła w celu promocji i reklamy Uczestnika, konkursu, wystawy konkursowej oraz Fundacji, a w tym w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie wszelkimi znanymi obecnie technikami; rozpowszechnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, dokonywanie obróbki komputerowej oraz przetwarzanie w sieci i lokalnie, wystawienie, wyświetlanie i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie poprzez sieć komputerową lub inną sieć przekazu elektronicznego, publiczne odtwarzanie i nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie dziełem zależnym.

5. W zakresie nabytej licencji Organizator uprawniony jest do przeniesienia licencji oraz udzielenia sublicencji w celu organizacji i promocji konkursu i Fundacji

6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia w przypadku, gdy prace nadesłane na konkurs nie będą spełniały podstawowych wymogów określonych przez Organizatora.

7. Wszelkich informacji udziela:

Patrycja Smyła

Fundacja Grey House Szara Kamienica

Tel. 600 378900

e-mail: patrycja_kujawska@szarakamienica.pl

Informacje pochodzą ze strony www.szarakamienica.pl

Kontakt

Fundacja Grey House Szara Kamienica
Rynek Główny 6
31-042 Kraków
tel. 600 378 900
patrycja_kujawska@szarakamienica.pl
www.szarakamienica.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Karta zgłoszeniowa