Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dziennikarzy

organizator:

Fundacja im. Ryszarda Kapuścinskiego - HERODOT

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.12.2015

V Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dziennikarzy

Sty­pen­dium, przy­zna­wane raz do roku w celu reali­za­cji pro­jek­tów repor­ter­skich (repor­taż, seria lub cykl repor­taży, ewen­tu­al­nie książka repor­ter­ska), wynosi 30 tysięcy zło­tych netto rocz­nie.
Zgod­nie z regu­la­mi­nem (z jego peł­nym tek­stem można się zapo­znać na stro­nie Fun­da­cji: www.fundacjaherodot.com.pl/regulamin-stypendium) pro­gram sty­pen­dialny adre­so­wany jest do mło­dych dzien­ni­ka­rzy ( do 30 roku życia).
Ubie­ga­jący się o sty­pen­dium powinni nade­słać na adres Fun­da­cji swoje CV, dotych­cza­sowe prace, pre­zen­tu­jące ich doro­bek oraz plan pro­jektu repor­ter­skiego, który zamie­rzają reali­zo­wać dzięki sty­pen­dium.
Zgło­sze­nia należy nad­sy­łać w ter­mi­nie do 10 grud­nia 2015 roku (włącz­nie) pocztą tra­dy­cyjną na adres Fun­da­cji: ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m. 2, 02–074 War­szawa oraz pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl
W tym roku wszyst­kie zgło­szone pro­jekty będą oce­niane przez Kapi­tułę w skła­dzie: Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Filip Sprin­ger, Mał­go­rzata Szejnert.
Wyniki kon­kursu na sty­pen­dium zostaną ogło­szone 23 stycz­nia 2016 roku, w dzie­wiątą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.
Informacje pochodzą ze strony www.fundacjaherodot.com.pl

Kontakt

Fundacja im. Ryszarda Kapuścinskiego - HERODOTkontakt@fundacjaherodot.com.pl
www.fundacjaherodot.com.pl