Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci16
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • artystyczne20
 • socjalne8
 • naukowe50
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V edycja Programu Stypendialnego im. Teresy i Jacka Siwickich

organizator:

Fundacja Edukacja-Młodzież-Przyszłość

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 14.10.2011

V edycja Programu Stypendialnego im. Teresy i Jacka Siwickich

Trwa nabór wniosków stypendialnych do V edycji Programu Stypendialnego im. Teresy i Jacka Siwickich na rok akademicki 2011/2012.

Moduł A
Planuje się przyznanie 7 stypendiów dla studentów I roku WSB-NLU w wysokości pokrywającej wszystkie opłaty związane z procesem edukacyjnym, tj. wpisowe, czesne i opłaty za języki. O stypendium mogą się starać tegoroczni maturzyści, którzy uzyskali w ostatnim roku nauki wysoką średnią ocen. Stypendia mogą zostać przedłużone w następnych latach pod warunkiem uzyskania przez stypendystę wysokiej średniej ocen za ostatni rok nauki min. 4,45 (4,20 w przypadku cudzoziemców). Wówczas wysokość stypendium stanowi różnica pomiędzy sumą czesnego i opłat za języki, a stypendium za wyniki w nauce przyznawanego ze środków budżetowych.

Moduł B

Stypendia zostaną także przyznane osobom studiującym w WSB-NLU na wyższych latach na kierunku Zarządzanie lub Informatyka, które osiągają wysokie wyniki w nauce oraz wykażą się i działalnością społeczną. Wysokość stypendium w przypadku stypendystów lat wyższych stanowi różnica pomiędzy sumą czesnego i opłat za języki, a stypendium za wyniki w nauce przyznawanego ze środków budżetowych. Ilość stypendiów dla studentów lat wyższych, zgodnie z Regulaminem, uzależniona jest od ilości dotychczasowych stypendystów, którym nie przedłużono stypendium.

Moduł A i B

O stypendia mogą się także ubiegać cudzoziemcy rozpoczynający lub kontynuujący naukę w WSB-NLU na kierunku Zarządzanie lub Informatyka, osiągający wysoką średnią ocen z nauki oraz wykazujący się osiągnięciami i aktywnością społeczną.

Aby aplikować o stypendium należy w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2011 r., do godz. 12.00, przesłać na adres Fundacji MEP następujące dokumenty:

 • tegoroczni maturzyści/studenci I roku: wypełniony wniosek stypendialny Moduł A, esej*, kserokopia świadectwa egzaminu dojrzałości, kserokopia świadectwa z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, zaświadczenie z dziekanatu WSB-NLU o przyjęciu na I rok studiów
 • studenci WSB-NLU z lat wyższych: wypełniony wniosek stypendialny Moduł B, esej*, zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen z ostatniego roku nauki, dokumenty poświadczające aktywność społeczną.

* Składając wniosek o stypendium do dokumentów należy dołączyć esej (maksymalnie 2500 słów ze spacjami) uzasadniający aplikowanie o stypendium oraz opisujący plany i marzenia związane ze studiowaniem i przyszłym życiem zawodowym. Dodatkowo esej może zawierać opis zaangażowania w życie społeczne, zainteresowania, dodatkowe aktywności i osiągnięcia.

Fundacja po rozpatrzeniu wniosków przygotuje rekomendacje dla kandydatów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i wykażą się aktywnością społeczną. Rekomendacje kandydatów wraz z dokumentacją zostaną przesłane do Fundatora. Ostatecznie o przyznaniu stypendiów decyduje Fundator.

Informacje pochodzą ze strony fundacjamep.pl

Kontakt

Fundacja Edukacja-Młodzież-Przyszłość
ul. Zielona 27, pok. 602
33-300 Nowy Sącz


fundacjamep.pl