Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Trzemeszno – stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miejski Trzemeszna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 14.12.2021

Trzemeszno – stypendia artystyczne

Burmistrz Trzemeszna ogłosił nabór wniosków o przyznanie w 2022 roku stypendiów w zakresie twórczości artystycznej bądź upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Trzemeszno

Stypendium przyznawane jest mieszkańcom Gminy Trzemeszno wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, utalentowanym, odznaczających się wkładem pracy nad rozwojem własnym bądź innych osób w wybranej dziedzinie kultury i sztuki, w tym na przykład:

 • sztuki plastyczne,
 • film,
 • literatura,
 • muzyka,
 • śpiew,
 • sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,
 • taniec,
 • teatr,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Trzemeszno,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych popularyzujących Gminę Trzemeszno,
 • dokumentowanie kultury i lokalnego dziedzictwa,
 • tworzenie ośrodków badań działalności kulturalnej,
 • podejmowanie działalności oświatowej i edukacji kulturalnej.

Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć oraz formą wsparcia indywidualnego rozwoju.

Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • promuje Gminę Trzemeszno,
 • brała udział, stosownie do swojego wieku w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 • posiada inne udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,
 • przedstawi cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego

Stypendia są przyznawane raz w roku. Okres stypendialny w 2022 r. wynosi 12 miesięcy roku kalendarzowego (od stycznia do grudnia). Zgłoszenie kandydata do stypendium dokonywane jest za pomocą formularza wniosku. We wniosku należy zawrzeć:

 • informację o dotychczasowym dorobku,
 • dziedzinę aktywności twórczości artystycznej,
 • cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego (m.in. opis planowanych działań, harmonogram, koszty, opis działań informacyjno-promocyjnych, wpływ na aktywizację kulturalna mieszkańców, udział w projekcie ekspertów itp.),
 • uzasadnienie,
 • inne ważne informacje.

Wniosek o stypendium mogą składać osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Kandydat na stypendystę może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków żaden z nich nie jest rozpatrywany.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Trzemeszna, w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu) lub przesłać pocztą na adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek „WNIOSEK O STYPENDIUM ARTYSTYCZNE”.

Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 14 grudnia 2021 r.

Wysokość stypendium na cały okres stypendialny wynosi od 1.000 do 10.000 zł

Stypendium wypłacane jest w równych częściach co kwartał.

Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnego stypendium w danym roku budżetowym.

Wzór wniosku, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, zarządzenie o powołaniu komisji stypendialnej, dostępne są na stronie urzędu, będącego organizatorem oraz w pok. nr 8 w budynku urzędu przy ul. 1 Maja 1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 667 080 826.

Informacje pochodzą ze strony: trzemeszno.pl

Inne stypendia artystyczne są dostępne w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski Trzemeszna
ul. 1 Maja 1
62-240 Trzemeszno
tel. 667 080 826
sekretariat@trzemeszno.pl
trzemeszno.pl