Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie104
 • studenci59
 • absolwenci8
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe125
 • inne18
 • sportowe49
 • socjalne23
 • artystyczne58
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie19
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie5
 • lubelskie4
 • lubuskie2
 • małopolskie8
 • mazowieckie12
 • opolskie2
 • podkarpackie9
 • podlaskie3
 • pomorskie9
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd96
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Trzemeszno – stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miejski Trzemeszna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 14.12.2021

Trzemeszno – stypendia artystyczne

Burmistrz Trzemeszna przedłuża nabór wniosków o przyznanie w 2022 roku stypendiów w zakresie twórczości artystycznej bądź upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Trzemeszno

ADRESACI STYPENDIUM

Stypendium przyznawane jest mieszkańcom Gminy Trzemeszno wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, utalentowanym, odznaczających się wkładem pracy nad rozwojem własnym bądź innych osób w wybranej dziedzinie kultury i sztuki, w tym na przykład:

 • sztuki plastyczne,
 • film,
 • literatura,
 • muzyka,
 • śpiew,
 • sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,
 • taniec,
 • teatr,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Trzemeszno,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych popularyzujących Gminę Trzemeszno,
 • dokumentowanie kultury i lokalnego dziedzictwa,
 • tworzenie ośrodków badań działalności kulturalnej,
 • podejmowanie działalności oświatowej i edukacji kulturalnej.

Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć oraz formą wsparcia indywidualnego rozwoju.

Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • promuje Gminę Trzemeszno,
 • brała udział, stosownie do swojego wieku w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 • posiada inne udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,
 • przedstawi cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego

Stypendia są przyznawane raz w roku.

Okres stypendialny w 2022 r. wynosi 12 miesięcy roku kalendarzowego (od stycznia do grudnia).

Zgłoszenie kandydata do stypendium dokonywane jest za pomocą formularza wniosku. We wniosku należy zawrzeć:

 • informację o dotychczasowym dorobku,
 • dziedzinę aktywności twórczości artystycznej,
 • cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego (m.in. opis planowanych działań, harmonogram, koszty, opis działań informacyjno-promocyjnych, wpływ na aktywizację kulturalna mieszkańców, udział w projekcie ekspertów itp.),
 • uzasadnienie,
 •  inne ważne informacje.

Wniosek o stypendium mogą składać osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Kandydat na stypendystę może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków żaden z nich nie jest rozpatrywany.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Trzemeszna, w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu) lub przesłać pocztą na adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek „WNIOSEK O STYPENDIUM ARTYSTYCZNE”.

Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 14 grudnia 2021 r.

W przypadku wniosków zawierających braki formalne, wzywa się do uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia wezwania do ich usunięcia.

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKÓW

Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium, powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza Trzemeszna.

PRZYZNANIE STYPENDIUM

Stypendia przyznaje Burmistrz Trzemeszna w drodze zarządzenia sporządzonego na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji. W protokole Komisja wskazuje proponowaną wysokość stypendium.

Od rozstrzygnięcia Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

Informację o przyznanych stypendiach umieszcza się na stronie internetowej Gminy Trzemeszno www.trzemeszno.pl oraz w biuletynie informacji publicznej.

Ze stypendystą zawierana jest umowa stypendialna w terminie 21 dni roboczych od dnia opublikowania zarządzania Burmistrza, o którym mowa w pkt. 15.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium na cały okres stypendialny wynosi od 1.000 do 10.000 zł

Stypendium wypłacane jest w równych częściach co kwartał.

Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnego stypendium w danym roku budżetowym.

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

Stypendysta jest zobowiązany do:

 • wykorzystania stypendium na cele określone we wniosku oraz w umowie stypendialnej;
 • przedstawienia na żądanie bieżącej informacji o przebiegu przedsięwzięcia stypendialnego;
 • przedstawienia końcowego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia stypendialnego zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie stypendialnej.

Stypendysta, który nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie stypendialnej, traci prawo ubiegania się o kolejne stypendium na okres następnych 2 lat.

Informacje pochodzą ze strony: trzemeszno.pl

Inne stypendia sportowe znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski Trzemeszna
ul. Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 61 415 43 05
sekretariat@trzemeszno.pl
trzemeszno.pl