Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Świerzawa – stypendium dla przyszłych medyków

organizator:

Gmina Świerzawa

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, dolnośląskie
termin składania wniosków: 10.09.2023

Świerzawa – stypendium dla przyszłych medyków

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2023/2024 dla studentów studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim na uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Stypendium przyznaje się w wysokości:

 • 2.000 złotych brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące złotych) dla studentów kierunku lekarskiego;
 • 1.200 złotych brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo;
 • 1.500 złotych brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla studentów studiów magisterskich dla kierunku pielęgniarstwo.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem co najmniej II roku kształcącym się na kierunku lekarskim lub studentem co najmniej II roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarskim lub studentem co najmniej II roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarskim;
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • zobowiąże się do odbycia podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Świerzawa, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonych pełnymi latami, niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Wniosek składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świerzawie:

 •  osobiście;
 • pocztą;
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

 •  zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz powtarzaniu roku;
 • oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Świerzawa. Pracę należy podjąć niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa do wykonywania zawodu, jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu

O terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Świerzawie.
Wnioski weryfikowane są na bieżąco pod kątem ich kompletności. W przypadku stwierdzenia uchybień, kandydaci wzywani są do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Wnioski złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione zgodnie z ust. 9 pozostaną bez rozpatrzenia.
Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Burmistrza. Komisja rekomendując wnioski Burmistrzowi działa zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznawania przez Gminę Świerzawa stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim (Dz. Urz. Woj. Dolno. Poz. 4027)
Stypendium przyznaje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Przyznanie stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świerzawie www.swierzawa.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świerzawie oraz przekazana kandydatom.
Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności:
1) warunki przyznania stypendium;

2) zasady wypłaty stypendium;

3) okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium;

4) okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu stypendium pobranego przez studenta.

Dodatkowe informacje można pozyskać w Urzędzie Miejskim w Świerzawie pod numerem telefonu 75 71 35 388 wew. 45

Informacje pochodzą ze strony: www.swierzawa.pl

Nie jesteście zainteresowani tą ofertą? Spróbujcie znaleźć dopasowane stypendium dla studentów, korzystając z wyszukiwarki MojeStypendium.pl.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Gmina Świerzawa
ul. Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa
tel. 75 71 35 388 wew. 45
urzad@swierzawa.pl
www.swierzawa.pl