Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Święciechowa – stypendia sportowe 2023

organizator:

Urząd Gminy Święciechowa

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 28.04.2023

Święciechowa – stypendia sportowe 2023

Na podstawie § 5 w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020r. poz. 5201 t.j., zm. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021r. poz. 5713 )
Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2023 roku

Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, w terminie do 28 kwietnia 2023 roku.

Wnioski złożone po terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Święciechowie: w Sekretariacie – ul. Ułańska 4, piętro I – pokój nr 7; ul. Rynek 14a, parter – pokój nr 3; na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl) oraz na stronie internetowej gminy (www.swieciechowa.pl).

Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie Święciechowa stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020r. poz. 5201 t.j.). Treść Uchwały dostępna jest w załączeniu do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie www.bip.swieciechowa.pl.

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przez zawodnika warunków, o których mowa w § 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać dane składającego wniosek -w przypadku zawodników nie zrzeszonych lub pełną nazwę klubu sportowego- w przypadku zawodników zrzeszonych, oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2023 rok.” Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Święciechowa.

Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,

2) kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

3) odpis wpisu do właściwego rejestru – tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Klub sportowy,

4) opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),

5) oświadczenia zawodnika:

a) o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego
za wyjątkiem stypendium samorządu województwa wielkopolskiego,

b) o udostępnieniu swojego wizerunku na potrzeby działań związanych
z promocją Gminy Święciechowa.

Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest:

1) w przypadku zawodników zrzeszonych – klub sportowy zawodnika,

2) w przypadku zawodników nie zrzeszonych – sam zawodnik lub rodzic/ opiekun prawny – w przypadku zawodników nie zrzeszonych niepełnoletnich.

W przypadku składania wniosku przez kluby sportowe, związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu władz wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium lub jego przedstawiciel ustawowy.

Informacje pochodzą ze strony: swieciechowa.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 53 33 524

swieciechowa.pl