Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe25
 • artystyczne33
 • socjalne9
 • naukowe71
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Święciechowa – stypendia sportowe 2022

organizator:

Urząd Gminy Święciechowa

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 25.04.2022

Święciechowa – stypendia sportowe 2022

Na podstawie § 5 w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r., poz. 8869, t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 5201 oraz Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021r., poz. 5713)

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2022 roku

Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie,
ul. Ułańska 4, w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 roku.

Wnioski złożone po terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Święciechowie:
w Sekretariacie – ul. Ułańska 4, piętro I – pokój nr 7; ul. Rynek 14a, parter – pokój nr 3;
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl) oraz na stronie internetowej gminy (www.swieciechowa.pl).

Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie Święciechowa stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 8869). Treść Uchwały dostępna jest w załączeniu do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie www.bip.swieciechowa.pl.

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przez zawodnika warunków, o których mowa w § 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać dane składającego wniosek -w przypadku zawodników
nie zrzeszonych lub pełną nazwę klubu sportowego- w przypadku zawodników zrzeszonych, oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2022 rok.” Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Święciechowa.

Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,
 2. kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 3. odpis wpisu do właściwego rejestru – tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Klub sportowy,
 4. opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),
 5. oświadczenia zawodnika:
 • o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego za wyjątkiem stypendium samorządu województwa wielkopolskiego,
 • o udostępnieniu swojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Święciechowa.

Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest:

 1. w przypadku zawodników zrzeszonych – klub sportowy zawodnika,
 2. w przypadku zawodników nie zrzeszonych – sam zawodnik lub rodzic/ opiekun prawny – w przypadku zawodników nie zrzeszonych niepełnoletnich.

W przypadku składania wniosku przez kluby sportowe, związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu władz wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium lub jego przedstawiciel ustawowy.

O wynikach naboru wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Informacje pochodzą ze strony: swieciechowa.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Święciechowa
ul. Rynek 14A,   pok. nr 3
64-115 Święciechowa
tel. 65 53 33 524

swieciechowa.pl