Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • artystyczne20
 • socjalne8
 • naukowe49
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Święciechowa – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Gminy Święciechowa

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2019

Święciechowa – stypendia sportowe

Na podstawie § 5 w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia  2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 8869)

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku

1. Wnioski o stypendium należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie,  ul. Ułańska 4, w terminie do dnia 15 marca 2019 roku.

2. Wnioski złożone po tym terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.

3. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Święciechowie,    ul. Rynek 14a, pokój nr 3na stronie Biuletynu Informacji Publicznej                                           (www.bip.swieciechowa.pl) oraz na stronie internetowej gminy (www.swieciechowa.pl).

4. Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie Święciechowa stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia  2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 8869). Treść Uchwały dostępna jest na stronie www.bip.swieciechowa.pl .

5. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek w przypadku zawodników nie zrzeszonych oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2019 rok”. Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Święciechowa.

Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

 1. informacje dotyczące wysokich osiągnięć sportowych, w tym udział w olimpiadach, mistrzostwach, konkursach, mityngach, turniejach wraz z zajmowanymi miejscami w 2018 roku,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,
 3. kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 4. odpis wpisu do właściwego rejestru w przypadku klubów sportowych,
 5. opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),
 6. oświadczenie zawodnika:
 • o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego za wyjątkiem stypendium samorządu województwa wielkopolskiego,
 • o udostępnieniu swojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Święciechowa.

Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest klub sportowy zawodnika lub w przypadku zawodników nie zrzeszonych sam zawodnik. W przypadku zawodników nie zrzeszonych niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny. Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przez zawodnika warunków, o których mowa w § 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków udziela Pełnomocnik ds. informacji niejawnych Danuta Rolla w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14A,   pok. nr 3,telefon 65 5333 524.

O wynikach naboru wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Wniosek i regulamin dostępne są TU

Informacje pochodzą ze strony swieciechowa.pl

Kontakt

Urząd Gminy Święciechowa
ul. Rynek 14A,   pok. nr 3
64-115 Święciechowa
tel. 65 53 33 524

swieciechowa.pl