Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Subsydia na tworzenie zespołów naukowych – Program FOCUS

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.02.2010

Subsydia na tworzenie zespołów naukowych – Program FOCUS

Edycja 2010 – nano i mikrotechnologie w medycynie

Celem tego programu jest wspieranie młodych badaczy posiadających liczący się dorobek naukowy w wybranej, corocznie określanej przez Fundację sferze badań naukowych, która w jej opinii ma szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski. Wsparcie Fundacji ma umożliwić młodym uczonym podjęcie nowych, obiecujących i istotnych kierunków badań, a także zapewnić pomoc na pierwszym etapie budowania własnego zespołu naukowego.

Kolejna edycja programu (2010 rok) będzie skierowana do uczonych zajmujących się nano i mikrotechnologiami w medycynie, niezależnie od uprawianej przez nich dyscypliny naukowej.

Osoby uczestniczące w konkursie powinny spełniać łącznie następujące warunki:

 • uzyskały stopień doktora nie dawniej niż 6 lat przed rokiem składania wniosku*;
 • prowadzą aktywną działalność naukową i osiągają znaczące wyniki;
 • są lub będą zatrudnione w chwili podpisania umowy subsydialnej z FNP w krajowych instytucjach, do których celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, przy czym preferowani będą kandydaci zatrudnieni w jednostce innej niż ta, w której uzyskali stopień doktora oraz tacy, którzy odbyli wcześniej zagraniczny staż podoktorski;
 • zamierzają prowadzić (lub prowadzą nie dłużej niż 2 lata) samodzielny zespół naukowy;
 • w trakcie pobierania subsydium nie będą jednocześnie beneficjentami innych programów stypendialnych FNP (z wyjątkiem stypendiów konferencyjnych).
 • dla kandydatów, którzy korzystali z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych, okres uprawniający do udziału w konkursie zostaje wydłużony o 2 lata, przy czym kandydatki zachowują prawo do tego przedłużenia także, jeśli w czasie urodzenia i wychowania dziecka nie pozostawały w stosunku zatrudnienia.

Kandydaci powinni we wniosku określić plany badawcze, jakie zamierzają realizować wraz z prowadzonym przez siebie (lub tworzonym) zespołem naukowym, ponadto muszą przedstawić swój dotychczasowy dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

Jednostka zatrudniająca lub zamierzająca zatrudnić kandydata powinna zapewnić mu warunki do samodzielnego prowadzenia badań naukowych określonych we wniosku.

W procedurze konkursowej ocenie podlegać będzie zatem także jakość warunków pracy oferowanych kandydatowi przez tę jednostkę.

Na subsydium składają się:

– część stypendialna przeznaczona na imienne stypendium naukowe laureata oraz na stypendia dla współpracujących z nim doktorantów oraz młodych doktorów;
– część subwencyjna przeznaczona na finansowanie zakupów (aparatury, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, książek, czasopism itp.), podróży służbowych, wymiany osobowej z zagranicą, kosztów konferencji, wynagrodzeń za prace pomocnicze i techniczne wykonywane na podstawie umów zlecenia i o dzieło;
– środki przeznaczone na koszty administracyjne i techniczne, w tym na pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania (grantów, subwencji, stypendiów).

Corocznie Fundacja przyznaje do pięciu subsydiów, wypłacanych przez trzy kolejne lata. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do 5 lat – pod warunkiem uzyskania przez laureata dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych (tj. spoza jednostki, w której jest zatrudniony).

Wysokość jednego subsydium w edycji 2010 r. wynosi 300 000 zł (100 000 zł rocznie).

Laureaci mają prawo ubiegać się w ramach niniejszego programu o dodatkowe środki finansowe (grant) na udoskonalenie warsztatu badawczego (poprzez zakupy aparatury, naprawę lub modernizację aparatury, modernizację pomieszczenia laboratorium). Suma środków przeznaczonych na granty w tej edycji programu wynosi 1,5 mln zł.

Zarówno subsydium, jak i grant będą przyznawane na zasadach konkursowych.

Termin składania wniosków w kolejnej edycji programu upływa 26 lutego 2010 r.

Wniosek jest dostępny online na stronie Fundacji.

Informacje pochodzą ze strony www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel. (22) 845 95 10
tadeusz.pacholik@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl