Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Zwyczajne Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich

organizator:

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 21.09.2012

Stypendium Zwyczajne Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich

Stypendia zwyczajne

1. Aplikacje mogą składać uczniowie ostatnich klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół licealnych i technicznych* z terenu powiatu chodzieskiego, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Prawo do składania aplikacji służy wyłącznie młodzieży pobierającej naukę w szkołach w powiecie chodzieskim (miejsce zamieszkania ucznia nie ma znaczenia) w normalnym trybie (nie dotyczy szkół dla dorosłych).

2. Aplikacja o stypendium musi zwierać:

A). wniosek aplikanta zawierający:

a.1) motywację kandydata (na co zamierza przeznaczyć stypendium)
a.2) zainteresowania i działalność dodatkowa
a.3) dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, e-mail, nr telefonu, rodzaj szkoły, klasa
a.4) średnią obliczoną na koniec ostatniego roku szkolnego nie niższą niż 4,5** z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

B). oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o dochodach osiągniętych w gospodarstwie domowym za poprzedni rok kalendarzowy wg wzoru: ojciec + matka = razem, z podaniem ilości osób w gospodarstwie domowym oraz informacją o zdarzeniach nadzwyczajnych od ostatniej deklaracji podatkowej (np. utrata pracy przez któregoś z rodziców).

UWAGA! Średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2 tys. zł brutto miesięcznie. Oświadczenie musi być czytelnie podpisane przez rodziców /opiekunów prawnych.***

C). opinię wychowawcy klasy/ instruktora o osiągnięciach kandydata w zakresie działalności w kołach naukowych, sportowych, artystycznych lub o działalności na rzecz społeczności lokalnej.

3. Dokumenty należy składać poprzez zalogowanie się na stronie fundacji www.fundacja.bmslowinscy.pl lub poprzez zeskanowanie wypełnionych dokumentów i przesłanie ich na mail: fundacja@bmslowinscy.pl

Wyjątkowo jeśli kandydat lub szkoła nie mają dostępu do niezbędnych urządzeń elektronicznych, zgłoszenia można dokonać w siedzibie fundacji:
64-800 Chodzież, ul. Siejaka 29, Pani Agnieszka Nowicka

4. UWAGA! System Aplikacyjny do składania aplikacji on-line na Stypendia zwyczajne na rok 2012-2013 będzie działał od 05-09-2012 do 21-09-2012 godz. 23:59

* uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po maturze
** w przypadku stypendiów zwyczajnych obowiązuje średnia obliczona na koniec poprzedniego roku szkolnego, dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z ostatniego roku gimnazjum
*** złożenie nieprawdziwego oświadczenia może skutkować odebraniem stypendium i koniecznością zwrotu wypłaconych kwot

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.bmslowinscy.pl

Kontakt

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich
ul. Siejaka 29
64-800 Chodzież

fundacja@bmslowinscy.pl
www.fundacja.bmslowinscy.pl