Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci44
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe23
 • inne2
 • artystyczne32
 • socjalne8
 • naukowe69
 • muzyczne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie10
 • łódzkie2
 • lubelskie6
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd56
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium „Złote Perły Trzebnicy” dla uczniów i studentów z Gminy Trzebnica

organizator:

Gmina Trzebnica

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 10.05.2017

Stypendium „Złote Perły Trzebnicy” dla uczniów i studentów z Gminy Trzebnica

Stypendium może być przyznane osobie, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1). jest mieszkańcem Gminy Trzebnica,
2). jest uczniem: szkoły podstawowej począwszy od klasy IV, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej bądź studentem,
3). indywidualnie lub grupowo uzyskała tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym albo indywidualnie lub grupowo uzyskała inne ponadprzeciętne osiągnięcia zgodne z zainteresowaniami i uzdolnieniami ucznia lub studenta.

Stypendium może być udzielone na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Stypendium może być udzielone w wysokościach:
1). dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – w wysokości nie przekraczającej 200 zł miesięcznie,
2). dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – w wysokości nieprzekraczającej 350 zł miesięcznie,
3). dla studentów – w wysokości nie przekraczającej 500 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie Stypendium w 2017 roku składa się do dnia 10 maja 2017 roku.

Do złożenia wniosku o Stypendia uprawnieni są:
1). dyrektor szkoły,
2). rodzic lub opiekun ucznia niepełnoletniego,
3). pełnoletni uczeń lub student.

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać:
1). imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły- nazwę i adres szkoły, którą reprezentuje;
2). nazwę i adres szkoły, klasę do której uczeń uczęszcza, a w przypadku studentów nazwę i adres uczelni oraz nazwę wydziału, kierunku studiów oraz rok studiów,
3). uzasadnienie zawierające w szczególności osiągnięcia ucznia lub studenta,
4). numer rachunku bankowego, na które ma zostać przekazane Stypendium.
5). do wniosku o Stypendium należy dołączyć również dokumenty potwierdzające osiągnięcia indywidualne lub grupowe podczas konkursów przedmiotowych, olimpiad i turniejów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub opis tych osiągnięć dokonany przez wnioskodawcę, opis indywidualnych lub grupowych osiągnięć (uzyskane nagrody, osiągnięcia konkursowe), kserokopie dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje pochodzą ze strony www.trzebnica.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica


trzebnica.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Uchwała