Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium „Złote Perły Trzebnicy” dla uczniów i studentów z Gminy Trzebnica

organizator:

Gmina Trzebnica

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 10.05.2017

Stypendium „Złote Perły Trzebnicy” dla uczniów i studentów z Gminy Trzebnica

Stypendium może być przyznane osobie, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1). jest mieszkańcem Gminy Trzebnica,
2). jest uczniem: szkoły podstawowej począwszy od klasy IV, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej bądź studentem,
3). indywidualnie lub grupowo uzyskała tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym albo indywidualnie lub grupowo uzyskała inne ponadprzeciętne osiągnięcia zgodne z zainteresowaniami i uzdolnieniami ucznia lub studenta.

Stypendium może być udzielone na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Stypendium może być udzielone w wysokościach:
1). dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – w wysokości nie przekraczającej 200 zł miesięcznie,
2). dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – w wysokości nieprzekraczającej 350 zł miesięcznie,
3). dla studentów – w wysokości nie przekraczającej 500 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie Stypendium w 2017 roku składa się do dnia 10 maja 2017 roku.

Do złożenia wniosku o Stypendia uprawnieni są:
1). dyrektor szkoły,
2). rodzic lub opiekun ucznia niepełnoletniego,
3). pełnoletni uczeń lub student.

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać:
1). imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły- nazwę i adres szkoły, którą reprezentuje;
2). nazwę i adres szkoły, klasę do której uczeń uczęszcza, a w przypadku studentów nazwę i adres uczelni oraz nazwę wydziału, kierunku studiów oraz rok studiów,
3). uzasadnienie zawierające w szczególności osiągnięcia ucznia lub studenta,
4). numer rachunku bankowego, na które ma zostać przekazane Stypendium.
5). do wniosku o Stypendium należy dołączyć również dokumenty potwierdzające osiągnięcia indywidualne lub grupowe podczas konkursów przedmiotowych, olimpiad i turniejów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub opis tych osiągnięć dokonany przez wnioskodawcę, opis indywidualnych lub grupowych osiągnięć (uzyskane nagrody, osiągnięcia konkursowe), kserokopie dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje pochodzą ze strony www.trzebnica.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica


trzebnica.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Uchwała