Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe14
 • artystyczne24
 • naukowe62
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Świerklaniec

organizator:

Urząd Gminy Świerklaniec

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 10.08.2022

Stypendium Wójta Gminy Świerklaniec

Do 10 sierpnia każdego roku szkolnego można składać wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe Wójta Gminy Świerklaniec. Zasady przyznawania stypendiów określa regulamin.

O stypendium mogą wnioskować:

 • rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczniowie.

Zasady przyznawania stypendium
Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Świerklaniec w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

osiągnięcie wybitnych wyników w nauce:

 • średnia ocen powyżej 5.80 w klasach V i VI szkoły podstawowej – kwota 500,00 zł
 • średnia ocen powyżej 5.50 w klasach VII i VIII szkoły podstawowej – kwota 500,00 zł
 •  średnia ocen powyżej 5.20 w dziennej szkole ponadpodstawowej – kwota 700,00 zł

uzyskanie tytułu laureata lub finalisty:

 • uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – kwota 700,00zł.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku (nie ma charakteru obligatoryjnego, pomocniczy wzór).
Wniosek powinien zawierać:

 • dane kandydata do Stypendium (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata);
 • nazwę, typ szkoły i klasę do której uczęszczał kandydat na terenie gminy;
 • dane wnioskodawcy w przypadku ucznia niepełnoletniego;

Do wniosku należy dołączyć poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem:

 •  świadectwo lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające uzyskane tytuły laureata lub finalisty w konkursach na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym roku szkolnym,
 • pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwie. kopia).Miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty można dostarczyć do urzędu do dnia 10 sierpnia każdego roku szkolnego na jeden z poniższych sposobów

Przesłać pocztą tradycyjną
Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy: Urząd Gminy Świerklaniec ul. Młyńska 3, Sekretariat-piętro, pokój nr 5;numer telefonu: 32 284 74 00, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00,wtorek-czwartek 7:30-15:30 piątek 7:30-14:00. W przypadku wniosków nadesłanych za pośrednictwem poczty polskiej, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Termin załatwienia sprawy:
Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku, niezależnie od sytuacji materialnej kandydata nie później niż do 30 września danego roku.
Stypendium wypłacane jest w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na rachunek bankowy rodzica lub opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia albo przekazem pocztowym na adres wskazany we wniosku.
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: złożenia po terminie, wycofania przez wnioskodawcę lub nieuzupełnienia braków formalnych.

Stypendium przyznaje Wójt Gminy Świerklaniec w drodze decyzji administracyjnej.
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium. W sytuacji szczególnie skomplikowanej termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy:
Wydana zostanie decyzja administracyjna.
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: a)Poprzez pocztę tradycyjną; b)Osobiście w siedzibie urzędu tj. Urząd Gminy Świerklaniec ul. Młyńska 3, Sekretariat, piętro, pokój nr 5; numer telefonu: 32 284 74 00; godziny urzędowania: poniedziałek7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00.
Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku, niezależnie od sytuacji materialnej kandydata. Jednemu kandydatowi, w danym roku, może być przyznane tylko jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników, przyznaje się wówczas jedno stypendium w najwyższej wysokości.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe.

Informacje pochodzą ze strony: samorzad.gov.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziesz w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Świerklaniec
ul. Młyńska 3
42-622 Świerklaniec

kancelaria@ugswierklaniec.pl