Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
 • naukowe66
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice

organizator:

Urząd Gminy Sieroszewice

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2019

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice

Uzdolnieni uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Sieroszewice mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów uprawnieni są uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych, klas II-III gimnazjów lub dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kształcących młodzież bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum, zamieszkujący na terenie Gminy Sieroszewice, którzy:

 • w roku szkolnym 2018/2019 w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnęli średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej:

1) w szkole podstawowej w kl. IV-VI – 5,50,

2) w szkole podstawowej w kl. VII-VIII, gimnazjum lub w klasach dotychczasowego gimnazjum – 5,30

3) szkole ponadgimnazjalnej – 5,00.

 • Stypendium może także zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub gimnazjum albo klasy dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz spełnił jeden z poniższych warunków:

1) w roku szkolnym 2018/2019 był laureatem konkursów lub olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty,

2) w roku szkolnym 2018/2019 był laureatem zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice lub Gminnym Zakładzie Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli z siedzibą w Ołoboku, ul. Kościelna 16 w terminie od 19 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice występują:

1) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia,

lub

2) rodzice ucznia,

albo

3) pełnoletni uczeń.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

1) Kserokopia świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 lub zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych, wpisanych na świadectwie szkolnym za rok 2018/2019.

2) Zaświadczenie lub inne dokumenty stwierdzające uzyskanie w roku szkolnym 2018/2019 tytułu laureata konkursu lub olimpiady co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty lub laureata zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (można załączyć kopię zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),

Jakie są kategorie stypendium i w jakiej formie się przyznaje się stypendium?

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice może zostać przyznawane w jednej z trzech kategorii, zależnie od typu szkoły, do której uczeń uczęszczał:

1) dla uczniów szkół podstawowych – wysokość stypendium wynosi 500 zł,

2) dla uczniów gimnazjów lub klas dotychczasowego gimnazjum – wysokość stypendium wynosi 600 zł,

3) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wysokość stypendium wynosi 700 zł.

Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego i jest wypłacane raz w roku szkolnym.

Kto przyznaje stypendium?

 • Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Sieroszewice.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
 • Przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Sieroszewice na dany rok kalendarzowy.

Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

Nie będą rozpatrywane:

1) wnioski niekompletne, nie zawierające wymaganych załączników,

2) wnioski złożone po terminie, tj. po 31 lipca 2019 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.sieroszewice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Sieroszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice


www.sieroszewice.pl