Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci15
 • absolwenci12
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe5
 • socjalne5
 • artystyczne15
 • inne2
 • naukowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda 2021

organizator:

Urząd Gminy Nowa Ruda

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.07.2021

Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda 2021

Do 31 lipca 2021 roku należy złożyć wniosek o przyznanie STYPENDIUM WÓJTA GMINY NOWA RUDA. 

Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda jest jedną z formą wyrażenia uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi w danym roku szkolnym w dziedzinach naukowej, sportowej i artystycznej. Jest formą realizacji przyjętego w 2018 roku Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży .

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda może być przyznane uczniowi pobierającemu naukę na terenie Gminy Nowa Ruda w szkole podstawowej publicznej i niepublicznej (bez względu na miejsce zamieszkania), uzyskującemu wybitne osiągnięcia i sukcesy w nauce, sporcie lub na polu artystycznym.

Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom w trzech kategoriach:

 • Za wybitne wyniki w nauce – finaliście lub laureatowi konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i inne instytucje, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
 • Za wybitne osiągnięcia sportowe – uczniowi, który został powołany do składu kadry narodowej;
 • Za wybitne osiągnięcia artystyczne – laureatowi konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.
  Kto może złożyć wniosek?

Wychowawca klasy, rodzic lub opiekun prawny ucznia – za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Jakie załączniki są należy złożyć wraz z wnioskiem?

Do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć formularz do wypłaty stypendium wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 ( poniżej) oraz kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę, następujących dokumentów:

 1. W przypadku ubiegania się o stypendium za wybitne wyniki w nauce – zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu bądź olimpiady przedmiotowej;
 2. W przypadku ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe – dokument powołania do kadry narodowej;
 3. W przypadku ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne – dyplom lub inne dokumenty poświadczające uzyskanie osiągnięć artystycznych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Kto potwierdza kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem?
Kserokopie dokumentów potwierdza za zgodność z oryginałem dyrektor szkoły, z adnotacją „za zgodność z oryginałem”, własnoręczny podpis pieczęć i datą

W jakim terminie i gdzie składa się wnioski?

Wnioski potwierdzone przez dyrektora szkoły wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 4 , w terminie do 31 lipca każdego roku.

Czy uczeń mający osiągnięcia w nauce i sporcie otrzyma stypendium za każde z tych osiągnięć?

Nie. W danym roku szkolnym uczniowi może być przyznane stypendium z jednego tytułu.

Czy nowe zasady przyznawania stypendium dotyczą roku szkolnego 2020/2021?

Tak, przyjęta uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda obowiązuje już od tego roku szkolnego 2020/2021.

Czy stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda może otrzymać uczeń który uzyskał wysoką średnią ocen na świadectwie szkolnym?

Aby ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda średnia ocen na świadectwie nie jest brana pod uwagę, lecz aktywność ucznia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych co najmniej o zasięgu wojewódzkim. Uczeń powinien uzyskać tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady przedmiotowej.

Czy uczeń każdej szkoły podstawowej może ubiegać się o Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda ?

Tylko tej szkoły podstawowej, która funkcjonuje na terenie Gminy Nowa Ruda.

Czy w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda uczniowie będą otrzymywać stypendia motywacyjne i na jakich zasadach?

Tak, w szkołach prowadzonych przez gminę od roku szkolnego 2020/2021 wprowadzone zostały stypendia o charakterze motywacyjnym. Stypendia te, będą przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1327). Zgodnie z art. 90g ust. 11 tej ustawy, stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach z środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

Należy zatem odróżnić stypendia które będą przyznawane w szkole od stypendiów udzielanych przez Wójta Gminy Nowa Ruda.

Czy w szkołach podstawowych prowadzonych przez fundacje lub stowarzyszenia uczniowie będą otrzymywać stypendia motywacyjne?

Z takim pytaniem należy zwrócić się do dyrektorów szkół prowadzonych przez te podmioty, ponieważ decyzyjność w tej kwestii ustawodawca pozostawił organom prowadzącym szkołę.

Gdzie znaleźć formularz wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda?

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda do pobrania został zamieszczony pod informacją.

Formularz do wypłaty stypendium do pobrania został zamieszczony pod informacją.

Do kogo się zwrócić jeżeli mam pytania?

Należ zwrócić się do Referatu Oświaty i Spraw Społecznych tel. 74 872 0911, email: izabela.slowek@gmina.nowaruda.pl

Uchwała nr 194/XXV/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda została zamieszczona pod niniejszą informacją.

Informacje pochodzą ze strony: gmina.nowaruda.pl

Inne stypendia dla uczniów można znaleźć w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 0911
izabela.slowek@gmina.nowaruda.pl
gmina.nowaruda.pl