Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci16
 • absolwenci13
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne15
 • naukowe21
 • inne3
 • sportowe5
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Michałowice za osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne

organizator:

Urząd Gminy Michałowice

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.03.2020

Stypendium Wójta Gminy Michałowice za osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne

Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę, która określa zasady przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice’ za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice (Uchwała Nr XV/205/2019 z dnia 19 lutego 2019 r.).

Stypendium pn. ”Stypendium Wójta Gminy Michałowice” będzie mógł otrzymać uczeń szkoły ponadpodstawowej, który:

 • zamieszkuje na terenie Gminy Michałowice,
 • nie ukończył 20 roku życia,
 • rodzice ucznia (opiekunowie prawni) rozliczają się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Michałowice,
  wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uzyskał w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium.

Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń, który:

 • posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania,
 • jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego szczebla ogólnopolskiego lub wojewódzkiego, ogłoszonego przez Kuratora Oświaty,
 • jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego szczebla ogólnopolskiego lub wojewódzkiego, ogłoszonego przez pozostałe organizacje zajmujące się działalnością oświatową.
 • realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień,
 • posiada własny, udokumentowany dorobek naukowy lub twórczy.

Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który:

 • uzyskał tytuł laureata lub zdobył miejsce finalisty w międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie, przeglądzie, festiwalu albo odniósł sukces artystyczny rangi ogólnopolskiej lub wojewódzkiej,
 • swoje szczególne zdolności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium pn. „ Stypendium Wójta Gminy Michałowice” może wystąpić :

 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza kandydat,
 • rodzic lub opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń,
 • Wójt Gminy Michałowice,
 • Radny Gminy Michałowice.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania,
 • oryginały dokumentów lub kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydatów; kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby zgłaszające,
 • kserokopię Karty Mieszkańca Gminy Michałowice potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub kserokopię pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy- z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie lub w przypadku rozliczenia się za pośrednictwem Internetu- z elektronicznym potwierdzeniem wpłynięcia formularza PIT.(UPO)

Wnioski o przyznanie stypendium, według ustalonego wzoru składa się w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice lub w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, za poszczególne semestry, w terminach do dnia 15 marca i do dnia 15 października. Stypendium ma charakter jednorazowej wypłaty i wynosi od 1000 do 1500 zł, w zależności od osiągniętych wyników.

Złożone wnioski o przyznanie stypendium pn.”Stypendium Wójta Gminy Michałowice” rozpatruje Komisja stypendialna, która po dokonaniu analizy wniosków i zbilansowaniu środków przewidzianych na dany okres stypendialny, przedkłada do Wójt Gminy protokół zawierający propozycje przyznania stypendiów.

Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronie oswiata.michalowice.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.cuw.michalowice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Michałowice
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
tel. 22 350 91 50
sekretariat@michalowice.pl
www.bip.cuw.michalowice.pl