Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci28
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • naukowe47
 • socjalne6
 • inne6
 • sportowe13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Michałowice 2022

organizator:

Urząd Gminy Michałowice

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.03.2022

Stypendium Wójta Gminy Michałowice 2022

Zasady przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice” za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice dostępne są na stronie organizatora.

Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę, która określa zasady przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice’ za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice (Uchwała Nr XV/205/2019 z dnia 19 lutego 2019 r.).

Stypendium pn. ”Stypendium Wójta Gminy Michałowice” będzie mógł otrzymać uczeń szkoły ponadpodstawowej, który:

 • zamieszkuje na terenie Gminy Michałowice,
 • nie ukończył 20 roku życia,
 • rodzice ucznia (opiekunowie prawni) rozliczają się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Michałowice,
 • wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uzyskał w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium.

Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń, który:

 • posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania,
 • jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego szczebla ogólnopolskiego lub wojewódzkiego, ogłoszonego przez Kuratora Oświaty,
 • jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego szczebla ogólnopolskiego lub wojewódzkiego, ogłoszonego przez pozostałe organizacje zajmujące się działalnością oświatową,
 • realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień,
 • posiada własny, udokumentowany dorobek naukowy lub twórczy.

Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który:

 • uzyskał tytuł laureata lub zdobył miejsce finalisty w międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie, przeglądzie, festiwalu albo odniósł sukces artystyczny rangi ogólnopolskiej lub wojewódzkiej,
 • swoje szczególne zdolności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium pn. „ Stypendium Wójta Gminy Michałowice” może wystąpić :

 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza kandydat,
 • rodzic lub opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń,
 • Wójt Gminy Michałowice,
 • Radny Gminy Michałowice.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania,
 • oryginały dokumentów lub kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydatów; kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby zgłaszające,
 • kserokopię Karty Mieszkańca Gminy Michałowice potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub kserokopię pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy- z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie lub w przypadku rozliczenia się za pośrednictwem Internetu- z elektronicznym potwierdzeniem wpłynięcia formularza PIT.(UPO)

Wnioski o przyznanie stypendium, według ustalonego wzoru składa się w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice lub w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, za poszczególne semestry, w terminach do 15 marca i do 15 października. Stypendium ma charakter jednorazowej wypłaty i wynosi od 1000 do 1500 zł, w zależności od osiągniętych wyników.

Złożone wnioski o przyznanie stypendium pn.”Stypendium Wójta Gminy Michałowice” rozpatruje Komisja stypendialna, która po dokonaniu analizy wniosków i zbilansowaniu środków przewidzianych na dany okres stypendialny, przedkłada do Wójt Gminy protokół zawierający propozycje przyznania stypendiów.

Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronie oswiata.michalowice.pl

Osobom, którym przyznano Stypendium, wręczane są dyplomy na najbliższej Sesji Rady Gminy Michałowice zwołanej po ogłoszeniu Zarządzenia Wójta Gminy Michałowice w sprawie przyznania stypendiów.

Informacje pochodzą ze strony: bip.cuw.michalowice.pl

Na naszej stronie znajdziecie też inne stypendia dla uczniów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Michałowice
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
tel. 22 350 91 50
sekretariat@michalowice.pl
www.bip.cuw.michalowice.pl