Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Mełgiew dla uzdolnionych uczniów

organizator:

Urząd Gminy Mełgiew

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Stypendium Wójta Gminy Mełgiew dla uzdolnionych uczniów

Do dnia 30 września 2016 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów.

O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na stałe zamieszkali w Gminie Mełgiew,  posiadający wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, za który składany jest wniosek począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,

Jakie warunki należy spełnić, żeby mieć szansę otrzymać stypendium?

Warunek konieczny dotyczący posiadania co najmniej wzorowej oceny z zachowania na świadectwie ukończenia danej klasy oraz uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku średniej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej:

 • w klasach IV-VI szkół podstawowych – co najmniej 5,50,
 • w gimnazjach – co najmniej 5,30,
 • w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,00.

Warunki dodatkowe:

 • uczeń jest finalistą i laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 • uczeń jest finalistą i laureatem konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 • uczeń jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

 • dyrektorzy szkół i placówek,
 • dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych,
 • rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu wniosku w Urzędzie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew (pok. nr 001) lub elektronicznie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • poświadczone przez szkołę – za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym – kopia świadectwa, dyplomy itp.,
 • zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia,
 • opinię dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, której uczniem jest kandydat.

Informacje pochodzą ze strony: www.melgiew.pl

Kontakt

Urząd Gminy Mełgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew
tel.: (81) 460 57 00
melgiew@melgiew.pl
www.melgiew.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek
Regulamin