Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci44
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe69
 • muzyczne12
 • sportowe23
 • inne2
 • artystyczne31
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie11
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie4
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Wójta Gminy Mełgiew dla uzdolnionych uczniów

organizator:

Gmina Mełgiew

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 30.09.2018

Stypendium Wójta Gminy Mełgiew dla uzdolnionych uczniów

Do dnia 30 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów.

O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na stałe zamieszkali w Gminie Mełgiew,
 • posiadający wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, za który składany jest wniosek począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
 • spełniający następujące warunki:

1). Warunek konieczny dotyczący posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny
z zachowania na świadectwie ukończenia danej klasy oraz uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku średniej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej:
a). w klasach IV – VI szkół podstawowych – co najmniej 5,3
b). w klasach VII – VIII szkół podstawowych i gimnazjum co najmniej 5,1
c). w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej – 4,8

2). Warunki dodatkowe:
a). jest finalistą i laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
b). jest finalistą i laureatem konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
c). jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:
1). dyrektorzy szkół i placówek,
2). dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych,
3). rodzice lub opiekunowie prawni uczniów,

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu wniosku (zał. nr 2 do Uchwały do pobrania poniżej) w Urzędzie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew
(pok. nr 001) lub elektronicznie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP http://urzadgminymelgiew/skrytka

Załącznik: Formularz wniosku o stypendium

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1). poświadczone przez szkołę – za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym – kopia świadectwa, dyplomy itp.,
2). zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia,
3). opinię dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, której uczniem jest/był kandydat.

Organizator prosi o zapoznanie się z treścią regulaminu i uchwały zawierających szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania stypendiów.

Informacje pochodzą ze strony melgiew.pl

Kontakt

Urząd Gminy Mełgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew


melgiew.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

wniosek