Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe11
 • naukowe38
 • artystyczne14
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Tyskie Orły

organizator:

Miejski Zarząd Oświaty w Tychach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.08.2010

Stypendium Tyskie Orły

Stypendium Tyskie Orły

Stypendium jest formą wyróżnienia i promocji dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, działających na terenie miasta Tychy.

O stypendium za osiągnięcia sportowe mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Tychy uczęszczający do szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, którzy są zrzeszeni w tyskich stowarzyszeniach i klubach sportowych.

Kryteria przyznawania stypendium

I. Warunkiem ubiegania się o stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz w zakresie przedsiębiorczości i kreatywności jest spełnienie przez ucznia co najmniej dwóch z następujących kryteriów, przy czym o randze i wadze osiągnięć decyduje przedstawiona poniżej kolejność kryteriów:
1. zdobycie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach      przedmiotowych, zajęcie czołowych miejsc (I-III) lub otrzymanie wyróżnień w innych konkursach lub festiwalach, na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych,
2. posiadanie przez ucznia znaczących osiągnięć będących wynikiem kreatywności i  przedsiębiorczości,
3. osiągnięcie przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium średniej ocen 6,0 z trzech wybranych z poniższej listy przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • matematyka,
 • przyroda
 • fizyka i astronomia,
 • chemia,
 • biologia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • technologia informacyjna,
 • przedmioty zawodowe

II. Warunkiem ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe jest zajęcie przez ucznia miejsc od I do III w mistrzostwach Polski lub zakwalifikowanie się do kadry Polski w sportach olimpijskich oraz futsalu.

Zgłaszanie wniosków o przyznanie stypendium

I. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1. dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po pozytywnym zaopiniowaniu zgłoszenia ucznia do stypendium przez Radę Pedagogiczną,
2. tyski klub sportowy zrzeszający ucznia.

II. Do każdego wniosku o przyznanie stypendium dołącza się dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i spełnianie wymaganych regulaminem kryteriów,a w szczególności kserokopie dyplomów, wyróżnień itp.
III. Wnioski składa się do Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.
IV. Uczniowie pełnoletni lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich zobowiązani są wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach danych osobowych swoich oraz ucznia dla potrzeb procesu przyznawania i wypłacania stypendiów.
V. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.

Informacje pochodzą ze strony www.mzo.tychy.pl

Kontakt

Miejski Zarząd Oświaty w Tychach
Al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy