Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne5
 • artystyczne23
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium twórcze miasta Krakowa

organizator:

Urząd Miasta Krakowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2017

Stypendium twórcze miasta Krakowa

1 stycznia 2017 roku rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów twórczych miasta Krakowa. Stypendium jest przyznawane artystom, twórcom oraz menedżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, 35 roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub 30 roku życia (w pozostałych dziedzinach) – z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej.

Wnioski można składać do 31 stycznia. W 2017 roku kwota przeznaczona na stypendia wynosi 120 000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w następujących kategoriach:

 • muzyka,
 • sztuki sceniczne (w tym taniec, piosenka aktorska),
 • sztuki wizualne (w tym architektura, rzeźba, fotografia, rękodzieło artystyczne),
 • film,
 • literatura,
 • zarządzanie kulturą oraz organizacja i produkcja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych,
 • intermedia, projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii,
 • opieka nad zabytkami.

Stypendium może być przeznaczone na wspólną realizację projektu artystycznego przez więcej niż jedną osobę. Wnioski mogą składać osoby fizyczne – kandydaci do otrzymania stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie prawni.

Proces ubiegania się o stypendium twórcze miasta Krakowa opisuje procedura KD-08. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać informacje na temat dorobku artystycznego oraz wykształcenia kandydata, wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium, zawierać program stypendialny obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan realizacji programu stypendialnego/kierunek i program kształcenia oraz termin jego zakończenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • dokumentacja twórczości, wydruki, kserokopie do maksymalnej objętości 20 stron formatu A4, płyty CD i DVD,
 • kopia dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły artystycznej/zaświadczenie o ukończeniu studiów/zaświadczenie o byciu uczniem/studentem – w przypadku absolwentów i uczniów/studentów szkół i uczelni artystycznych,
 • rekomendacja opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, związku twórczego lub innej organizacji z oceną projektu stypendialnego pod względem merytorycznym,
 • dodatkowa opinia ze szkoły/uczelni – w przypadku studentów i uczniów,
 • zdjęcie,
 • oświadczenie składane dla celów podatkowych – załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1412/2016 z 1 czerwca 2016.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo i nieczytelne, niepodpisane lub złożone po terminie uznaje się za niespełniające wymogów formalnych.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa lub przesłać drogą pocztową na adres wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miasta Krakowa, z dopiskiem na kopercie „Stypendium twórcze miasta Krakowa”. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin programu znajduje się na stronie Organizatora.Oświadczenie i wniosek można znaleźć w załącznikach poniżej.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2017 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.krakow.pl

Kontakt

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
tel. 12 616 1913
umk@um.krakow.pl
www.krakow.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

oświadczenie
wniosek