Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2014/2015 – gmina Głogów

organizator:

Urząd Gminy Głogów

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2014/2015 – gmina Głogów

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE?
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
– uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
2. JAKIE KRYTERIA NALEŻY SPEŁNIĆ?
– miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł , w przypadku osoby samotnie gospodarującej- 542 zł,
– warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Głogów.
3. JAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
– rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia,
– pełnoletniego ucznia,
– dyrektora szkoły.
Informacje ze strony http://www.ugglogow.com.pl/

Kontakt

Urząd Gminy Głogów
ul. Słodowa 6a, pokój nr 6
67-200 Głogów
tel. 76 836 55 57
p.sobocinska@ugglogow.com.pl